Descripció:

Segons la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, l'Oferta d'Ocupació Pública inclou, per a cada any, les necessitats de personal que no puguen ser cobertes amb personal propi, incloses places de personal funcionari de carrera i de personal laboral indefinit. 

La informació sobre les convocatòries de processos selectius que fa este espai web prové del compliment dels compromisos adquirits en el Projecte de Millora del Servei de Personal i de l'aplicació de la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret 215/2003, de publicació de la OOP per al 2003 de l'Administració General de l'Estat, que insta els òrgans que disposen de pàgina web a incloure un apartat dedicat als processos selectius, que mostre de la manera més completa possible les convocatòries i els actes que se'n deriven.

Orde aspirants

L'orde d'actuació de les persones aspirants a tots els processos serà el següent:

  • En els que es convoquen el 2016, començarà pels cognoms que comencen per la lletra P (BOP de 5-5-2016)
  • En els que es convoquen el 2017, començarà pels cognoms que comencen per la lletra A (BOP de 27-3-2017)
  • En els que es convoquen el 2018, començarà pels cognoms que comencen per la lletra V (BOP del 21-3-2018)
  • En els que es convoquen el 2019, començarà pels cognoms que comencen per la lletra R (BOP del 21-5-2019)
OOP 2016 Publicada la OOP del 2016 en el BOP núm. 155, del 11-08-2016
OOP 2017 Publicada la OOP del 2017 en el BOP núm. 54 del 16-03-2018
OOP2018 Publicada la OOP del 2018 en el BOP núm. 250 del 31-12-2018
Unitat adm.

Unitat de Selecció i Provisió

Convocatòries en execució


Imatge tornar enrere