Beca de pràctiques i investigació a desenvolupar en la Diputació de València

Convocatòria de tres beques de l’Àrea de Cultura (Museu Etnologia i IAM-CVEI), any 2017

Beca de pràctiques i investigació a desenvolupar en l'Àrea de Cultura de la Diputació de València

Enllaç per consultar les Bases reguladores , Convocatòria i Publicació de l’extracte de la convocatòria

Publicació de l 'Anunci del decret d'admesos i exclosos: Data de publicació 8 de setembre de 2017

Novetat: Valoració primera fase i convocatòria entrevista

Valoració final

 

 

 

1. Primera.Bases reguladores

Acord del Ple de la Diputació de València de 18 d’abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d’abril de 2017.

1.      Segona. Objecte

Esta campanya té com a objecte la concessió en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis d’objectivitat i publicitat, de les beques de pràctiques d’investigació la denominació i característiques dels quals es detallen a continuació:

Beca I:

a)   Denominació: Una beca de pràctiques en didàctica i programes educatius del Museu Valencià d’Etnologia.

b)   Objecte: La formació i col·laboració en els projectes educatius del Museu, de producció d’exposicions i de les Barraques de Catarroja.

c)   Titulació exigida: Grau o llicenciatura en història, en antropologia social i cultural, o pedagogia o psicopedagogia.

Beca II:

a)   Denominació: Una beca de pràctiques en la Unitat de Documentació Etnogràfica del Museu Valencià d’Etnologia.

b)   Objecte: La formació i col·laboració en el projecte de l’arxiu fotogràfic del Museu Valencià d’Etnologia.

c)   Titulació exigida: Grau o llicenciatura en història, en antropologia social i cultural, o en informació i documentació.

Beca III:

a)   Denominació: Una beca de pràctiques per a la promoció i col·laboració cultural, a desenrotllar en la IAM-CVEI.

b)   Objecte: La formació i col·laboració en la programació, impuls i avaluació de les activitats culturals en l’àmbit administratiu a realitzar en la IAM-CVEI.

c)   Titulació exigida: Grau o llicenciatura en Dret, Econòmiques, ADIU, Ciències jurídiques de les administracions públiques, o FP Superior en Administració i Finances.

1. Duració:

1.      Duració inicial: 12 mesos.

2.      Possibilitat de pròrroga per un període màxim de la duració inicial de la beca.

2. Dedicació: 30 hores setmanals.

3. Dotació econòmica: 1.000 euros al mes.

4. Crèdit Pressupostari: El finançament del gasto s’imputarà a les següents aplicacions pressupostàries:

1. Aplicació Pressupostària 301.33400.48100

Import: 72.000 €, d’acord amb la distribució següent:

           Any 2017: 18.000 €

           Any 2018: 36.000 €

           Any 2019: 18.000 €

2. Aplicació Pressupostària 301.33400.16000

Import: 2.537,28 €, d’acord amb la distribució següent:

           Any 2017: 634,32 €

           Any 2018: 1268,64 €

           Any 2019: 634,32 €

Tercera. Requisits

Les beques s’adjudicarà per concurs entre les persones aspirants a les mateixes.

Els/les sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

1. Posseir la  titulació exigida en la clàusula primera.

2. Haver nascut a partir de l’1 de gener de 1980, inclòs.

3. Tindre  la nacionalitat d’un dels Estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, o tindre la condició d’estranger resident en l’estat espanyol. En cas de títols expedits en l’estranger el sol·licitant ha d’aportar la resolució de convalidació, no bastant el justificant d’haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit.

4. No haver disfrutat de beca alguna de duració superior als 6 mesos concedida per esta Corporació en els últims quatre anys, comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

5. No estar disfrutant d’una altra beca o ajuda, així com no desenrotllar una activitat regular incompatible durant el període de gaudi de la beca.

6. No estar incurs/a en alguna de les prohibicions assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Qualsevol altre requisit contemplat expressament en les bases.

L’acreditació dels requisits previstos en els apartats 1 i 2 podrà exigir-se en qualsevol moment del procediment. En particular, el requisit de la nacionalitat o residència s’acreditarà per mitjà de l’aportació de fotocòpia del DNI, o del NIE en vigor. Els requisits 4, 5 i 6 podran acreditar-se per mitjà de la declaració jurada incorporada al model oficial de sol·licitud.

 

Quarta. Criteris de valoració

El procés de selecció es desenrotllarà en dos fases: La primera, de concurs i valoració dels mèrits al·legats pels aspirants admesos i, la segona, d’entrevista personal amb els/les candidats/as que superen el tall establit en la primera fase.

