Ajudes a entitats culturals: Projectes generals culturals

Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a Entitats culturals  ⇒

1. BASES PROVISIONALS: aprovades pel Ple de la Diputació el 21/02/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la província el 23/02/2017.

2. BASES DEFINITIVES: aprovades pel Ple de la Diputació el 18/04/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la província (BOP NÚM. 76), el 21-IV-2017.

3. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Junta de govern de 16 de maig de 2017.

4. PUBLICACIÓ EXTRACTE CONVOCATÒRIA: Publicat en el Butlletí Oficial de la província el 01/06/2017

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 22 de juny de 2017 inclòs.

Es prorroga el termini per a justificar les subvencions fins al 7 de desembre de 2017 inclòs.

(Dijous, 02 de novembre del 2017 - BOP 210)

 

 

INFORMACIONS ANTERIORS

 

Enllaç a la sol·licitud Projectes Generals Culturals

Enllaç a la sol·licitud Festivals, Mostres i Certàmens Culturals


5. GESTIÓ DE SOL·LICITUDS

Es presentarà amb formulari electrònic i només per via telemàtica a través de la seu electrònica. Per a això s'ha de tindre el certificat de firma digital, bé de l'entitat que sol·licita o del seu representant legal.

 

Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a Entitats culturals

1. Sol·licitants.

Podran acollir-se a estes ajudes totes aquelles associacions de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i difusió de la cultura, llengua i patrimoni valencians), que no tinguen ànim de lucre, dotades de personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que tinguen el seu domicili social a la província de València i puga ser acreditat documentalment.

A tal objecte podran percebre subvenció les associacions que especifiquen de forma clara en els seus estatuts la seua naturalesa cultural, excloent-se aquelles associacions que encara que en els seus estatuts especifiquen entre els seus fins la realització d’activitats culturals, la seua naturalesa, objecte o finalitat principal no siga la de realitzar projectes purament culturals, com ara per exemple, comissions o associacions falleres o d’activitats de cultura festiva popular, comissions o associacions festeres, entitats i societats musicals, confraries, associacions de dones, clubs o associacions esportives, associacions de veïns, associacions de pares i mares, sindicats, societats gastronòmiques, associacions juvenils, col·legis professionals, activitats relacionades amb festejos taurins en totes les seues manifestacions, o que existisquen altres línies de subvenció de la Diputació dirigides a elles com a beneficiàries.

Les entitats hauran d’adequar-se a la normativa lingüística oficial de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 

1. Objecte. Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

1.4.a Projectes generals culturals

És objecte d’esta línia de subvenció col·laborar amb aquelles associacions sense ànim de lucre que fan una labor cultural multidisciplinària, consolidada en el temps, en benefici i suport a la cultura i que potser emparen, col·laboren i donen suport a altres d’àmbit territorial igual o menor però sempre superior al municipal, ja que estes últimes han de quedar cobertes des dels propis municipis.

Seran objecte de subvenció les activitats culturals d’associacions d’àmbit intermunicipal que es realitzen amb la finalitat de confeccionar la programació cultural general de l’entitat.

S’entenen per associacions d’àmbit intermunicipal les que, complint les condicions dels paràgrafs anteriors, reunisquen els requisits següents:

a) Tindre un àmbit d’actuació supramunicipal en l’objecte social dels seus estatuts.

b) Que l’entitat dispose d’algun centre obert al públic per a l’atenció a la ciutadania i la realització de les seues activitats. Este centre podrà ser:

b.1. Cedit per administracions o universitats públiques.

b.2. En dret de propietat, de lloguer, o d’un altre títol en virtut del qual es dispose del local on s’ubica el centre oposable a tercers, inclús el propietari i el disposador.

Per tant, s’exclouen aquelles associacions que disposen de l’ús del local per simple cessió gratuïta d’ús temporal, encara que siga indefinida, en precari o semblant, llevat que la cessió l’haja realitzat administracions o universitats públiques.

