BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS D'INFERMERIA

 10/04/2013 LLISTAT DEFINITIU (Veure arxiu adjunt)

Convocatòria per a la formació d'una borsa de treball per a l'acompliment provisional de 50 llocs d'auxiliar d'infermeria en l'Hospital Psiquiàtric de Bétera de la Diputació de València.

El termini de presentació d'instàncies finalitza el proper dia 3 de juliol de 2012.

CONVOCATÒRIA DE PROGRAMES D’ACTIVITATS PER A MAJORS I FORMACIÓ DE LA DONA 2013

 El dia 8 d’abril de 2013 s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província les bases reguladores de la convocatòria per a la realització dels programes d’activitats per als nostres majors i de formació de la dona destinades als municipis de la província de València, per a l’any 2013,

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP nº82, 08-04-2013).

BASES DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA 2013 (PROJECTES CULTURALS SINGULARS)

 Estes bases s’han publicat en el BOP núm. 78 del 3 d’abril de 2013 i van dirigides a ajuntaments de la província de València amb una població entre 20.000 i 100.000 habitants, per a la realització d’activitats culturals que siguen considerades projectes culturals singulars.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.

PROCEDIMENT OBERT PER A CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL PROFESSIONAL DEL CONSORCI

El Consorci Provincial de Bombers de València convoca la licitació en procediment obert per a la contractació del subministrament de pantalons de treball, polos de mànega llarga i polos de mànega curta per al personal professional del consorci.
OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
-Camí de Moncada, 24. 46009 València.
-Telèfon: 963469837 Fax: 963469800
-Correu electrònic: bdiana@bombers.dva.gva.es
- www.bombers.dva.gva.es
Data límit de presentació: durant els 15 dies naturals següents a la data de publicació del present anunci en BOP (15/03/2013)

PROCEDIMENT OBERT PER A CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 60 ESPATLERES I 60 PULMOAUTOMÀTICS

 El Consorci Provincial de Bombers de València convoca la licitació en procediment obert per a la contractació del subministrament de 60 espatleres i 60 pulmoautomàtics.

Obtenció de documentació en informació:

-Camí de Moncada, 9 46009 València.

-Telèfon: 963469837 Fax: 963469800

-Correu electrònic: bdiana@bombers.dva.gva.es

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE CINC BEQUES DE PRÀCTIQUES D'INVESTIGACIÓ EN EL MUSEU DE PREHISTÒRIA 2013

La Junta de Govern de la corporació provincial, celebrada el dia 18 de desembre del 2012, va aprovar les «Bases per a la concessió de cinc beques de pràctiques de col·laboració en la gestió de projectes o programes del Museu de Prehistòria per a l’any 2013»; en conseqüència, s’obri un període d’informació i obertura del termini de presentació de sol·licituds, que serà de trenta dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província.

CAMPANYES DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ; PREVENCIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·LOSI; I CONTROL DE VECTORS

  S’han aprovat les bases que regixen la concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals d’àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló, i La Barraca d'Aigües Vives) de la província de València per a la realització de les campanyes de:

- Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.

- Prevenció i control de la legionel·losi.

- Control de vectors (mosques i mosquits).

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS LOCALS. CONVENI DIPUTACIÓ DE VALENCIA-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ADEIT

 Creades amb l’objectiu de promoure la realització de pràctiques formatives externes pels estudiants de la Universitat de València en Entitats Locals de la Província de València i en la pròpia Diputació.

"RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA" XXXIV EDICIÓ: BASES ENTREGA GRATUÏTA INSTRUMENTS MUSICALS 2013-2014

 Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València , celebrada el dia 24 de gener de 2013, les Bases de la convocatòria per a l’entrega gratuïta d’instumentos musicals a les bandes de música i corals de la província de València  per al període 2013-2014 (RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA XXXIV Edició). Queden exposades al públic, als efectes de presentació, per part dels interessats, de possibles reclamacions i/o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals podent-se consultar les mateixes en el Servici de Cultura de la Corporació (Plaça de Manises, 4-3r pis), en hores d’oficina ( de 9 a 14 hores). En el bé entés que, transcorregut el dit termini sense presentar alguna reclamació, es consideraran definitivament aprovades.

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVICI D’INFORMACIÓ AL PÚBLIC DELS MUSEUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA”

 Publicat en el BOP núm. 26 del 31/01/2013 i aprovat per Decret de Presidència nº00246 de data 21 de gener de 2013, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la contractació de servicis “d’INFORMACIÓ AL PÚBLIC DELS MUSEUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA”, s’anuncia PROCEDIMENT OBERT corresponent.

Imatge tornar enrere