Fase de justificació de Gestió Forestal Sostenible 2019

FASE DE JUSTIFICACIÓ (fins al 22-07-2020)

     A partir de la publicació en el BOP del 22-01-2020 de la llista de sol·licituds admeses, es poden realitzar les compres de maquinària i eines, redactar els documents tècnics i executar els treballs sol·licitats. Per a aquests últims és necessari comptar amb les autoritzacions de les Administracions competents.

     Els documents s'enviaran de forma telemàtica a través de la carpeta Ajuntament en www.dival.es.

En funció de la modalitat i el tipus d'actuació sol·licitada uns tindran caràcter obligatori i uns altres seran opcionals. Es poden anar pujant els diferents documents en diferents fases, així doncs es recomana seguir l'ordre cronològic que s'estableix a continuació independentment si figuren com a obligatoris o no.

 

1. Fase prèvia 

    Documentació necessària:

 

Modalitat A:

 • Autoritzacions necessàries per a la realització dels treballs o certificat de la innecessarietat
 • Certificat de titularitat i disponibilitat municipal dels terrenys (MODEL II.D)
 • Nomenament de director d'obres i coordinador de seguretat i salut.
 • Memòria tècnica de l’activitat (.pdf). Contingut mínim:
  • Justificació tècnica, descripció de l’actuació amb els amidaments necessaris i dades cadastrals d'emplaçament.
  • Valoració econòmica amb preus unitaris, descompostos i pressupost per capítols.
  • Plànols a escala, de situació, emplaçament, planta i definició d’elements (incloure capes en format .shp o .kml (tutorial de generació d'arxius .kml DIVALTERRA)).
  • Annex fotogràfic.
 • Per a la modalitat A 2.9. Adquisició de maquinària, eines i complements. (MODEL LMIA)
 • Declaració responsable d’ús (únicament sol·licituds que incloguen els apartats A.2.8 i A.2.9) declarant que el seu ús serà exclusivament per a treballs relacionats amb la gestió forestal. (MODEL DRUA)

 

Modalitat B:

 • Autoritzacions necessàries per a la realització dels treballs o certificat de la innecessarietat.
 • Certificat de titularitat i disponibilitat municipal dels terrenys (MODEL II.D)
 • Nomenament de director d'obres i coordinador de seguretat i salut.
 • Memòria tècnica  de l’activitat (.pdf). Contingut mínim:
  • Justificació tècnica, descripció de l’actuació amb els amidaments necessaris i dades cadastrals d'emplaçament.
  • Valoració econòmica amb preus unitaris, descompostos i pressupost per capítols.
  • Plànols a escala, de situació, emplaçament, planta i definició d'elements (incloure capes en format .shp o .kml (tutorial de generació d'arxius .kml DIVALTERRA)).
  • Annex fotogràfic.
 • Per a la modalitat B 2.4. Adquisició de maquinària, eines i complements. (MODEL LMIB)
 • Declaració responsable d’ús (únicament sol·licituds que incloguen els apartats B.2.3 i B.2.4) declarant que el seu ús serà exclusivament per a treballs relacionats amb la prevenció d’incendis forestals.  (MODEL DRUB)

 

 2. Fase final. Certificació dels treballs i justificació econòmica

     Documentació necessària una vegada finalizats els treballs i/o les compres de material:

 

2.1. Certificació dels treballs i acta de recepció

     Una vegada realitzats els treballs es presentarà:

 • Certificació d'obres i treballs signat pel tècnic director de les obres (MODEL CT), o si és el cas, el corresponent certificat dels treballs realitzats o acta de recepció dels documents tècnics la redacció del qual siga objecte de la subvenció.
 • Per a a treballs en la modalitat B: Certificat de que les actuacions es troben incloses en el Pla Local de Prevenció d’Incendis (excepte modalitats B.2.3 i B.2.4) (MODEL IPL)

 

  2.2. Justificació econòmica

      La justificació de la subvenció es farà d’acord amb els articles 28, 29, 30 i 31 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València. Atés el que es disposa en l'article 28, la justificació es farà d'acord amb la modalitat simplificada (MODEL MS).  Si s'han utilitzat mitjans propis per a l'execució de la subvenció, s'adjuntarà informe d'intervenció desglossat acreditant els imports de gasto de personal i mitjans utilitzats per al desenrotllament de la mateixa.

 Per a aquells municipis que en alguna modalitat superen els 20.000 €, hauran d'utilitzar la modalitat ordinària (MODEL MO) per a la justificació, adjuntant a més les factures i la resta de documentació establida en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació per a esta modalitat, d’acord amb el que establix l’apartat 10 de la convocatoria.

Finalment, d’acord amb el que establix en l’apartat 11 de la convocatoria, els beneficiaris de les ajudes de Gestió Forestal Sostenible queden obligats a acreditar el compliment de la obligació de donar publicitat del finançament de la Diputació en les actuacions que es realitzen.

Imatge tornar enrere