 

1.4.b Festivals, mostres o certàmens culturals

Seran objecte de subvenció les sol·licituds presentades per les entitats beneficiàries per a la realització de festivals, mostres o certàmens culturals entesos com a projectes o esdeveniments culturals de caràcter específic, puntual, de participació oberta en els que es preveja la realització d’activitats netament culturals emmarcades en les àrees de música, arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc…), arts plàstiques, cinematografia, literatura i cultura tradicional. La duració dels mateixos, no serà inferior a una setmana, ni superarà el mes. S’entén que la duració és superior a una setmana quan existisquen actes dirigits al públic en dos setmanes naturals diferents.

 

Aspectes comuns als apartats 1.4.a i 1.4.b

Els projectes hauran de referir-se a les àrees de música, arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc…), arts plàstiques, cinematografia, literatura i cultura tradicional.

Els projectes hauran de complir necessàriament les condicions següents:

a) Respecte a l’epígraf Festivals, mostres o certàmens culturals han de ser projectes que s’hagen celebrat, almenys, en cinc edicions realitzades de manera continuada o no en els últims huit anys.

b) Que incloguen almenys el 20% de les actuacions culturals realitzades per companyies o empreses valencianes com a vehicle de promoció i foment del sector cultural de la província.

c) Dur a terme la publicació de tot el material d’informació i difusió, en la llengua predominant en el municipi de l’activitat segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre de 1983, o de forma bilingüe. En tot cas, els beneficiaris quedaran obligats a respectar, en la seua comunicació externa els criteris lingüístics establits per la institució que té per funció determinar i elaborar la normativa lingüística de l’idioma valencià establida en l’art. 41 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i del castellà segons la RAE.

 

Gastos subvencionables

Es consideraran gastos subvencionables aquells que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, a tals efectes seran subvencionables:

•Els gastos per la contractació d’espectacles de grups professionals o amateur, empreses o la contractació d’exposicions.

•Els gastos generats per entitats de gestió de drets d’autor.

•Els gastos generats per la gestió o direcció tècnica o artística del projecte.

•Els gastos derivats de l’execució de les activitats que consta el projecte.

•Els gastos corrents imputables per l’execució de les activitats que consta el projecte segons estudi tècnic detallat presentat per la pròpia entitat i que podrà ser validat per Intervenció de la Diputació de València.

•Els gastos de difusió de les activitats programades.

Queden expressament excloses d’esta subvenció:

§ Las activitats taurines, pirotècniques, els mercats i les fires, els premis literaris, els tallers socioculturals, les activitats de festes populars (falles, moros i cristians, clavaris, etc…) i festes patronals, les setmanes o jornades culturals de caràcter social o festiu, les trobades i intercanvis culturals així com les activitats gastronòmiques, turístiques, juvenils, esportives, socials o mediambientals.

§ Los projectes d’àmbit museogràfic, els que el seu principal objecte siguen àmbits relacionats amb la música clàssica, de cambra o de piano, les robes o danses tradicionals, tabal i dolçaina, pols i pua, cors, la música de banda o rondalles.

 

3. Criteris de concessió.

Podran beneficiar-se d’esta ajuda els projectes que obtinguen el mínim de 40 punts en la valoració total.

La determinació de la quantia es realitzarà d’acord amb la puntuació obtinguda a l’aplicar els criteris de concessió que figuren a continuació:

 

Per a apartat 1.4.a Projectes generals culturals

a) Pressupost anual de l’entitat sol·licitant. Fins a 20 punts. S’aplicarà el barem següent:.

Més de 1.000.000 euros: 20 punts.

De 75.000 a 99.999,99 euros: 15 punts.

De 50.000 a 74.999,99 euros: 10 punts.

De 25.000 a 49.999,99 euros: 5 punts.

b) Programa d’activitats culturals amb un resum quantitatiu. Fins a 60 punts. La convocatòria establirà el barem per a la seua aplicació.

60 o més activitats: 60 punts.

De 40 a 59 activitats: 40 punts.

De 20 a 39 activitats: 20 punts.

c) Nombre de comarques en què es realitzen i organitzen activitats per part de l’entitat. (2 punts per comarca fins a un màxim 20 punts).

d) Nombre d’entitats culturals, cíviques o socials, que alberguen en la seua seu social i realitzen activitats en seus de l’entitat sol·licitant. (2 punts per entitat fins a un màxim 20 punts).

e) Ús del valencià en el programa d’activitats culturals. Fins a 20 punts. Per a esta valoració es tindrà en compte:

-En les associacions amb seu en un municipi on el valencià siga la llengua predominant segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, es valorarà la proporció d’activitats en què la llengua vehicular siga el valencià, de la manera següent:

Del 50% al 90% d’activitats en què la llengua vehicular siga el valencià: 10 punts.

