Descripció

 

TRANSCRIPCIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 24 D'OCTUBRE DE 1995 SOBRE REGULACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La regulació que conté l'art. 82 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, (d'ara en avant Llei) , sobre la Mesa de Contractació, i sense perjuí d'una futura regulació específica per la Generalitat Valenciana, donat el caràcter no bàsic del dit precepte legal, aconsella completar-la per mitjà d'un desplegament normatiu concret per part d'esta Diputació, fent ús de la potestat d'ordenança que li atorga l'art. 112.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, que li de la màxima operativitat i eficàcia de funcionament.

En esta regulació destaca la composició de l'òrgan, en la qual, sense perjuí de la titularitat pròpia de la Presidència de la Diputació, que en qualsevol moment pot avocar-la per a si, la Presidència de la Mesa podrà ser exercida per algun dels diputats, a fi de facilitar-ne el funcionament, que, de tindre una assignació fixa, podria, en més d'una ocasió, frustrar la seua actuació.

Per tal motiu i a tal objecte s'acorda:

Primer. La Mesa de Contractació, com a òrgan col·legiat que assistix a l'òrgan de contractació per a l'adjudicació dels contractes, estarà constituïda pel president delegat de la Comissió d'Economia i Hisenda o, si no n'hi ha, per algun dels diputats,de l'equip de Govern pertanyents a ella, el secretari i interventor, o els que reglamentàriament els substituïsquen, i un nombre de vocals no superior a quatre, designats per la Presidència de la Corporació.

Segon. La Mesa de Contractació tindrà com a missió prioritària, actuar en els procediments de selecció de contractistes, per als actes d'obertura de pliques i propostes d'adjudicació, en els termes previstos en la Llei, i en els plecs tipus de condicions, per a cada procediment i forma de contractació, i és necessària, per a la seua vàlida constitució, la presència del president en funcions i del secretari i interventor, o dels qui reglamentàriament els substituïsquen.

Tercer. Actuarà, així mateix, com a òrgan permanent de consulta, informe i proposta en matèria de contractació administrativa, vetlant pel respecte als principis que la inspiren —publicitat, concurrència, secret de les proposicions, etc.— bé siga de la legislació emanada de la Comunitat Europea, com la del propi Estat espanyol.

Serà convocada pel seu president, i de les seues sessions s'alçarà acta pel secretari o qui reglamentàriament li substituïsca.

Quart. Els acords s'adoptaran per majoria de vots, i resoldrà els empats el vot de qualitat del president de la Mesa.

Quint. La Mesa de Contractació podrà sol·licitar, abans de formular la seua proposta, tots els informes tècnics que considere necessaris i que es relacionen amb l'objecte del contracte.

Com a òrgan permanent d'actuació, i per al desenvolupament de les comeses que es contemplen en el punt tercer d'este acord, també podrà requerir l'assistència de tots els òrgans que siguen necessaris per a això.

Disposició Final. La present normativa es publicarà i entrarà en vigor, de conformitat amb el que disposa l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Imatge tornar enrere