HISENDA

L’Àrea d’Economia i Hisenda controla els comptes i ordena el pressupost alhora que s’encarrega de mantindre el patrimoni que posseeix la Diputació. En l’Àrea d’Economia i Hisenda estan integrades les delegacions de Recaptació i Gestió Tributària, que s’encarreguen de l’exercici de les funcions pròpies de gestió tributària, recaptació i inspecció dels impostos i taxes dels ajuntaments que han delegat aquestes competències en la Diputació de València.

D’aquesta Àrea depén el Servei de Contractació i Subministraments de la Diputació, com també la Central de Compres, creada amb el triple objectiu d’aconseguir les condicions econòmiques més favorables, simplificar la tramitació administrativa en l’adquisició de béns i serveis i potenciar la transparència i la seguretat en la contractació.

Finalment, també depenen de l’Àrea d’Hisenda els assumptes taurins, que inclouen la gestió de la Plaça de Bous, l’Escola de Tauromàquia i el Museu Taurí.

 

CULTURA

La Diputacióde València, a través de la seua Àrea de Cultura, participa directament o indirectament en la major part dels actes culturals que enriqueixen la vida ciutadana de la província de València. I ho fa per tres vies distintes. En primer lloc, gràcies a programes específics d’assistència cultural als municipis, dissenyats i gestionats pel Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC) o a través de programes o premis concrets: Premi Iturbi de Piano, Beques Alfons Roig, Festival Internacional de Pirotècnia, Campanyes de Normalització Lingüística o Retrobem la Nostra Música. Aquests programes i activitats que no descuiden mai cap tipus de públic (infantil, juvenil, adult i tercera edat). En segon lloc, a través de subvencions directes a entitats culturals, associacions musicals, falles o ajuntaments perquè puguen desenvolupar les activitats culturals que els són pròpies. I en tercer lloc, però no menys important, amb la programació desplegada pels centres propis.

L’Àrea de Cultura gestiona directament quatre museus que vinculen la Diputació i —ha sigut així des de la seua creació, en el segle xix— amb les més significatives senyes d’identitat cultural dels valencians: des dels primers pobladors i les primeres civilitzacions que van ocupar el territori (Museu de Prehistòria de València) fins als il·lustrats valencians i els nostres creadors i més emblemàtiques figures públiques (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat), prestant, molta i especial atenció al nostre patrimoni material i immaterial (Museu Valencià d’Etnologia) i a la relació l’estreta i històrica dels valencians amb la tauromàquia (Museu Taurí).

A més dels museus i altres centres propis (com el Centre Cultural La Beneficiència) i la titularitat del Teatre Princial, l’Àrea de Cultura també disposa d’un Centre Teatral,  l’Escalante, que produeix i du a terme una completa i molt variada activitat escenogràfica dirigida al públic mes jove; disposa també d’una editorial i centre d’estudis, la Institució Alfons el Magnànim, que propicia i edita investigacions directament relacionades amb la cultura valenciana.

Tot això converteix la Diputació de València en la major potència cultural de la província, tant per la quantitat d’activitats que programa com per la seua diversitat i, sobretot, la seua dispersió geogràfica per tots els pobles valencians, com ho demostren les nombroses exposicions de producció pròpia que visiten de forma itinerant els pobles de la província. I és que, en definitiva, l’ajuda i l’assistència als municipis de la província és una de les raons de ser fonamentals d’una institució com la Diputació.

 

MEDI AMBIENT

L’Àrea de Medi Ambient presta diversos serveis fonamentals, com ara l’atenció dels boscos per a evitar que aquests es deterioren o s’incendien. Per ºaixò tots els anys organitza les brigades forestals que es reparteixen pel territori provincial i que es dediquen a netejar la muntanya, vigilar-la i col·laborar en tasques d’extinció d’incendis. Dins d’aquesta mateixa àrea de gestió es troba el Consorci Provincial de Bombers, que atén la província i els seus municipis no sols en tasques de prevenció i extinció d’incendis, tant urbans com en la muntanya, sinó que també col·labora en el salvament de persones en tota classe de sinistres.

