Activitat de la Diputació Provincial de València

Ací podeu consultar:

 

1. Agenda del president i els diputats provincials

2. Perfils en les xarxes socials

3. Sessions dels òrgans de govern

4. Iniciatives adreçades al Ple

5. Actes dels òrgans col·legiats

6. Plans i programes

7. Memòria de gestió

8. Informes d'avaluació dels servicis

9. Funcionament dels serveis provincials

10. Cartes de serveis

11. Activitats externalitzades

12. Comandes de gestió

13. Enquestes

14. Campanyes de publicitat

15. Procediment de queixes i suggeriments

16. Drets d'accés

17. Estudis de govern obert

 

1. AGENDA ACTUAL DEL PRESIDENT I ELS DIPUTATS PROVINCIALS

 

2. PERFILS DE LA DIPUTACIÓ EN LES XARXES SOCIALS

 

facebook  

youtube  twitter  rss  flickr

 

3. SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

4. INICIATIVES ADREÇADES AL PLE

 

5. ACTES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ

Des de 2010 a l'actualitat

Anteriors

 

6. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS

Estratègia per a enfortir la cultura de transparència i obertura de la Diputació de València 

Projectes GO! Descripció dels programes i projectes de l'Estratègia GO! de la Diputació de València 

Pla Estratègic de Subvencions de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica 2020, anunciat al B.O.P. núm. 34 de 19/02/2020

Programa Provincial d'Activitats Preventives per a 2020

VII Pla Provincial de Drogodependències i altres comportaments addictius

Programa Provincial d’Activitats Preventives per a 2019

Pla Integral d'Igualtat de gènere Sector Turístic 2020

Pla Provincial de Drogodependències per al perÍode 2016-2019

Pla Estratègic per a la gestió del talent jove 2016-2019

Pla Quadriennal de Formació Interna 2016-2019

Pla Estratègic contra la Violència de Gènere 2015-2019

Pla d'Igualtat 2017

Pla de Camins i Vies per al bienni 2016-2017

Pla d'Actuacions del Patronat de Turisme: 2017 - 2018

Programa d'Horts Socials

Programa de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

Programa Provincial d'Activitats Preventives: 2017 - 2018

Programa Provincial Sona la Dipu Rock: 2017 - 2018

Programa Provincial Açò és la Dipu, de Benestar Social: 2017 - 2018

Programa Provincial Els dimecres ens veiem a la Dipu, de Benestar Social: 2017 - 2018

Pla d'Ocupació: 2016 - 2017 - 2018

Pla de Recolzament Econòmic a les Mancomunitats: 2016 - 2017 - 2018

Programa d'Activitats per als Nostres Majors i per a la Formació de la Dona: 2016 - 2017

Programa d'Ajudes per al Sosteniment dels Serveis Socials Generals per a l'any 2018

 

7. MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

 

8. INFORMES D'AVALUACIÓ DELS SERVICIS

Informes d'avaluació dels plans de formació

Impacte econòmic del Pla de Inversions Financerament Sostenibles

 

9. FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PROVINCIALS

9.1 PERSONAL

a. Relació de Llocs de Treball (RLT), sector no sanitari, aprovada pel Ple de la Diputació de 21 de desembre de 2018 i publicada en el BOP núm. 14, de 21/01/2019

Anunci sobre acord del Ple de 29 de gener de 2019, pel que s'aproven diverses modificacions en la relació de llocs de treball. BOP núm. 28 de 08/02/2019

Anunci sobre acord del Ple de 24 de setembre de 2019, pel que s’aproven diverses modificacions en la Relació de Llocs de Treball. BOP núm. 196 de 11/10/2019

Anunci sobre acord del Ple, de 22 d’octubre de 2019, pel que s’aproven diverses modificacions en la relació de llocs de treball. BOP núm. 211 de 04/11/2019

Anunci sobre acord del Ple de 30 de desembre de 2019, pel que s'aproven diverses modificacions en la Relació de Llocs de Treball. BOP núm. 15 de 23/01/2020

Anunci sobre acord del Ple de 30 de desembre de 2019, pel que s'aproven diverses modificacions en la Relació de Llocs de Treball, sector sanitari. BOP núm. 15 de 23/01/2020

b. Plantilla de Personal, sector no sanitari, aprovada pel Ple de la Diputació de 21 de desembre de 2018.

Anunci sobre acord del Ple de 30 de desembre de 2019, pel que s'aproven diverses modificacions en la Plantilla de Personal.  BOP núm. 15 DE 23/01/2020

c. Taules retributives

Sector no sanitari

Sector sanitari

d. XI acord de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació, sector no sanitari, per als anys 2019-2022. B.O.P. núm. 27 de 07/02/2019, modificat per B.O.P. núm. 2 de 03/01/2020

e. Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, convocatòries de selecció, terminis i grau d'execució

f. Massa salarial del personal laboral fixe per a l'exercici 2019 

g. Representació sindical

h. Autoritzacions de compatibilitat aprovades per la Junta de Govern:

2019:

Compatibilitat de la Junta de Govern de 28 de maig de 2019

Compatibilitats de la Junta de Govern de 24 de setembre de 2019

2018:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 25 de setembre de 2018

2017:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 24 de gener del 2017

Compatibilitats de la Junta de Govern de 28 de març del 2017

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 de juny del 2017

2016:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 28 de juny del 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 27 de setembre del 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 25 d'octubre del 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 29 de desembre del 2016

2015:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 de gener del 2015

Compatibilitats de la Junta de Govern de 17 de febrer del 2015

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 d'octubre del 2015

 

9.2 BENESTAR SOCIAL

Accions de suport a col·lectius, com ara discapacitats, desocupats, jóvens, etc. (ajudes a municipis o prestades directament per la Diputació)

