Cicles Formatius en Activitats Agràries

 

 

Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural

 

Reial Decret 1071/2012 de 13 de juliol
                
Durada: 2000 hores
380 en Centre de Treball - 1620 en Escola.

 

Ocupacions més rellevants:


• Motoserrista / desbrossador.                                    • Maquinista forestal.


• Silvicultor.                                                                  • Repoblador.


• Viverista.                                                                    • Guia de la natura.


• Bomber forestal.                                                        • Col·laborador en espais cinegètics.


• Col·laborador piscifactories.                                    • Intèrpret de la natura i educador ambiental.


• Apicultor.ACCÉS A ALTRES ESTUDIS

L'Alumne pot accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional

FORMES D'ACCÉS

ACCÉS DIRECTE
-
Graduats en l'ESO.


- Titulats en FP de primer grau.


- Titulats de FP de Segon Grau.


- Alumnes amb 2n de BUP aprovat.


- Haver superat el segon curs de primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans..


- Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

ACCÉS MITJANÇANT PROVA
- Tenir complerts 17 anys en l'any del curs.
- Haver superat un programa de garantia social o similar.
- Acreditar, almenys, un any d'experiència laboral. Verificat de la Seguretat Social.
- Superar la corresponent prova

 
  MÒDULS QUE COMPONEN EL CICLE

Primer curs:


- Fonaments agronòmics.


- Principis de sanitat vegetal.


- Repoblacions forestals i tractaments silvícoles.


- Producció de planta forestal en viver.


- Maquinària i instal·lacions forestals.


- Formació i orientació laboral.


- Anglès tècnic.


Segon Curs:

-
Control fitosanitari.


- Aprofitament del medi natural.


- Conservació de les espècies cinegètiques i piscícoles.


- Prevenció d'incendis forestals.


- Ús públic en espais naturals.


- Empresa i iniciativa emprenedora.


- Anglès Tècnic.


- Formació en Centres de treball (380 hores)
 

Règim d'estada en l'escola - internat

 • Residència i menjador
 • Plaça de residència i de menjador que inclou desdejuni, esmorzar, dinar i sopar
 • Places limitades
 • Pagament trimestral anticipat

Règim extern

 • Menjador sense residència
 • Plaça de menjador: dinar i sopar
 • Pagament per mitjà de tiquets
 • L'alumne es compromet a observar les normes establides en la residència i el menjador.

 

 

 

 

Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural


Ordre EDU / 1544/2011, d'1 de juny Durada: 2000 hores 380 en Centre de Treball - 1620 en Escola.

 

Capaç de realitzar:
Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea de gestió d'empreses, tant per compte aliè com per compte propi, dedicades a la gestió forestal, a la cinegètic-piscícola, a vivers forestals, desenvolupament de programes d'educació ambiental, a informació, comunicació, formació, interpretació i activitats d'acompanyament i guia en el medi socionatural, control i vigilància del medi natural i els seus recursos. També exerceix la seva activitat en els serveis d'extinció d'incendis forestals com a treballador dependent de les administracions públiques. Així mateix, està capacitat per organitzar, controlar i realitzar tractaments plaguicides segons l'activitat regulada per la normativa vigent.

 

Ocupaciones més rellevants:


• Agent forestal o similar.                                                 • Lluita contra incendis forestals.


• Pràctic en treballs de topografia.                                    • Encarregat o capatàs forestal, en obra o instal·lacions.


• Encarregat de repoblacions forestals i selvicultor.          • Gestor cinegètic.


• Encarregat d'empreses de turisme.                                  • Guarda d'espais naturals.


• Lluita contra plagues i malalties forestals.                      • Gestor d'aprofitaments forestals


ACCÉS A ALTRES ESTUDISL'Alumne pot accedir a un cicle formatiu de grau superior o accedir a estudis universitaris

 

FORMES D'ACCÉS

 

ACCÉS DIRECTE- Titulats En Batxillerat.


- Titulats de Batxillerat experimental.


- Alumnes / as amb COU (A-B) superat.


- Titulats de FP de Segon Grau.


- Titulats Universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors.


- Títol de Tècnic.


- Altres titulacions equivalents a efectes acadèmicsACCÉS MITJANÇANT PROVA- Tenir complerts 19 anys d'edat abans de la realització de la prova. En ella, l'aspirant ha d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.MÒDULS QUE COMPONEN EL CICLEPrimer curs:

- Botànica agronòmica.


- Fitopatologia.


- Topografia agrària.


- Maquinària i instal·lacions agroforestals.


- Tècniques d'educació ambiental.


- Gestió dels aprofitaments del medi forestal.


- Gestió i organització del viver forestal.


- Formació i Orientació Laboral.


- Anglès Tècnic

Segon Curs:

- Gestió cinegètica.


- Gestió de la pesca continental.


- Gestió de muntanyes.


- Gestió de la conservació del medi natural.


- Defensa contra incendis forestals.


- Empresa i Iniciativa Emprenedora.


- Anglès Tècnic.


- Formació en Centres de treball (380 hores)
 

 

Règim d'estada en l'escola - internat

 • Residència i menjador
 • Plaça de residència i de menjador que inclou desdejuni, esmorzar, dinar i sopar
 • Places limitades
 • Pagament trimestral anticipat

Règim extern

 • Menjador sense residència
 • Plaça de menjador: dinar i sopar
 • Pagament per mitjà de tiquets
 • L'alumne es compromet a observar les normes establides en la residència i el menjador.
Imagen volver atrás