Amb l’objectiu de promoure la sensibilització mediambiental de la ciutadania, l’Àrea de Medi Ambient convida als ajuntaments de la província col·laborar en diversos  projectes dirigits a diferents col·lectius locals.

Entre estos projectes s’inclouen diverses campanyes orientades a conscienciar l’alumnat de primària respecte dels diferents serveis que ens aporta el medi ambient  i  la necessitat d’adquirir  hàbits i actituds més sostenibles.

Una d’estes campanyes es realitza mitjançant un concurs,  Concurs Ambiental Escolar, adreçat a l’alumnat de 4t, 5é i 6é,  amb el qual els i les alumnes mostren la seua visió del medi ambient des d’una vessant artística.  Amb els treballs que resulten seleccionats  s’edita un calendari mural que es distribuïx per tots els col·legis de la província. En este calendari es marquen els dies de major importància ambiental, convertint-se una eina de sensibilització que facilita les referències ambientals en l’aula.

La fórmula de concurs permet el repartiment de  premis amb l’objectiu de motivar i reconèixer la iniciativa de l’alumnat i fer-los,  al mateix temps,  més sensibles a la problemàtica ambiental i a la necessitat d’adquirir hàbits i actituds més sostenibles. Així, segons s’estableix en el document criteris, característiques i entrega dels treballs,

  • Tots els participants rebràn diplomes personalitzats  i embolcalls reutilitzables (amb certificat de conformitat respecte la directiva europea 10/2011 sobre materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte ambaliments).
  • Tots els treballs editats en el calendari tindran un premi individual. Si es tracta d’un treball de grup, tindran un premi de grup
  • Donat que és un concurs comarcal, totes les comarques tindran almenys un treball editat al calendari i, un col·legi/comarca rebrà un premi col·lectiu  consistent en una jornada de tallers ambientals (fotografies i vídeos) per a tots els participants.

La col·laboració es concreta de la següent manera:

  • L’Ajuntament informarà del concurs, criteris i terminis al/s Consell/s Escolar/s Municipal i, orientarà, si ho considera, als/les  alumnes mitjançant una xarrada ... amb la  problemàtica ambiental local... .
  • L’Ajuntament tramitarà la sol·licitud de participació dels col·legis interessats i l’entrega posterior dels treballs aportats per les escoles.
  • Diputació repartirà en tots els ajuntaments de la província un calendari mural per a cada una de les aules de 4t, 5é i 6é de primària i entregarà els diplomes, embolcalls i premis corresponents, si escau, als ajuntaments corresponents perquè facen l’entrega entre els participants.
  • Diputació comunicarà als ajuntaments el llistat de col·legis guanyadors del premi col·lectiu comarcal, que consisteix en una Jornada de Tallers Ambientals en un col·legi/comarca.  Els col·legis podrán elegir entre diverses temàtiques ambientals

 

La tramitació de l’Ajuntament es realitza en dos fases, ambdós mitjançant la carpeta Ajuntament- Àrea de Medi Ambient- altres tràmits- Calendari Ambiental Escolar.

1.- Fase de sol·licitud: activa fins el 15 d’octubre.

L’Ajuntament emplenarà i annexarà en termini la sol·licitud de participació dels col·legis interessats, amb la  firma corresponent i registre d’entrada.

2.- Fase d’entrega dels treballs: activa del 15 al 31 d’octubre.

  • Cada col·legi entregarà a l’Ajuntament corresponent un màxim de 10 treballs (en format paper o altre) i, la relació d’alumnes participants (ful de càlcul en format digital, no val PDF ni WORD), segons s’estableix en el document de criteris i entrega de material.
  • En termini, l’Ajuntament:
  • Seguidament, remetrà els treballs aportats pels col·legis juntament amb una còpia del registre obtingut en el pas anterior i una fotocòpia del document Relació de  Treballs Entregats  a l’Àrea de Medi Ambient, Av. Dr. Peset Aleixandre, 63 – 46009- València, indicant “Calendari Ambiental Escolar”.

 

Per a qualsevol consulta contacteu amb:

Ana Pastor. Tf 96 388 30 73

mediambient@dival.es

Imatge tornar enrere