 

9.3 COOPERACIÓ MUNICIPAL

a. Resum i contingut de l'assistència prestada per la Diputació als municipis (any 2014). Per a informació addicional, consulteu la Memòria de Gestió de la Diputació de València.

b. Distribució dels càrrecs assignats als serveis fonamentals que du a terme la Diputació (Cooperació-PPOS, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació, Informàtica, ...)

c. Llocs de treball assignats als serveis fonamentals de la Diputació

d. Pla Provincial d'Obres i Serveis

Consulteu a la distribució dels recursos.

e. Catàleg dels serveis en matèria d'assistència i cooperació econòmica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província

f. Catàleg dels serveis en matèria d'assistència tècnica urbanística que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província

g. Catàleg dels serveis en matèria d'assistència tècnica informàtica i telemàtica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província

A més, ofertes de contractació centralitzada que poden sol·licitar els municipis i altres entitats local de la província

 

9.4 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

a. Catàleg dels serveis en matèria de gestió tributària que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província

b. Resums de la gestió tributària gestionada pels municipis

2018

2017

 

9.5 ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS I DEFENSA EN JUDICI

Catàleg dels serveis en matèria d'assistència i cooperació jurídica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província 

 

9.6 CARRETERES

Mapa amb la distribució i els enllaços de les vies provincials

Estat de conservació de les carreteres

 

9.7 CULTURA

 

9.8 MEDI AMBIENT

 

9.9 PLAÇA DE BOUS

Relació d'entrades de la Plaça de bous de València repartides durant la fira de Falles de 2018

 

9.10 ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

a. Atenció presencial i telefònica

L'oficina del Registre General de la Diputació de València, situada al carrer Serrans núm. 2, prestarà assistència per a la presentació electrònica de documents i la seua denominació serà la d'Oficina d'Assistència en matèria de registres de la Diputació de València.

Horari:
De dilluns a dimecres de 9 a 14 i de 15:30 a 17 hores, excepte festius

Dijous i divendres de 9 a 14 hores
Durant els mesos de juny a setembre, inclusivament, l'horari serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Regulació: Decret del President de la Diputació núm. 3482, de 23 d'abril, de creació de l'Oficina d'Assistència en matèria de registres de la Diputació de València

Anunci B.O.P. núm. 15 de 23/01/2020 sobre horari i ubicació de la Oficina d'Assistència en Matèria de Registre

 

Servei d'Atenció al Contribuent: plaça de Sant Vicent Ferrer, núm. 3, València. Telèfon: 963000500

Registres auxiliars

b. Llista de procediments que es poden seguir electrònicament

c. Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pels ciutadans

 

10. CARTES DE SERVEIS

Servei d'Assessorament Municipal:

Assessorament en qualitat

Carta de Serveis 2017 - 2019

Certificació Aenor

Servei de Personal

Formació

Imprempta Provincial i B.O.P.

 

11. ACTIVITATS EXTERNALITZADES

En el Servei de Carreteres: en format PDF i en format Excel

En el Servei de Contractació i Subministraments: En format PDF i en format Excel

 

12. COMANDES DE GESTIÓ

Comanda a Divalterra de la realització de quants treballs siguen necessaris per a l’actualització i manteniment de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals per a l’exercici 2019. Anunci en el BOP núm. 125 de 02/07/2019

Comanda a Divalterra de la gestió d’activitats de prevenció i extinció d’incendis forestals en la província 2019. Anunci en el BOP núm. 119 de 21/06/2019

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats del programa del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia. Anunci en el BOP núm. 120, de 23/6/2017.

Renovació de la comanda a Divalterra de la gestió en matèria de turisme. Anunci en el BOP núm. 92, de 17/5/2017.

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Anunci en el BOP núm. 75, de 20/4/2017.

Comanda a Divalterra de la tramitació dels expedients d'alteracions cadastrals. Anunci en el BOP núm. 26, de 7 de febrer del 2017.

Comanda a Divalterra de l'assistència d'atenció telefónica i telemática tributària. Anunci en el BOP núm. 26, de 7 de febrer del 2017.

Comanda a Imelsa de l’assistència tècnica i tecnològica necessària per a la prestació del servei d’atenció telefònica i telemàtica de primer nivell (atenció tributària) per al personal del Servei de Gestió Tributària el 2016. Anunci en el BOP núm. 106, de 03/6/2016.

Renovació per al 2016 de la comanda a l’empresa pública Imelsa per a la tramitació dels expedients de variacions cadastrals de l’IBI. Anunci en el BOP núm. 106, de 03/6/2016.

En matèria cadastral i en la realització d'altres prestacions complementàries de gestió i recaptació d'ingressos públics. Acord plenari de 17 de desembre del 2013.

 

13. ENQUESTES

Informe Resultats Evaluació Gestió i Serveis Diputació 2018

Enquesta en matèria de transparència a municipis de la província de València (gener del 2016):

Memòria i valoració de la Diputació de València de l'enquesta en matèria de transparència a municipis de la Província de València

Fitxa tècnica, qüestionari i resultats

Bases de dades de l'enquesta

Enquesta de valoració dels serveis i la gestió de la Diputació de València (desembre del 2015)

Enquesta sobre l'estat de la gestió documental electrònica als ajuntaments de la província de València (2015)

Carta que demana que es responga l'enquesta

Qüestionari per a l'ajuntament

 

14. CAMPANYES DE PUBLICITAT

Informació sobre publicitat del 2012

Informació sobre publicitat del 2013

Informació sobre publicitat del 2014

Informació sobre publicitat del 2015

Informació sobre publicitat del 2016

 

15. PROCEDIMENT DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

 

16. DRETS D'ACCÉS

 

17. ESTUDIS DE GOVERN OBERT

Imatge tornar enrere