Les condicions de mèrit avaluades pel Tribunal per a cada beca, són les establides a continuació, sense que en cap cas puga ser puntuat un mèrit per més d’un apartadament i únicament valorant-se els cursos, treballs i mèrits en general que estiguen directament relacionats amb el contingut de la beca.

 

Primera fase

 1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic general: de 0 a 10 punts. La valoració es realitzarà conforme la que apareix en la certificació d’estudis com a nota mitjana de l’expedient en rang 5-10.

     Si la certificació d’estudis no mencionara esta nota mitjana ponderada, el Tribunal l’obtindrà basant-se en les qualificacions de la dita certificació i la valorarà amb la puntuació que li corresponga. Per a això utilitzarà la fórmula que contenia l’annex I del Reial Decret 1044/2003 citat.

Si un/a sol·licitant tinguera dos titulacions de les exigides per a prendre part en la convocatòria, es valorarà en este apartat aquella que li atorgue una major puntuació. L’altra titulació es valorarà en l’apartat de formació.

     Les titulacions necessàries per a obtindre la titulació valorada en este apartat no podran valorar-se com a mèrit.

2. Investigació: de 0 a 1 punt.

Doctorat: Es valorarà amb 1 punt les tesis doctorals superades.

El treball d’investigació o tesina inclòs en un pla de doctorat es valorarà amb 0,5 punts. En ambdós casos, a més, els cursos de doctorat cursats dins del pla de doctorat podran valorar-se en l’apartat de formació d’acord amb la seua duració.

Els treballs d’investigació i publicacions d’articles rellevants es valoraran de 1 a 0’3 punts.

3. Experiència: de 0 a 4 punts. 

3.1. Treballs remunerats i beques realitzats en institucions públiques o privades, associacions o empreses: de 0 a 2 punts.

Es valorarà 0,10 punts per mes d’activitat. Als efectes d’este criteri, cada 30 dies d’activitat es considerarà un mes. S’inclouen en este apartat els treballs, tant per compte propi com aliena, i beques que hagen sigut remunerades i pels quals s’haja cotitzat en qualsevol dels distints règims de la Seguretat Social.

3.2 Pràctiques o treballs no remunerats realitzats en institucions públiques o privades, associacions o empreses: de 0 a 2 punts. En el cas de beques per a les que s’exigix la titulació de TASOC, la puntuació serà de 0 a 3 punts.

Es considera pràctica l’exercici de funcions que no tinguen contraprestació econòmica.

Es valorarà 0,10 punts per mes d’activitat. Als efectes d’este criteri, cada 30 dies d’activitat es considerarà un mes. Quan la duració de la pràctica figure en dies, s’estimarà que cada dia de pràctica correspon a 5 hores.

A estos efectes no seran computables les hores de pràctiques realitzades dins de la titulació ja valorada com a mèrit en l’apartat expedient acadèmic.

Quan la duració de la pràctica figure en dies, s’estimarà que cada dia de pràctica correspon a 5 hores.

En el cas dels/les TASOC, es valorarà amb 0,005 punts per cada hora de pràctica realitzada fins a un màxim de 3 punts. A estos efectes seran computables les hores de pràctiques de la titulació de Tècnic Superior en Animació Sociocultural (TASOC), quan estes s’hagen realitzat en institucions o empreses que exercisquen activitats culturals.

4. Formació: De 0 a 2 punts.

La formació es valorarà d’acord amb els criteris següents:

a) Cursos, seminaris o congressos  de 15 a 25 hores: 0, 06 punts per cada u.

b) Cursos, seminaris o congressos de 26 a 50 hores: 0, 15 punts per cada u.

c) Cursos, seminaris o congressos de 51 a 100 hores: 0, 45 punts per cada u.

d) Cursos, seminaris o congressos de més 100 hores: 0’60 punts per cada u.

e) Títols de màster relacionats amb la matèria objecte de la beca: 1 punt en formació, sense perjuí que les pràctiques realitzades durant el mateix puguen computar-se en l’apartat d’experiència si reunixen els requisits per a això.

f) Tindre una titulació diferent de l’habilitant per a participar en la convocatòria i la matèria de la qual estiga directament relacionada amb l’objecte de la beca: 2 punts.

Només es valoraran els cursos que estiguen directament relacionats amb el contingut de la beca i hagen sigut cursats o impartits per l’interessat i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació, incloses les universitats (cursos de doctorat, cursos de formació postgrau, assignatures de titulacions no valorades en altres apartats, etc). Els cursos de menys de 15 hores no es valoraran.

