Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

LEY 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana

DECRETO 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula la línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat Valenciana

LLEI 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social

DECRET 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana

Decret del president núm. 6349/2018, de 13 de juliol, de ratificació de delegacions.

Decret del president núm. 6577/2018, de 19 de juliol, de modificació de delegacions de presidència en la diputada provincial Rebeca Torró Soler

Circular de la Secretaria General de 13 d'abril de 2018 sobre procediments a seguir davant l'obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions