Ací podeu consultar:

 

0. Actualitat: Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

1. La província de València

2. Funcions de la Diputació de València i normativa d’aplicació

3. Composició política de la corporació provincial

4. Entitats dependents i participades

5. Organització de la Diputació de València

6. Reglaments de la Diputació de València

7. Gestió documental

8. Normativa interna: instruccions i circulars

 

Actualitat: Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública:

 

Anunci d'exposició al públic de l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València (BOP núm. 222, de 19/11/2018)

Text normatiu

Aprovació pel Ple

Quadre comparatiu modificació

 

Ací podeu consultar informació sobre la província de València i l'organització de la Diputació de València:

 

1. LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

1.1 Cens de demarcacions i entitats de la província

 

1.2 Indicadors sobre dades i xifres de la província

 

1.3 Estudis sobre les distintes zones i demarcacions (comarques) de la província

 

2. FUNCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I NORMATIVA D'APLICACIÓ

 

2.1 Funcions de la Diputació de València i cadascuna de les seues àrees

2.2 Normativa d'aplicació: la Diputació de València es regeix per la legislació sobre entitats locals que emana de l'Estat i la Generalitat Valenciana:

Accediu al Codi de Règim Local editat pel Butlletí Oficial de l'Estat

Accediu a la legislació sobre administració local de la Generalitat Valenciana

 

 

3. COMPOSICIÓ POLÍTICA DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL

 

3.1 LLista de diputats electes per partits judicials, corporació 2015-2019

3.2 Punxeu ací  per a conéixer les dades biogràfiques i l'adscripció política del president i els diputats, les adreces de correu electrònic i les webs dels grups polítics.

3.3 Informació sobre els càrrecs electes i els assessors dels grups polítics de la Diputació:

a. Règim de dedicació dels càrrecs electes i retribucions màximes que perceben:

Règim de dedicació dels diputats i les diputades

Modificacions al règim de dedicació:

Decret del President núm. 154 de 12/01/218, de modificació de la dedicació exclusiva de càrrec

Decret del President núm. 7178 de 07/08/2018 de modificació de la dedició parcial de càrrec

Règim retributiu i indemnitzacions dels diputats i les diputades

b. Activitats, béns i drets patrimonials dels diputats i les diputades de la corporació provincial

Declaracions presentades amb motiu de la renovació de la corporació després de les eleccions del 24 de maig del 2015

Declaracions presentades amb ocasió del cessament per finalització del mandat corporatiu el 2015

c. Nombre d'assessors de cada grup polític i de la Presidència de la Diputació, i retribucions que reben

Anunci de 30 d'octubre de 2018 sobre publicació de Resolucions de la Presidència, en relació al cessament i nomenament de personal eventual

Anunci de 30 de juliol de 2018 sobre publicació de Resolucions de la Presidència, en relació al cessament i nomenament de personal eventual

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre publicació per a general coneixement de les següents Resolucions de la Presidència, en relació al cessament i nomenament de personal eventual (Decret 7332 de 14/08/2018).

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre publicació per a general coneixement de les següents resolucions de la Presidència, en relació al cessament i nomenament de personal eventural (Decret 3444 de 13/03/2019)

d. Responsables de la Diputació en entitats que en depenen

 

 

4. ENTITATS DEPENDENTS I PARTICIPADES

Edicte sobre la classificació de les entitats dependents

Enllaços a:

a) Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals (Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local): Dades estadístiques corresponents a la Diputació de València

b) Direcció General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana

c) Plataforma de Rendició de Comptes

d) Representants de la Diputació en entitats i organismes:

A 29 de gener de 2019

A 29 de desembre del 2015

A 20 d'octubre del 2015

A 2 de desembre del 2014

 

5. ORGANITZACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

5.1 L'equip de govern

Relació d'òrgans col·legiats de la Diputació amb composició, remuneracions i dietes per assistència:

Decret del President núm. 6828 de 25 de juliol de 2018 de constitució de la Junta de Govern i nomenament de vicepresidents

Acord plenari sobre comissions informatives

Membres de les comissions informatives

Donació de compte de 27 de juliol de 2018 de la modificació de la composició de les comissions informatives

Remuneració i dietes per assistència als òrgans col·legiats

Acord plenari de delegacions del Ple en la Junta de Govern i el president

Decret del president nº 7693/2017, de 13 de setembre, de delegacions en la Junta de Govern

Decret nº 8888/2015, de 8 d'octubre, de delegacions del president  en els diputats de l'equip de govern

Decret nº 768/2016, de 15 de febrer, de modificació de les delegacions del president en els diputats

Decret del president núm. 2850/2017, de 7 d'abril, de delegació de funcions del president en els diputats

Decret del president núm. 5853/2017, de 5 de juliol, de delegació de funcions del president en el diputat provincial Salvador Femenía Peiró

Decret del president núm. 9304, de 31 de octubre del 2017, sobre delegacions del president en la Junta de Govern

Decret del president núm. 6349/2018, de 13 de juliol, de ratificació de delegacions.

Decret del president núm. 6577/2018, de 19 de juliol, de modificació de delegacions de presidència en la diputada provincial Rebeca Torró Soler

 

 

5.2 Organització de la Diputació

a. Organigrama

b. Àrees en què s'organitza la Diputació: Acord del Ple de 17 de juliol de 2015, modificat per acord del Ple de 16 de febrer de 2016 (punt 13)

c. Responsables assignats als serveis principals de la Diputació

d. Distribució dels càrrecs i llocs de treball dels serveis de la Diputació

e. Secretaris delegats de les comissions informatives permanents

f. Inventari de béns i drets de la Diputació

g. Relació de béns immobles 

h. Vehicles oficials adscrits a la Diputació

i. Despeses de viatges i desplaçaments

j. Obsequis rebuts i informats pels grups polítics de la Diputació 

 

5.3 Grups polítics

a. Acord plenari de constitució del grups polítics provincials de la corporació 2015-2019

b. Grups polítics de la Diputació

Grup Popular

Grup Socialista

Grup Coalició Compromís

Grup Ciutadans

Grup Esquerra Unida

Grup València en Comú

c. Espais web dels grups polítics on es mostren les seues activitats i propostes:

Grup Popular: www.ppval.org

Grup Socialista: www.pspvpsoe.net

Grup Coalició Compromís: dipval.compromis.net/

Grup Ciutadans: www.ciudadanos-cs.org

Grup Esquerra Unida: www.eupv.org

Grup València en Comú: www.valenciaencomu.org

d. Assignació econòmica als grups polítics:

6.010,12 € a cadascun dels grups polítics que integren la Diputació, amb independència del nombre dels seus membres, més 3.005,06 € per cadascun dels diputats que formen un grup (segons anunci del BOP núm. 147, de 3 d'agost de 2015)

e. Dació de comptes de la comptabilitat específica de la dotació dels grups polítics:

2015

2014

2013

f. Despeses dels grups polítics

 

6. REGLAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Bases reguladores dels serveis tributaris i la resta d’ingressos de dret públic prestats (Anunci B.O.P. núm. 173 de 07/09/2017)

Reglament de les condicions d’ús del Teatre Principal de València (Anunci B.O.P. núm. 165 de 28/08/2017)

Reglament de creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal (Anunci B.O.P. núm. 160 de 21 d'agost de 2017)

Ordenança general de subvencions de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 101, de 29 de maig del 2017)

Modificació: Anunci B.O.P. núm. 174 dce 08/09/2017

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València (anunci en BOP núm. 180, de 16 de setembre del 2016)

Modificació: Anunci B.O.P. núm 222 de 19/11/2018

Estatuts del Patronat Provincial de Turisme

Reglament de desenvolupament de l'administració electrònica en la Diputació de València

Reglament de política de seguretat i protecció de dades de caràcter personal de la Diputació

Reglament de política de gestió de documents electrònics

Cessió d'espais de l'Àrea de Cultura. Ordenança reguladora del preu públic per cessió i ús de la logística de les instal·lacions i els edificis provincials o de competència provincial per a l'explotació (anunci en BOP núm. 111, de 12 de maig del 2011)

Normes reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de paratges naturals municipals (anunci en BOP núm. 133, de 14 de juliol del 2015)

Normes per a la concessió de subvencions destinades a la recuperació ambiental d'espais degradats (anunci en BOP núm. 26, de 31 de gener del 2013)

Acord plenari sobre deixar sense efecte les normes per a la concessió de subvencions adscrites a la recuperació ambiental d’espais degradats (anunci en BOP núm. 74, de 19 d'abril del 2017)

Normes per a la concessió de subvencions destinades a evitar o corregir riscos geològics (aprovades pel Ple de la Diputació el 23 de juliol del 1996)

Reglament d'Assessorament Municipal (publicat en BOP núm. 287, de 2 de desembre del 2000)

Reglament pel qual es regula l'assistència en funcions públiques necessàries als ens locals de la província de València (BOP núm. 294, d'11 de desembre del 1997)

 

Ordenances fiscals de la Diputació de València. Podeu consultar-les en este enllaç.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la gestió tributària prestada als ajuntaments i altres ens públics

Modificació: Anunci en BOP núm. 231 de 30/11/2018

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del “Butlletí Oficial” de la província de València i la seua taxa

Modificació de l’Ordenança reguladora del Preu Públic per la prestació del servici d’assistència técnica als Ens Locals de la provincia de València

7. GESTIÓ DOCUMENTAL

 

7.1 Política de gestió de documents electrònics

La política de gestió de documents electrònics i les regles d'administració i conservació dels documents i arxius de la Diputació està regulada pel Reglament de Política de Gestió de Documents Electrònics (BOP núm. 297, de 15 de desembre del 2014).

 

7.2 Procediment per a eliminar documents

El Reglament de Política de Gestió de Documents Electrònics (publicat en el BOP núm. 297, de 15 de desembre del 2014) estableix en els arts. 12 i 13 el procés i les regles per a destruir documents administratius en paper o electrònics. 
 
Este procés s'encomana a un òrgan tècnic col·legiat de la Diputació, la Comissió de Valoració Documental, que elabora les propostes corresponents, que, d'acord amb els arts. 76.1 i 84 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, l'art. 11 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius, i el Decret del Consell 189/2005, de 2 de desembre, s'eleven a la Junta Qualificadora de Documents Administratius perquè emeta un dictamen. Les resolucions d'este òrgan es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a coneixement públic i obertura de termini per a presentar recurs.
 

8. NORMATIVA INTERNA - INSTRUCCIONS I CIRCULARS

Instrucció de la Secretaria General núm. 1/08, de 30 d'abril del 2008, sobre contractació

Instrucció de la Secretaria General núm. 2/2007, de 10 de juliol del 2007, per a la confecció de la memòria de la gestió corporativa prevista en l'art. 149 del ROF

Instrucció conjunta de Secretaria i Intervenció 1/2007, de 3 de juliol del 2007, sobre tramitació de decrets i propostes d'acord que comporten l'autorització de despeses a càrrec del capítol 11 o l'aprovació de factures

Instrucció de Secretaria núm. 22, de 21 de febrer del 2006, sobre estructura i tramitació de les propostes de resolució i acords, manual d'estil en la redacció de les actes i ús del valencià en els procediments

Instruccción de Secretaria núm. 21, de 28 de desembre del 2005, de delegació de funcions en la Vicesecretaria General i l'Oficialia Major

Instruccció de Secretaria núm. 20, de 23 de maig del 2005, sobre incorporació de clàusules de contingut social als plecs de condicions de contractació

Circular informativa núm. 1/2004, de 19 de gener del 2004, sobre la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local

Circular de Secretaria núm. 1/2003, de 12 de maig del 2003, de normativa i procediments de treball en relació amb el tractament de dades de caràcter personal en l'àmbit intern de la corporació

Instrucció de la Secretaria General de 3 d'abril del 2003, sobre instal·lació de màquines expenedores

Instrucció de la Secretaria General núm. 18, de 22 d'octubre del 2002, sobre la devolució de la garantia definitiva en els contractes

Instrucció de la Secretaria General núm. 17, de 8 de maig del 2002, sobre els plecs de prescripcions tècniques i informes a remetre a la Secció de Contractació i Subministraments

Instrucció de la Secretaria General núm. 16, de 20 de febrer del 2002, sobre novetats del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en relació amb els expedients de contractació tramitats a partir de la seua entrada en vigor

Instrucció de la Secretaria General núm. 15, de 31 d'octubre del 2001, sobre venciment i pròrroga dels contractes administratius

Instrucció de Secretaria General i Intervenció núm. 14, de 19 de juny del 2001, d'implantació del nou sistema d'informació per a la gestió patrimonial

Instrucció de la Secretaria General núm. 13, de 4 de juny del 2001, de delegació de funcions en la Vicesecretaria General

Instrucció de la Secretaria General núm. 12, de 19 de juny del 2000, sobre circuits per a la tramitació dels convenis institucionals

Instrucció de la Secretaria General núm. 11, de 14 d'octubre del 1999, de prestació de garanties en matèria de contractació

Instrucció de la Secretaria General núm. 10, de 14 de setembre de 1999, de delegació de funcions en els lletrats de l'Assessoria Jurídica

Circular de Secretaria General i Intervenció núm. 9, de 30 de juny de 1999, sobre el contingut d'actes de recepció a l'efecte de l'Inventari de Béns de la Diputació i la seua connexió amb la comptabilitat patrimonial

Instrucció de la Secretaria General de 7 de maig del 1999, sobre emissió de la comunicació als interessatsprevista en l'art. 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú

Circular de la Secretaria General de 15 d'abril del 1999, d'inventari de béns de la Diputació

Instrucció de la Secretaria General núm. 6, de 13 d'abril del 1999, sobre mitjans d'impugnació

Instrucció de la Secretaria General núm. 5, de 8 d'abril del 1999, de delegació en els lletrats de l'Assessoria Jurídica

Instrucció de la Secretaria General núm. 4, de 25 de març del 1999, sobre tramitació dels contractes menors

Instrucció de la Secretaria General núm. 3, de 14 de desembre del 1998, sobre redacció dels recursos procedents

Instrucció de la Secretaria General núm. 2, de 9 de novembre del 1998, sobre el registre d'entrada i eixida de documents

Imatge tornar enrere