5. Idiomes:

5.1 Valencià: De 0 a 1 punt. Únicament es valorarà el nivell més alt dels certificats següents:

 

Es valoraran amb 0,10 punts:

a)  Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau oral

b)  Certificat de Nivell Bàsic de l’Escola Oficial d’Idiomes

Es valoraran amb 0,50 punts:

a)   Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau elemental

b)   Certificat de Nivell Intermedi de l’Escola Oficial d’Idiomes.

c)   Certificat de Nivell Avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Es valoraran amb 0,70 punts:

a)   Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau mitjà.

b)   Certificat de capacitació per a l’ensenyament del valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

c)   Diploma de mestre/a en valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Es valorarà amb 1 punt:

a)   Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau superior

5.2  Idiomes comunitaris. De 0 a 1 punt, d’acord amb l’escala següent:

Nivell competència: A1: 0,15 punts.

Nivell competència: A2: 0,30 punts

Nivell competència: B1: 0,45 punts

Nivell competència: B2: 0,60 punts

Nivell competència: C1: 0,75 punts

Nivell competència: C2:0,9 punts

 

Es valorarà únicament el nivell de competència de qualsevol idioma oficial de la Unió Europea per mitjà dels títols, diplomes i certificats expedits per les Escoles Oficials d’Idiomes, per les Universitats espanyoles que seguisquen el model d’acreditació d’exàmens de l’Associació de Centres de llengües d’Educació superior (ACLES), així com els indicats en el Decret 61/2013, de 17 de maig del Consell, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana. En tot cas es valoraran els certificats i diplomes mencionats en l’annex II d’esta resolució.

Únicament es valorarà el nivell de competència màxima que es tinga en cada idioma, encara que la puntuació obtinguda per distints idiomes pot acumular-se, fins a aconseguir el màxim d’1 punt previst per a este apartat.

En cap cas es valoraran cursos d’estiu ni intensius, inclosos els cursats en un país amb llengua oficial estrangera, que no vagen seguits de la superació i obtenció d’un dels certificats acreditatius del nivell de competència mencionats.

Les puntuacions atorgades es publicaran en la páginawww.dival.es

 

Segona fase

1.      Entrevista: de 0 a 5 punts.

Totes les persones aspirants a la beca que superen la fase de concurs de mèrits amb una qualificació del menys 5 punts passaran a una entrevista personal realitzada pels/les membres del tribunal i que tindrà una valoració màxima de 5 punts.

La data i hora per a realitzar l’entrevista es publicarà en la páginawww.dival.es

La dita entrevista té com a principal objectiu valorar la idoneïtat del candidat/a per a la beca, prenent com a referència els mèrits aportats.

Els/les candidats/as que siguen cridats a realitzar l’entrevista han d’acudir amb el DNI o document equivalent original. Així mateix podran ser requerits/as per a acudir eixe dia amb la documentació acreditativa dels mèrits. Les persones aspirants que no acudisquen a l’entrevista s’entendran que renuncien a la seua sol·licitud de beca.

En cas d’empat es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en els apartats següents:

1. Expedient acadèmic.

2. Formació específica.

3. Pràctiques realitzades en institucions o empreses que exercisquen activitats semblants a les descrites en l’objecte de la beca.

4. Treballs realitzats en institucions o empreses que exercisquen activitats semblants a les descrites en l’objecte de la beca.

5. Coneixement de valencià.

6. Altres idiomes.

7. Resultat de l’entrevista.

Si així i tot romanguera la igualtat, se sortejarà entre els que hagueren empatat en puntuació.

Les puntuacions mínimes dels mèrits per a poder ser adjudicatari de cada beca, no podrà ser inferior a cinc punts.

 

Quinta. Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament, per mitjà de la utilització del model electrònic normalitzat.

El model de sol·licitud, el formulari, les declaracions i la informació sobre el desenrotllament del procés estarà disponible en la direcciónwww.dival.es

El formulari contempla tots i cada un dels mèrits a valorar. Els/les aspirants hauran d’omplir de la manera més clara i senzilla possible els apartats que desitgen que se’ls valore.

Així mateix, podran adjuntar els documents acreditatius dels mèrits al·legats en el formulari de sol·licitud. Els currículum vitae i la informació continguda en els mateixos no es valorarà, sinó únicament la continguda en el formulari de sol·licitud o en la documentació acreditativa dels mèrits que s’adjunte al mateix.

Únicament es valoraran els mèrits al·legats en el formulari de sol·licitud i adjuntats junt amb la mateixa durant el termini de presentació d’instàncies.

La documentació original acreditativa dels mèrits podrà ser requerida en qualsevol moment del procediment de selecció. Si un mèrit no queda prou acreditat documentalment en el moment en què siga requerit, no es valorarà.