La neteja de les platges del litoral valencià i la correcció de riscos geològics deguts a causes naturals o motivats per la intervenció de l’home formen part també de les comeses d’aquesta àrea de treball.

 

COOPERACIÓ MUNICIPAL

Els serveis més importants que presta la Diputació són aquells que emanen de l’Àrea de Cooperació Municipal, on s’inclou l’assessorament tècnic als municipis. Els instruments de treball per excel·lència són els plans provincials d’obres i serveis. Els plans provincials tenen una duració quadriennal i en ells s’arrepleguen totes les obres i serveis que els ajuntaments necessiten, amb el finançament assignat i la duració de cada una de les obres especificada. La Diputació aporta el gros d’aquest finançament, i la resta queda a càrrec dels distints ajuntaments.

Dins de l’apartat d’Assessorament, cal destacar la col·laboració que la Diputació manté amb diferents col·legis professionals, tot i que la institució provincial aportant el gros de les subvencions que els ajuntaments necessiten per a pagar als qui els assessoren o treballen a temps parcial per als municipis. A través d’una sèrie de convenis que els ajuntaments firmen amb aquests col·legis, qualificats professionals col·laboren amb els ajuntaments per a ajudar en tasques de gestió, planejament urbà, assessorament agrícola i ramader, qüestions relacionades amb el medi ambient, construcció d’edificis públics i ordenament del territori.

 

CARRETERES I INFRAESTRUCTURES

L’Àrea de Foment i Conservació d’Infraestructures es dedica a la construcció de ponts i carreteres. Però també desenvolupa polítiques específiques de seguretat viària (amb l’eliminació de «punts negres»), col·labora en la descongestió de les travessies que castiguen molts municipis valencians, instal·la senyals de circulació, construeix carrils bici, etc. Aquest Àrea té a càrrec seu una xarxa de carreteres de més de tres mil quilòmetres i treballa igualment per la preservació de camins rurals i accessos a platges.


BENESTAR SOCIAL

En l’Àrea de Benestar Social, la Diputació participa en el consorci de l’Hospital General Universitari de València. També disposa d’un centre d’acollida de dones maltractades i d’una sèrie de serveis com ara escoles professionals —de Capatassos, de Viticultura i Enologia—, el Centre Ocupacional, l’Institut Valencià d’Audiofonologia (IVAF), especialista en l’educació i la formació de persones amb problemes auditius, i un centre de Formació Professional Adaptada que s’encarrega de canalitzar aquells alumnes apartats del sistema educatiu tradicional per causes tant formatives com psicosocials.

El Centre Ocupacional atén discapacitats psíquics adults i proporciona ocupació terapèutica, tècniques professionals per a la seua integració laboral i activitats de convivència per a la seua incorporació social; com a resultat de les activitats ocupacionals es fan jocs populars i didàctics, els quals constitueixen objectes útils la venda dels quals està regulada per una ordenança fiscal.

A més a més, des de l’Àrea de Benestar Social es duen a terme les polítiques d’Igualtat, Joventut i Esports.


ADMINISTRACIÓ GENERAL I TRANSPARÈNCIA

Comprén els serveis de Personal i Formació, procurant assignar els recursos humans de la institució a les tasques que millor servisquen per a l’adequada gestió i una millor labor en la prestació de serveis, i el servei de Patrimoni, que assegura el manteniment i la conservació d’aquest.

D’aquesta Àrea depén el desenvolupament de les polítiques de transparència i govern obert.

Inclòs en l’Àrea d’Administració General i Transparència, està el Servei d’Informàtica i Organització, que assumeix les tasques, entre altres, de desenrotllar l’Administració electrònica, de facilitar les aplicacions i els equips per a crear una informàtica corporativa comuna; la d’assistir als ajuntaments i les mancomunitats en les eines que faciliten la seua gestió, i l’acostament de la Diputació als ciutadans, tot facilitant-los informació per mitjà del servei  La Diputació en directe.

Imatge tornar enrere