Del 90% al 100% d’activitats en què la llengua vehicular siga el valencià: 20 punts.

-En les associacions amb seu en un municipi on la llengua predominant siga el castellà, segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre d’Ús i Ensenyament del Valencià, es valorarà la presència del valencià en les activitats, així com el bilingüisme valencià-castellà en el material d’informació i difusió, de la manera següent: Alguna activitat amb material d’informació i difusió en valencià: 20 punts.

 

Per a apartat 1.4.b Festivals, mostres o certàmens culturals

a) Qualitat, projecció i difusió de l’esdeveniment en referència a les actuacions i activitats exercides en l’última edició realitzada anterior a la de l’exercici de la convocatòria. En els projectes que siguen de nova creació es valorarà el projecte (fins a 35 punts)

a.1) Nombre d’activitats culturals programades (0,5 punts per cada una) màxim 20 punts.

a.2) Projecció estatal del projecte (màxim 5 punts).

Per cada comunitat autònoma diferent de la valenciana de procedència dels artistes, autors, companyies o productes culturals programats, 1 punt.

a.3) Projecció internacional del projecte (màxim 5 punts).

Per cada un dels artistes, autors, companyies o productes culturals programats amb domicili fiscal en un país estranger, 1 punt.

a.4) Nombre d’activitats, complementàries al projecte cultural, de caràcter formatiu programades (0,25 punts per cada activitat) màxim 2,5 punts.

a.5) Difusió del projecte: Es valoren totes les mesures adoptades per a donar a conéixer l’activitat que s’hauran d’acreditar documentalment. L’abast territorial de la difusió, els suports utilitzats per a difondre el projecte i el seu impacte en els Mitjans de comunicació així com l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, 0,25 punts per cada acció distinta (màxim 2,5 punts).

b) Consolidació del projecte (fins a 15 punts)

Nombre d’edicions del projecte (0,5 per cada edició realitzada de manera continuada, fins a un màxim 15 punts).

c) Pressupost del projecte desenrotllat de l’última edició realitzada anterior a la de l’exercici de la convocatòria. En els projectes que siguen de nova creació es valorarà el projecte (fins a 40 punts)

Es valorarà el pressupost del projecte executat (màxim 40 punts).

Puntuació = Pressupost total del projecte

                                  2.000

d) Valoració tècnica del projecte (fins a 10 punts)

d.1) Adequació dels objectius del programa/projecte a la finalitat del mateix (fins a un màxim 2,5 punts).

d.2) Innovació, originalitat, creativitat i diversificació d’estils dins de l’àmbit cultural que desenrotlla el projecte (fins a un màxim de 5 punts).

d.3) Pautes per a incrementar i captar nous públics: S’avalua la inclusió de pautes i mesures per a captar nous públics (fins a un màxim 2,5 punts).

e) Participació (fins a 25 punts).

e.1) Nombre de municipis en què s’exercisquen activitats del projecte (0,8 punts per cada municipi fins a un màxim 20 punts).

e.2) Nombre de comarques distintes en què s’exercisquen activitats del projecte (1 punts per cada comarca fins a un màxim 5 punts).

f) Ús del valencià en el programa d’activitats culturals (fins a 20 punts).

Per a esta valoració es tindrà en compte:

-En les associacions amb seu en un municipi on el valencià siga la llengua predominant segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, es valorarà la proporció d’activitats en què la llengua vehicular siga el valencià, de la manera següent:

Del 25% al 50% d’activitats en què la llengua vehicular siga el valencià: 5 punts.

Del 50% al 90% d’activitats en què la llengua vehicular siga el valencià: 15 punts.

Del 90% al 100% d’activitats en què la llengua vehicular siga el valencià: 20 punts.

