Ací pot consultar:

 

1. Agenda President i Diputats Provincials

2. Perfils Xarxes Socials

3. Sessions dels Òrgans de Govern

4. Iniciatives adreçades al Ple

5. Actes Òrgans Col·legiats

6. Plans i programes

7. Memòria de gestió

8. Informes d'avaluació dels servicis

9. Funcionament dels Serveis Provincials

10. Cartes de Serveis

11. Activitats Externalitzades

12. Comandes de gestió

13. Enquestes

14. Campanyes de publicitat

15. Procediment de queixes i suggeriments

16. Drets d'accés

 

1. AGENDA ACTUAL DEL PRESIDENT I DELS DIPUTATS PROVINCIALS

 

RODRÍGUEZ GRAMAGE, JORGE PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

AMIGÓ LAGUARDA, MARIA JOSEP VICEPRESIDENTA 1a DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

GASPAR RAMOS, ANTONI FRANCESC VICEPRESIDENT 2n, DIPUTAT DE L'ÀREA D'HISENDA.

PÉREZ GARIJO, ROSA VICEPRESIDENTA 4ª, DIPUTADA DELEGADA D'INCLUSIÓ SOCIAL, TEATRES I MEMÒRIA HISTÒRICA.

JARAMILLO MARTÍNEZ, ROBERTO VICEPRESIDENT 6é, DIPUTAT DELEGAT DE TRANSPARÈNCIA.

BORT BONO, JOSEP VICENT VICEPRESIDENT 7é, DIPUTAT DE L'ÀREA DE MEDI AMBIENT.

BERENGUER LLORÉNS, MERCEDES VICEPRESIDENTA 8a, DIPUTADA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL.

GARCÍA FERRER, CONXA DIPUTADA DELEGADA D'ASSESSORAMENT MUNICIPAL, ASISTÈNCIA I DEFENSA EN JUÍ.

GARCÍA SÁNCHEZ, ISABEDIPUTADA DELEGADA DE JOVENTUT I ESPORTS I IGUALTAT

NOFUENTES LÓPEZ, BARTOLOMÉ DIPUTAT DELEGAT DE CONTRACTACIÓ I CENTRAL DE COMPRES.

RIUS TORRES, FRANCESC XAVIER DIPUTAT DE L'ÀREA DE CULTURA

SEGUÍ GRANERO, PABLO DIPUTAT DE L'ÀREA DE CARRETERES I INFRAESTRUCTURES.

 

 

2. PERFILS DE LA DIPUTACIÓ EN XARXES SOCIALS

 

foursquare

facebook  youtube  twitter  rss  flickr

 

3. SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

4. INICIATIVES ADREÇADES AL PLE

 

5. LES ACTES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ

 

6. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS

Estratègia per a enfortir la cultura de transparència i obertura de la Diputació de València 

Projectes GO! Descripció dels programes i projectes de la Estratègia GO! de la Diputació de València 

Pla Provincial de Drogodependències per al periode 2016-2019

Pla Estratègic per a la gestió del talent jove 2016-2019

Pla Quatrienal de Formació Interna 2016-2019

Plan Estratègic contra la Violència de Gènere 2015-2019

Pla de Camins i Vials per al bieni 2016-2017

Pla d'Actuacions 2017 del Patronat de Turisme

Programa d'Horts Socials

Programa de les Alcaldies pel Clima i la Energia

Programa Provincial d'Activitats Preventives 2017

Programa Provincial Sona la Dipu Rock 2017

Programa Provincial Açò és la Dipu 2017, de Benestar Social

Programa Provincial Els dimecres ens veiem a la Dipu 2017, de Benestar Social

Pla d'Ocupació 2016

Pla de Recolzament Econòmic a les Mancomunitats 2016

Pla d'Enjardinament 2016

Pla de Formació Local 2016

Programa Provincial d'Assistència Nutricional 2016

Programa de Paratges Municipals 2016

Programa d'Activitats per als Nostres Majors i per a la Formació de la Dona per a l'any 2016

Programa d'Ajudes per al Sosteniment dels Serveis Socials Generals per a l'any 2016

 

7. LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

 

8. INFORMES D'AVALUACIÓ DELS SERVICIS

Informe d'avaluació Plans Formació 2015

 

8. FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PROVINCIALS

9.1 PERSONAL

a. Relació de Llocs de Treball (RLT), sector no sanitari, aprovat pel Ple de la Diputació de 29 de desembre de 2016, publicada en el BOP núm. 20 de 30/01/2017

b. Plantilla de Personal, sector no sanitari, aprovada pel Ple de la Diputació de 29 de desembre de 2016.