Quan la convocatòria comprenga diverses beques i es desitge participar en més d’una d’elles podrà fer-ho fins a un màxim de dos beques distintes. Els/les aspirants presentaran una única sol·licitud en què es declararà l’orde de preferència en l’adjudicació de les mateixes.

En el cas que el/l’aspirant amb la puntuació obtinguda poguera accedir a les dos beques diferents se li adjudicarà la beca que haja sol·licitat en primer lloc.

La presentació de la sol·licitud comporta autorització de les persones sol·licitants perquè l’òrgan concedent puga obtindre de manera directa de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Socials certificats telemàtics que acrediten estar al corrent de pagament de les seues obligacions.

Quan per qualsevol circumstància el certificat anterior no siga positiu, es requerirà al/la sol·licitant perquè ho aporte, advertint-li de que si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició i  procedint-se al seu arxiu amb els efectes previstos en l’Art. 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als 15 dies de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP, començant el mateix a partir de l’endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’extracte de la convocatòria.

 

Sexta. Procediment

La campanya de beques serà instruïda pel Servici de cultura, actuant com a instructor el cap del servici.

L’òrgan competent encarregat de resoldre serà el President de la Diputació, conforme l’art. 34 LBRL, sense perjuí del règim de delegacions que poguera conferir, i el termini màxim previst per a la resolució i publicació serà de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. La resolució posa fi a la via administrativa.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà una resolució en què es declare aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, especificant si és el cas, els motius d’exclusió, i que serà publicada en la pàgina www.dival.es.

Els/les aspirants exclosos o omesos disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la publicació de la resolució, per a presentar al·legacions. Este termini no paralitza el procediment.

El Servici de Cultura examinarà les documentacions presentades i aquelles que complisquen els requisits exigits, es remetran al Tribunal perquè les valore.

El Tribunal estudiarà els mèrits dels/les aspirants, realitzarà les entrevistes als que superen la qualificació mínima exigida per a accedir a la mateixa, almenys dels adjudicataris verificarà la documentació acreditativa dels mèrits al·legats atorgant-los una puntuació definitiva, fixarà l’orde en què han de ser cridats/as els/les suplents en el cas que es produïsquen vacants, i formularà proposta d’adjudicació per a la seua aprovació, que es publicarà en la páginawww.dival.es

Des de la seua publicació en la dita pàgina web els/les aspirants podran sol·licitar informació i aclariment sobre la valoració dels mèrits realitzada pel tribunal.

A la vista de la proposta d’adjudicació es dictarà una resolució que contindrà:

a) Resolució de les reclamacions que s’hagueren presentat.

b) Elevació a definitiva de la llista provisional, o llista definitiva d’aspirants que s’hagen admés o exclòs.

c) Valoració de les sol·licituds admeses.

d) Adjudicació de les beques.

 

L’acord anterior serà publicat en la páginawww.dival.esy en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra la resolució podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació en el termini d’un mes, o directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, en els termes que preveu la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la beca.

 

Sèptima. Renúncia a la beca i substitució de vacants

En el cas de renúncia  a la beca, la persona adjudicatària haurà de presentar-la per escrit. En este cas es podrà adjudicar la beca vacant al/la candidata/a suplent pel període restant, segons l’orde resultant del procés de selecció, prèvia acreditació dels mèrits al·legats.

 

Octava. Tribunal

El tribunal estarà format per:

·         Presidente/a: El President de la Diputació Provincial o Diputat/a en qui delegue.

●      Vocals: Quatre tècnics especialistes designats per la Corporació, i un/a funcionari/a de carrera designat/a per la Junta de Personal, qui actuarà amb veu i sense vot.

●      Secretari/a: el de la Diputació Provincial o funcionari/a en qui delegue.

 

Cada titular haurà de comptar amb el seu corresponent suplent.

El tribunal té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.

 

Novena. Característiques de la beca

La dotació de cada beca serà l’establida en esta convocatòria, a pagar en mensualitats vençudes i amb un informe previ favorable de la direcció del centre on es desenrotlle la beca. En el cas d’informe desfavorable se suspendrà immediatament l’abonament de la beca, retencions i cotitzacions, sense perjuí de l’adopció de la resta de mesures que procedisquen.

La duració serà l’establida en esta convocatòria. La resolució que acorde l’adjudicació de les beques determinarà la data d’inici de les mateixes.

En cas de pròrroga, esta ha d’acordar-se expressament amb anterioritat a l’expiració de la beca, amb un informe previ favorable de la direcció del centre d’on depenga el becari.

De la dotació mensual, es detraurà la quantitat que procedisca en concepte de retenció d’IRPF, i la quota que corresponga abonar al becari a la Seguretat Social. De mode paral·lel, la Diputació de València abonarà la quantitat que corresponga en concepte de quota empresarial a la Seguretat Social.