-En les associacions amb seu en un municipi on la llengua predominant siga el castellà, segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre d’Ús i Ensenyament del Valencià, es valorarà la presència del valencià en les activitats, així com el bilingüisme valencià-castellà en el material d’informació i difusió, de la manera següent: Alguna activitat amb material d’informació i difusió en valencià: 20 punts.

4. Documentació exigida. La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:

· Descripción del projecte a realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació de les activitats que ho integren, i en el que s’han de reflectir els aspectes que es mencionen en els criteris de valoració.

· Presupuesto detallat que arreplegue els gastos i ingressos previstos per conceptes.

· Fotocopia dels estatuts que reflectisquen la seua naturalesa d’entitat sense ànim de lucre, i que l’activitat projectada està dins del seu objecte social.

· Fotocopia de la inscripció en el Registre d’entitats corresponent segons la seua naturalesa.

· Fotocopia del títol de propietat, lloguer, cessió d’administracions o universitats públiques, o títol oposable a tercers en virtut del qual l’entitat disposa d’algun centre obert al públic per a l’atenció a la ciutadania i la realització de les seues activitats.

· Relación subscrita pel Secretari de l’entitat en què es pose de manifest que el projecte inclou almenys el 20% de les actuacions culturals realitzades per companyies o empreses de la província de València.

Les sol·licituds inclouran la declaració de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (LGS), i la declaració del beneficiari a què es referix la Base 55 d’Execució del Pressupost de la Diputació per al 2017.

 

Per a apartat 1.4.b Festivals, mostres o certàmens culturals, a més haurà d’aportar-se:

• Memòria resum i pressupost del projecte desenrotllat de l’última edició amb menció expressa dels aspectes que es mencionen en els criteris de concessió.

• Certificat del Secretari de l’entitat en què s’indique el pressupost executat en l’última edició realitzada, que incloga els ingressos i gastos detallats, les subvencions obtingudes i el nombre d’edicions realitzades. En el cas dels projectes de nova creació s’aportaran les factures proforma.

 

5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:

a) Memòria del programa realitzat que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenrotllament i conclusió.

b) Documentació gràfica on aparega el logotip de la Diputació de València.

c) Certificació del Secretari de l’entitat dels gastos realitzats amb expressió de perceptor, concepte i import, indicant en cada cas si l’IVA, de les factures presentades, és deduïble o no deduïble, expedit pel secretari de l’entitat i amb el vistiplau del president.

d) Al dit document haurà d’acompanyar-se les factures ORIGINALS dels gastos relacionats, per import de la subvenció concedida.

6.- Crèdit pressupostari i import de la subvenció:

El finançament del gasto derivat de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà a la següent aplicació pressupostària: 301.33407.48200

Import de la convocatòria: 399.500€, d’acord amb la distribució següent:

1.4.a Projectes generals culturals: 349.500€

1.4.b Festivals, mostres o certàmens culturals: 50.000 €

Import de la subvenció: El que resulte de l’aplicació de l’art. 5 de les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals.

7.- Altres previsions:

Bases reguladores: Acord del Ple de la Diputació de València de 18 d’abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d’abril de 2017.

Instructor: El Servici de Promoció cultural, actuant com a instructor el cap del servici.

Òrgan competent per a resoldre: El President de la Diputació, conforme l’art. 34 LBRL, sense perjuí del règim de delegacions que poguera conferir, i el termini màxim previst per a la resolució i publicació serà de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. La resolució posa fi a la via administrativa.

Termini de presentació de la sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província –BOP–.

El termini per a la justificació de la subvenció: Finalitzarà el dia 3 de novembre de 2017, inclusivament.

Mig de publicació: Amb caràcter general els actes administratius en els procediments de concurrència competitiva seran objecte de publicació, assortint esta els efectes de la notificació. No obstant això, quan l’òrgan instructor ho considere convenient per a garantir la seua eficàcia, els actes administratius podran ser objecte de notificació. Les publicacions es realitzaran en www.dival.es.

A més, als efectes de notificació als interessats, la resolució de les ajudes concedides i denegades es publicaran en el BOP i en www.dival.es.

Possibilitat de reformulació de sol·licituds: Es preveu la possibilitat en els termes de l’art. 6 de les bases reguladores.

Imatge tornar enrere