Descripció:

Segons la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, l'Oferta d'Ocupació Pública inclou, per a cada any, les necessitats de personal que no puguen ser cobertes amb personal propi, incloses places de personal funcionari de carrera i de personal laboral indefinit. 

La informació sobre les convocatòries de processos selectius que fa este espai web prové del compliment dels compromisos adquirits en el Projecte de Millora del Servei de Personal i de l'aplicació de la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret 215/2003, de publicació de la OOP per a 2003 de l'Administració General de l'Estat, que insta els òrgans que disposen de pàgina web a incloure un apartat dedicat a processos selectius, que mostre de la manera més completa possible les convocatòries i els actes que se'n deriven.

Orde aspirants

L'orde d'actuació de les persones aspirants a tots els processos serà el següent:

  • En els que es convoquen l'any 2015 serà el dels cognoms que comencen per la lletra 'R' (BOP del 12-2-2015)
  • En els que es convoquen l'any 2016 serà el dels cognoms que comencen per la lletra 'P' (BOP de 5-5-2016)
  • En els que es convoquen l'any 2017 serà el dels cognoms que comencen per la lletra 'A' (BOP de 27-3-2017)
OOP 2016 Publicada la OOP del 2016 en el BOP núm. 155, del 11-08-2016
Unitat adm.

Unitat de Selecció i Provisió

Convocatòries en execució


Imatge tornar enrere