 

Desena. Obligacions del/la becari/a

Són obligacions del becari/a:

1) L’acreditació documental de tots els mèrits detallats i que seran constatats prèviament a la concessió de la beca per mitjà de l’aportació d’originals o fotocòpies compulsades.

2) Desenrotllar les seues activitats en el centre de la Diputació Provincial de València especificat en la clàusula primera, i davall l’orientació, impuls i direcció en el seu desenrotllament de la direcció de cada projecte, Servici o Programa.

3) El becari/a estarà obligat/a a tindre la dedicació d’hores establides en la clàusula primera i que hauran de ser realitzades atenint-se al règim de funcionament del centre.

4) Esta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda, així com amb el desenrotllament d’una activitat laboral regular. La infracció d’esta regla autoritza a la Corporació a cancel·lar el gaudi de la beca.

5) El president de la Diputació resoldrà les incidències que es produïsquen durant el període de gaudi de la beca.

Els drets d’explotació de l’autor/a seran propietat de la Diputació durant tot el temps de la seua duració, al considerar-se que la beca inclou el seu import. Per tant, els becaris/as no podran utilitzar els treballs que realitzen sense l’autorització corresponent.

La participació dels becaris/as en els diferents projectes té caràcter formatiu, sense que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris/as i la Diputació de València.

En qualsevol moment es  podrà, mitjançant una resolució motivada, revocar la beca de les persona adjudicatària si no complix degudament les condicions exigides en les bases o en les normes generals de funcionament d’esta corporació, atenint-se  a allò que s’ha establit en  la Llei 38/2003, General de Subvencions, i suspenent el pagament de la beca.

 

2016

 

Bases de la convocatòria

Decret de convocatòria:

Publicació de l'extracte de la convocatòria

Decret de llistat d'admesos i exclosos.

Resultat de valoració primera fase de beques d'Etnología, SARC i Producció cultural, i convocatòria a entrevista de les esmentades beques.

Beques del SARC: Resultat de la valoració final.

Beca Serveis Generals de Producció Cultural: Resultat de la valoració final.

Resultat de valoració primera fase de beques del Museu de Prehistòria, i convocatòria a entrevista de les esmentades beques.

Beques Museu Valencià d'Etnologia: Resultat de la valoració final.

Resultat de valoració primera fase de beques del MuVIM, i convocatòria a entrevista de les esmentades beques.
Beques Museu de Prehistòria: Resultat de la valoració final.

Beques MuVIM: Resultat de la valoració final.

Aprovació per a la junta de govern de 24 de gener de 2017.

Nota informativa:
Els adjudicataris han d’acudir a firmar al Punt d’Atenció i Informació de Personal (PAIP), situat en el carrer Hugo de Moncada núm. 9 de València, en horari d’oficina. Amb l’objecte de facilitar este procés, es prega que s’ajusten a la distribució següent:
 

Becaris del Museu Valencià d’Etnologia: dijous 26 de gener


Becaris del Museu de Prehistòria de València: dilluns 30 de gener


Becaris del MuVIM, del SARC i Servicis Generals de Producció Cultural: dimarts 31 de gener.

 

En cas d’impossibilitat d’acudir en la data esmentada, hauran de contactar amb el Punt d’Atenció i Informació de Personal (PAIP) (tfno.. 96 388 39 88) per a posar-ho en el seu coneixement, i preveure una altra data, sempre amb anterioritat a l’inici de l’activitat (1 de febrer de 2017).


 
Hauran d’acudir amb la documentació següent:
•DNI
•Cartilla de la Seguretat Social (núm. de Seguretat Social com a titulars, no com a beneficiaris)
•Compte bancari per a realitzar-los l’ingrés.
 


El dia 1 de gener de 2017 hauran d’incorporar-se a les 9:00 hores en la unitat o museu per al que hagen sigut seleccionats. Els becaris per a les beques a desenrotllar a Bétera hauran de personar-se en la seu central del Museu Valencià d’Etnología, en el Carrer Corona núm. 36 de València.
 

 

Nota: Una vegada publicades la valoració de la fase d’entrevista, únicament pot interposar-se recurs contra l’acord de la junta de govern, quan este es publique en el Butlletí Oficial de la Província. Qualsevol reclamació haurà de realitzar-se per la dita via.
 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES I INVESTIGACIÓ DE L'ÀREA DE CULTURA

 

PRIMERA: OBJECTE

 

La present convocatòria té com a objecte les següents beques de pràctiques d’investigació la denominació i característiques de les quals es detallen a continuació:

Beca I:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques d’investigació i formació en el programa d’equipaments culturals a desenrotllar en el SARC de la Diputació de València.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en el desenrotllament dels programes d’equipaments culturals, i de projectes culturals singulars, entre altres.

c)      Titulació exigida: Tècnic Superior d’Animació Sociocultural (TASOC).

