Assessorament i Assistència a Municipis

Assessorament i Assistència a Municipis

Asesoramiento y Asistencia de Municipios

Diputada delegada: Sra. Conxa García Ferrer. Vegeu-ne més

 

• SERVEI D'ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA


Les funcions del Servici d'Assessorament Municipal de la Diputació de València són prestar un servici d'assistència jurídica, comptable, econòmica i tècnica als municipis de la província, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, que tindran preferència en l'atenció de les peticions formulades.

Els servicis d'assessorament municipal que presta són els següents:

 • Secció d’ Assistència jurídica:
  • Informes jurídics
  • Consultes jurídiques telefòniques
  • Expedients administratius
 • Secció d’ Assistència comptable:
  • Comptabilitat pública d´Ajuntaments eximits
  • Comptabilitat pública d´Ajuntaments que no tinguen secretari/a-interventor/a
  • Consultes telefòniques sobre comptabilitat
 • Secció de Funcions públiques necessàries:
  • Prestar servicis de secretaria-intervenció en els municipis eximits
  • Resolució de consultes sobre temes de legalitat o comptabilitat
  • Elaboració d’informes sobre temes municipals o supramunicipals
 • Secció de Gestió de recursos humans:
  • Elaboració de Catàlegs i Relacions de Llocs de Treball, així com la seua actualització
 • Secció d’ Organització i recursos tècnics:
  • Implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat (ISO 9001, Cartes de Servicis...)
  • Implantació de Models d'Excel·lència (EFQM, CAF, EVAM...)
  • Millora contínua i modernització (creació d'unitats d'atenció ciutadana, implantació de l'expedient electrònic, auditories...)

-Assistencia tècnica a través de tècnics col·legiats per a atendre les necessitats dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, així com mancomunitats, entidaldes locals menors i consorcis
-Conformació de Tribunals de Selecció per a xicotets municipis

-Altres matèries d'interés municipal.
 

Persones Consulteu ací la relació del personal d'Assessorament Municipal.
Organigrama Consulteu  ací  l'organigrama d'Assessorament Municipal.
Responsable Consulteu ací les dades del responsable del servei.


• SERVEI DE DEFENSA EN JUÍ

Funcions:
1. Quines entitats locals poden sol·licitar el servici?

Els municipis i els ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi i a les mancomunitats amb seu a la província de València, amb un cens de població inferior a 10.000 habitants.

 

2. Quin tipus de procés judicial?

Qualsevol procés judicial davant de l'orde jurisdiccional contenciosa administrativa, civil o social que el municipi o entitat local tinga interés, sense perjuí de la posició processal que mantinga en el pleit, demandant, demandada, codemandada, recurrent, apel·lant, etc.

 

3. Altres servicis:

-Gestió del Conveni amb el Col·legi d'Advocats en matèria de Desnonaments i de Mediació 

 

Persones Consulteu ací la relació del personal de Defensa en Juí.
Organigrama Consulteu ací  l'organigrama de Defensa en Juí.
Responsable Punxeu ací per a vore les dades del responsable de Defensa en Juí.


• SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Funcions:


Assistència ténica per a la redacció de projecte d'arquitectura i enginyeria municipal.
Assistència tècnica per a la redacció de plans d'urbanisme: plans generals/planes parcials etc.
Assistència tècnica per a redacció de plans d'emergència en espectacles pirotècnics.
Informe tècnic dels projectes en el pla provincial d'obres i servicis.

 

Persones Consulteu ací lal relació del personal d'Assistència Tècnica.
Organigrama Consulteu ací l'organigrama d'Assistència Tècnica.
Responsable Punxeu ací per a vore les dades del responsable del servei.

 

• SERVEI DE CAMINS I OBRES VIÀRIES

 • Estudis de mobilitat urbana
 • Estudis per a pacificar el tràfic
 • Millores en general de la mobilitat

 

Persones Consulteu ací lal relació del personal de Camins i Obres Viàries.
Organigrama Consulteu ací l'organigrama de Camins i Obres Viàries.
Responsable Punxeu ací per a vore les dades del responsable del servei.

 

 DOCUMENTACIÓ

Imatge tornar enrere