Llista de codis de plantilla

c. Taules retributives del sector no sanitari

Taules retributives del sector sanitari

d. Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, convocatòries de selecció, terminis i grau d'execució

e. Representació sindical

f. Autoritzacions de compatibilitat aprovades per la Junta de Govern:

2017:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 24 de gener de 2017

Compatibilitats de la Junta de Govern de 28 de març de 2017

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 de juny de 2017

2016:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 16 de febrer de 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 28 de juny de 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 27 de setembre de 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 25 d'octubre de 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 29 de desembre de 2016

2015:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 de gener de 2015

Compatibilitats de la Junta de Govern de 17 de febrer de 2015

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 d'octubre de 2015

 

9.2 BENESTAR SOCIAL

Accions de recolzament a col·lectius, com ara ciutadans discapacitats, desocupats, joves, etc. (les ajudes a municipis o les directament realitzades per la Diputació).

 

9.3 COOPERACIÓ MUNICIPAL

a. Resum i contingut de l'assistència prestada per la Diputació als municipis (any 2014). Per a informació addicional, consulteu la Memòria de Gestió de la Diputació de València.

b. Distribució dels càrrecs assignats als serveis fonamentals que duu a terme la Diputació (Cooperació-PPOS, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació, Informàtica, ...)

c. Llocs de treball assignats als serveis fonamentals de la Diputació

d. Pla Provincial d'Obres i Serveis.

Consulteu ací la distribució dels recursos.

e. Catàleg dels serveis en matèria d'Assistència i Cooperació econòmica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

f. Catàleg dels serveis en matèria d'Assistència tècnica urbanística que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

g. Catàleg dels serveis en matèria d'Assistència tècnica informàtica i telemàtica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província,

A més, ofertes de contractació centralitzada que poden sol·licitar els municipis i altres entitats local de la província.

 

9.4 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

a. Catàleg dels serveis en matèria de Gestió Tributària que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

b. Resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis.

 

9.5 ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS – DEFENSA EN JUDICI

Catàleg dels serveis en matèria d'Assistència i Cooperació Jurídica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província. 

 

9.6 CARRETERES

 

Mapa amb la distribució i enllaços de les vies provincials

 

Estat de conservació de les carreteres

 

9.7 CULTURA

 

9.8 MEDI AMBIENT

 

9.9 ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

a. Atenció presencial i telefònica

Servei d'Atenció Presencial al Ciutadà i als Ajuntaments: carrer Serrans, núm. 2 València. Telèfon: 963 882 631.

Servei d'Atenció al Contribuent: plaça Sant Vicent Ferrer, núm. 3. València. Telèfon: 963 000 500.

Registres auxiliars.

b. Llista de procediments que es poden seguir electrònicament.

c. Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pels ciutadans.

 

10. CARTES DE SERVEIS

Servei d'Assesorament Municipal

Servei de Personal

Impremta Provincial y BOP

 

11. ACTIVITATS EXTERNALITZADES

En el Servei de Carreteres. En format pdf. En format Excel.

En el Servei de Contractació i Subministraments. En format pdf. En format Excel.

 

12. COMANDES DE GESTIÓ

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats del programa de Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia. Anunci BOP núm. 120 de 23/06/2017

Renovació de la comanda a Divalterra de la gestió en matèria de Turisme.  Anunci BOP núm. 92 de 17/05/2017

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Anunci BOP núm. 75 de 20/04/2017

Comanda a Divalterra de la tramitació dels expedients d'alteracions cadastrals. Anunci B.O.P. núm. 26 de 7 de febrero de 2017

Comanda a Divalterra de l'assistència d'atenció telefónica i telemática tributària. Anunci B.O.P. núm. 26 de 7 de febrero de 2017

Comanda a Imelsa de l’assistència tècnica i tecnològica necessària per a la prestació del servei d’atenció telefònica i telemàtica de primer nivell (atenció tributària) per personal del Servei de Gestió Tributària 2016. Anunci B.O.P núm. 106 de 03/06/2016

Renovació per a 2016 de la comanda a l’empresa pública Imelsa per a la tramitació dels expedients de variacions cadastrals de l’IBI. Anunci B.O.P. núm. 106 de 03/06/2016

En matèria cadastral i en la realització d'altres prestacions complementàries de gestió i recaptació d'ingressos públics. Acord plenari de 17 de desembre de 2013.

 

13. ENQUESTES

Enquesta en matèria de transparència a municipis de la província de València (gener de 2016):

Memòria i valoració de la Diputació de València de l'Enquesta en matèria de Transparència a municipis de la Província de València

Fitxa tècnica, qüestionari i resultats

Bases de dades de l'enquesta

Enquesta de valoració dels serveis i gestió de la Diputació de València (desembre de 2015)

Enquesta sobre l'estat de la gestió documental electrònica als ajuntaments de la província de València (2015)

Carta demanant que es responga l'enquesta

Qüestionari per a l'Ajuntament

 

14. CAMPANYES DE PUBLICITAT

Informació publicitat 2012

Informació publicitat 2013

Informació publicitat 2014

Informació publicitat 2015

Informació publicitat 2016

 

15. PROCEDIMENT DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

16. DRETS D'ACCÉS

Imatge tornar enrere