Beca II:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques d’investigació i formació en el programa de promoció cultural a desenrotllar en el SARC de la Diputació de València.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en el desenrotllament dels programes de promoció cultural, festes populars, i catàleg d’activitats culturals, entre altres.

c)      Titulació exigida: Tècnic Superior d’Animació Sociocultural (TASOC).

Beca III:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques destinada a col·laborar en l’estudi, classificació i catalogació del fons bibliogràfic del MuVIM.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en el desenrotllament de les labors d’arxiu, catalogació i classificació de publicacions bibliogràfiques, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Documentació, o Grau o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

Beca IV:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques en els projectes de comunicació i difusió online dels continguts del MuVIM per mitjà de les xarxes socials.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en la comunicació en web i xarxes socials, i elaboració de dossiers sobre l’activitat del museu, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o. Llicenciatura en Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat i Relacions Públiques

Beca V:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques de suport en la gestió de recursos didàctics i esdeveniments culturals del MuVIM, així com en l’acollida i guia de visitants.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en tallers, visites guiades, i accions didàctiques o gestió de grups, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Pedagogia, en Psicopedagogia, en Humanitats, Filosofia, Antropologia Social i Cultural, Sociologia, Història, Història de l’Art o títol de Mestre/a.

Beca VI:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques de suport en la gestió d’exposicions en el MuVIM.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en la gestió i producció d’exposicions de museus, temporals i itinerants, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Humanitats, Filosofia, Antropologia Social i Cultural, Sociologia, Història o Història de l’Art.

Beca VII:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques de suport en la gestió d’esdeveniments en el MuVIM

b)      Objecte: La formació i col·laboració en la gestió i coordinació d’esdeveniments paral·lels a les activitats museístiques: cine, música, jornades, trobades, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Humanitats, Filosofia, Antropologia Social i Cultural, Sociologia, Història, Història de l’Art o títol de Mestre/a.

Beca VIII:

a)      Denominació: Una beca per al Servici d’investigació Etnològica i Cultura Tradicional per a tasques de gestió de col·leccions en els magatzems del Museu Valencià d’Etnologia a Bétera.

b)      Objecte: La formació en gestió, inventari i catalogació de les col·leccions objectuals del Museu Valencià d’Etnologia, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, Història, o Història de l’Art.

Beca IX:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques relacionades amb la gestió de la web i xarxes socials vinculades al Museu Valencià d’Etnologia.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en les tasques de gestió de les ferramentes web, i en la difusió de l’activitat cultural vinculada al museu, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, Sociologia, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Documentació, o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

Beca X:

a)      Denominació: Una beca per a la restauració de materials etnològics en el Museu Valencià d’Etnologia (Bétera).

b)      Objecte: La formació i col·laboració en projectes de restauració de patrimoni etnogràfic moble, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Belles Arts.

Beques XI:

a)      Denominació: Dos beques de pràctiques en didàctica de museus en el Museu Valencià d’Etnologia.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en els projectes de didàctica del museu, de producció d’exposicions, i de les barraques de Catarroja, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Pedagogia, o en Psicopedagogia.

Beca XII

a)      Denominació: Una beca de pràctiques en el SIECT, en la seua unitat de l’Arxiu de la Memòria Oral, del Museu Valencià d’Etnologia.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en projectes de treball de camp etnogràfic amb caràcter específic d’aquells que precisen de l’entrevista etnogràfica a distints informadors, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Antropologia social i cultural, Sociologia, Història o Filologia.

Beca XIII:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques en la unitat de projectes municipals del Museu Valencià d’Etnologia.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en els projectes en col·laboració amb els museus d’índole local, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, o en Sociologia.

Beca XIV:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques de Biblioteconomia a desenrotllar en la Biblioteca del Museu de Prehistòria de València.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en les tasques pròpies de l’esmentada biblioteca, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Història, Arqueologia, Documentació, o Grau o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

 Beca XV:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques de didàctica a desenrotllar en la unitat de difusió didàctica i exposicions del Museu de Prehistòria de València.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en les tasques pròpies de l’esmentada unitat, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Història, Arqueologia, Pedagogia, o títol de Mestre/a especialitat educació primària.

