1 organització

Ací podeu consultar:

 

Actualitat: Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

1. La província de València

2. Normativa

3. Organització i composició política de la Diputació de València

4. Funcions de la Diputació de València

 

 

Actualitat: Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública:

 

 

Ací podeu consultar informació sobre la província de València i l'organització de la Diputació de València:

 

1. LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

1.1 Cens de demarcacions i entitats de la província

1.2 Indicadors sobre dades i xifres de la província

1.3 Estudis sobre les distintes zones i demarcacions (comarques) de la província

 

 

2. NORMATIVA 

2.1. Normativa d'aplicació: Codi de Règim Local editat pel Butlletí Oficial de l'Estat

2.2. Reglaments de la Diputació de València

2.3. Instruccions i circulars de la Diputació de València

 

3. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ POLÍTICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

3.1 Organització de la Diputació

Àrees de goven

Estructura corporativa

Decret del President de la Diputació núm. 9313/2019, de 30 de juliol, de nomemanent de secretaris delegats de les Comissions informatives permanents

Relació de béns immobles

Vehicles oficials adscrits a la Diputació 

 

3.2 Composició política de la Diputació

a. Grups polítics i dades biogràfiques dels membres de la Corporació

b. Règim de dedicació dels càrrecs electes i retribucions màximes que perceben

c. Activitats, béns i drets patrimonials dels diputats i les diputades de la corporació provincial:

Declaracions presentades com a conseqüència de la renovació de la Corporació provincial després de les eleccions locals del 26 de maig de 2019

d. Adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat

e. Assessors:

Decret del President núm. 12743 de 14 de novembre de 2019, en relació al nomenament de personal eventual. Anunci BOP 231 de 02/12/2019

Decrets del President núm.  10542, de 18 de setembre 2019 i Decret núm. 9717, del 16 d'agost de 2019, en relació al nomenament de personal eventual. Anunci BOP núm. 193 de 7 d'octubre de 2019

Decrets del President núm. 9364, de 1 d'agost de 2019 i núm. 9627, de 9 d´agost de 2019, en relació al nomenament de personal eventual. Anunci BOP núm. 180 de 18/09/2019

Decret del President núm. 11602, de 15 d’octubre de 2019 en relació al nomenament de personal eventual. Anunci BOP núm. 211 de 04/11/2019

 

3.3 L'equip de govern

Equip de govern

Decret del President de la Diputació núm. 9088/2019, de 23 de juliol, de nomenament de Vicepresidents i configuració de la Junta de Govern

Decret del President de la Diputació núm. 11284/2019, de 4 d'octubre, de delegacions de la Presidència en la Junta de Govern

Decret del President de la Diputació núm. 9090/2019, de 23 de juliol, de delegacions de la Presidència en els Diputats Provincials

 

3.4 Entitats dependents i participades

Edicte sobre la classificació de les entitats dependents

Enllaços a:

a) Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals (Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local): Dades estadístiques corresponents a la Diputació de València

b) Plataforma de Rendició de Comptes

c) Representants de la Diptació en entitats i organismes (a 22 d'octubre de 2019)

 

4. FUNCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I DE CADASCUNA DE LES SEUES ÀREES

 

Imatge tornar enrere