Per Decret de President de la Diputació de València número 02641 de 20 d' abril de 2016, ratificat per acord de Ple de 17 de maig de 2016, s'ha integrat amb caràcter nominatiu i permanent la Mesa de Contractació de la Diputació de la següent forma:

 

"(...)

La Mesa de Contractació de la Diputació de València ha sigut integrada per Decret del president de la Diputació de València núm. 02641, de 20 d'abril de 2016, ratificat en sessió del Ple de la corporació de 17 de maig del 2016, a l’efecte de l’article 320.3 del TRLCSP, amb els membres titulars i suplents següents:

 

President: D. Juan Jiménez Hernandis, Oficial Major.

Suplent: La suplència del President correspondrà a D. Vicente Ignacio Pérez Herrero, Secretari-Interventor, Cap de Secció de Funcions Públiques Necessàries del Servei Assessorament Municipal de la Diputació de València.

 

Vocals:

 

Vocal: D. José Eugenio Garcerán Rodríguez, Interventor General.

Suplent: D. Luis Gómez-Ferrer Bayo,  Viceinterventor Generali en defecte d’açò Dª Carmen López Leal, cap de Secció de Fiscalització de Despeses d'Inversió.

 

Vocal: D. Francisco Cano Zamorano, Cap del Servei d'Administració de Patrimoni i Manteniment.

Suplent: Dª Miriam Chirivella Martí, cap de Secció de Gestió Patrimonial del Servei d'Administració de Patrimoni i Manteniment; en defecte d'açò Dª Eva Lloret Callejo cap de Secció d'Inventari, Recerca i Defensa de Béns del Servei d'Administració de Patrimoni i Manteniment; o en defecte d'açò Dª Lorena Ruiz Casillas, cap d'Unitat d'administració de Patrimoni i Manteniment del Servei d'Administració de Patrimoni i Manteniment.

 

Vocal: Dª Magdalena Ramírez Olmos, Cap de Secció d'Assistència Jurídica a Municipis.

Suplent: D. Vicente Frontera Martínez, Secretari-Interventor del Servei Assessorament Municipal de la Diputació de València, o en defecte d'açò Dª Trinidad Gil Garrigues, Secretària-Interventora del Servei Assessorament Municipal de la Diputació de València.

 

 

Vocal: D.  Francisco Javier Piedra Cabanes, Director de l'Àrea de Carreteres.

Suplents: Dª. Josefina Ruíz González, Jefa del Servei de Planificació i Projectes i Dª. Paloma Corbí Rico, Cap de Servei de Seguretat Vial, Supervisió i Control de Qualitat.

 

 

Vocal: D. José Suñer Gómez, Cap de Secció Administrativa de l'Àrea de Carreteres.

Suplent: Dª. Ana Martín Sancho, Cap d'Unitat d'Expedients i Denúncies de l'Àrea de Carreteres.

 

Secretària de la Mesa: Dª. Mª Ángeles Mut Sanchis, Cap de Servei de Contractació i Subministraments.

Suplent: Dª. Ana Grande Rodríguez, Cap de Secció de Contractació i Subministraments o en defecte d'açò D. Francisco Serrano Vidal, Cap d'Unitat de Contractació i Subministraments."

 

El règim de sessions de la Mesa serà determinat per la mateixa, havent-hi aquesta acordat un règim de sessions ordinari els dijous a les 9:00 hores.
Imatge tornar enrere