Beca XVI:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques d’investigació arqueològica a desenrotllar en el Servici d’Investigació Prehistòrica del Museu de Prehistòria de València.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en les tasques pròpies de l’esmentat servici, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Història, Arqueologia, o Humanitats.

Beca XVII:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques de registre i informatització de materials arqueològics del Museu de Prehistòria de València.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en les tasques pròpies de l’esmentat servici, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Història, Arqueologia, o Humanitats.

Beca XVIII:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques de restauració de materials arqueològics del Museu de Prehistòria de València.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en les tasques pròpies de l’esmentada unitat, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Belles Arts, o Grau o Diplomatura en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Beca XIX:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques relacionades amb la gestió de la Web i xarxes socials en el Museu de Prehistòria de València:

b)      Objecte: La formació i col·laboració en la comunicació en web i xarxes socials, i elaboració de dossiers sobre l’activitat del museu, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Història, Humanitats, en Comunicació audiovisual i en Documentació

Beca XX:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques de suport en la gestió d’exposicions temporals en el Museu de Prehistòria de València

b)      Objecte: La formació i col·laboració en la gestió i producció d’exposicions principalment temporals o itinerants, entre altres.

c)      Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Història, Humanitats, o titulat/a Superior en Disseny

Beca XXI:

a)      Denominació: Una beca de pràctiques per a la promoció i col·laboració cultural, a desenrotllar en  Servicis Generals de Promoció Cultural.

b)      Objecte: La formació i col·laboració en la programació, impuls i avaluació de les activitats culturals a realitzar en l’àrea de cultura.

c)      Titulació exigida: Grau o llicenciatura Dret, Econòmiques o ADIU

 

Les bases reguladores van ser aprovades per Acord de la Junta de govern de 17 d’abril de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València de 9 de maig de 2016.

 

 

1. Duració:

1.      Duració inicial: 12 mesos,

2.      Possibilitat de pròrroga per un període màxim de 12 mesos més.

2. Dedicació: 30 hores setmanals.

3. Dotació econòmica: 1.000 euros al mes.

4. Crèdit Pressupostari: Els gastos de la present convocatòria es finançaran de la manera següent:

 

Aplicació

Total

Any

Import

301.33400.48100

360.000

2016

  90.000

301.33400.48100

 

2017

180.000

301.33400.48100

 

2018

90.000

301.33400.16000

12.686,40

2016

3.171.60

301.33400.16000

 

2017

6.343,20

301.33400.16000

 

2018

3.171,60

301.33403.48100

48.000

2016

12.000

301.33403.48100

 

2017

24.000

301.33403.48100

 

2018

12.000

301.33403.16000

1.691,52

2016

422,88

301.33403.16000

 

2017

845,76

301.33403.16000

 

2018

422,88

301.33304.48100

120.000

2016

30.000

301.33304.48100

 

2017

60.000

301.33304.48100

 

2018

30.000

301.33304.16000

4.228,80

2016

1.057,20

301.33304.16000

 

2017

2.114,40

301.33304.16000

 

2018

1.057,20

TOTAL

546.606,72 €

 

 

 

SEGONA: REQUISITS

La beca s’adjudicarà per concurs entre les persones aspirants a les mateixes.

 

Els/les sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

 

1.      Posseir la  titulació exigida en la clàusula primera.

2.      Haver nascut a partir de l’1 de gener de 1980, inclòs.

3.      Tindre  la nacionalitat d’un dels Estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, o tindre la condició d’estranger/a resident en l’Estat espanyol. En cas de títols expedits en l’estranger el/la sol·licitant ha d’aportar la resolució de convalidació, no bastant el justificant d’haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit.

 

4.      No haver disfrutat de beca alguna de duració superior als 6 mesos concedida per esta Corporació en els últims quatre anys.

5.      No estar disfrutant d’una altra beca o ajuda, així com no desenrotllar una activitat regular incompatible durant el període de gaudi de la beca.

6.      No estar incurs/a en alguna de les prohibicions assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7.      Qualsevol un altre requisit contemplat expressament en les bases o en esta convocatòria.

 

L’acreditació dels requisits previstos en els apartats 1 i 2 podrà exigir-se en qualsevol moment del procediment. En particular, el requisit de la nacionalitat o residència s’acreditarà per mitjà de l’aportació de fotocòpia del DNI, o del NIE en vigor. Els requisits 4, 5 i 6  podran acreditar-se per mitjà de la declaració jurada incorporada al model oficial de sol·licitud.

 

TERCERA. CRITERIS DE VALORACIÓ

El procés de selecció es desenrotllarà en dos fases: La primera, de concurs i valoració dels mèrits al·legats pels aspirants admesos i, la segona, d’entrevista personal amb els/les candidats/as que superen el tall establit en la primera fase.

Les condicions de mèrit avaluades pel Tribunal per a cada beca, són les establides a continuació, sense que en cap cas puga ser puntuat un mèrit per més d’un apartadament i únicament valorant-se els cursos, treballs i mèrits en general que estiguen directament relacionats amb el contingut de la beca.

 

PRIMERA FASE

1.  Nota mitjana de l’expedient acadèmic general: de 0 a 4 punts. La valoració es realitzarà conforme la que apareix en la certificació d’estudis com a qualificació global del titulat o nota mitjana ponderada de l’expedient basant-se en 4, i que resulta d’aplicar el que disposa en l’annex I del Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost (o Annex I del Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny per a titulacions anteriors).

 

Si la certificació d’estudis no mencionara esta nota mitjana ponderada,  el Tribunal l’obtindrà basant-se en les qualificacions de la dita certificació i la valorarà amb la puntuació que li corresponga. Per a això utilitzarà la fórmula que contenia l’annex I del Reial Decret 1044/2003 citat.

 

Si la certificació d’estudis està expressada en escala de 0 a 10 punts, el Tribunal valorarà la puntuació de forma proporcional en una escala de 0 a 4 punts.

 

Si un/a sol·licitant tinguera dos titulacions de les exigides per a prendre part en la convocatòria, es valorarà en este apartat aquella que li atorgue una major puntuació. L’altra titulació es valorarà en l’apartat de formació.

 

Les titulacions necessàries per a obtindre la titulació valorada en este apartat no podran valorar-se com a mèrit.

 

2.   Investigació: de 0 a 1 punt.

Doctorat: Es valorarà amb 1 punt les tesis doctorals superades.

El treball d’investigació o tesina inclòs en un pla de doctorat es valorarà amb 0,5 punts. En ambdós casos, a més, els cursos de doctorat cursats dins del pla de doctorat podran valorar-se en l’apartat de formació d’acord amb la seua duració.

Els treballs d’investigació i publicacions d’articles rellevants es valoraran de 1 a 0’3 punts.

 

3.    Experiència: de 0 a 4 punts.

 

3.1 Treballs remunerats i beques realitzats en institucions públiques o privades, associacions o empreses: de 0 a 2 punts.

 

Es valorarà 0,10 punts per mes d’activitat. Als efectes d’este criteri, cada 30 dies d’activitat es considerarà un mes. S’inclouen en este apartat els treballs, tant per compte propi com aliena, i beques que hagen sigut remunerades i pels quals s’haja cotitzat en qualsevol dels distints règims de la Seguretat Social.

 

3.2 Pràctiques o treballs no remunerats realitzats en institucions públiques o privades, associacions o empreses: de 0 a 2 punts. En el cas de beques per a les que s’exigix la titulació de TASOC, la puntuació serà de 0 a 3 punts.

 

Es considera pràctica l’exercici de funcions que no tinguen contraprestació econòmica.

 

 

Es valorarà 0,10 punts per mes d’activitat. Als efectes d’este criteri, cada 30 dies d’activitat es considerarà un mes. Quan la duració de la pràctica figure en dies, s’estimarà que cada dia de pràctica correspon a 5 hores.

 

A estos efectes no seran computables les hores de pràctiques realitzades dins de la titulació ja valorada com a mèrit en l’apartat expedient acadèmic.

 

Quan la duració de la pràctica figure en dies, s’estimarà que cada dia de pràctica correspon a 5 hores.

 

En el cas dels/les TASOC, es valorarà amb 0,005 punts per cada hora de pràctica realitzada fins a un màxim de 3 punts. A estos efectes seran computables les hores de pràctiques de la titulació de Tècnic Superior en Animació Sociocultural (TASOC), quan estes s’hagen realitzat en institucions o empreses que exercisquen activitats culturals.

 

 

4.    Formació: De 0 a 2 punts.

 

La formació es valorarà d’acord amb els criteris següents:

 

a)  Cursos, seminaris o congressos  de 15 a 25 hores: 0, 06 punts per cada u.

b)  Cursos, seminaris o congressos de 26 a 50 hores: 0, 15 punts per cada u.

c)  Cursos, seminaris o congressos de 51 a 100 hores: 0, 45 punts per cada u.

d)   Cursos, seminaris o congressos de més 100 hores: 0’60 punts per cada u.

e)  Títols de màster relacionats amb la matèria objecte de la beca: 1 punt en formació, sense perjuí que les pràctiques realitzades durant el mateix puguen computar-se en l’apartat d’experiència si reunixen els requisits per a això.

f)    Tindre una titulació diferent de l’habilitant per a participar  en la convocatòria i la matèria de la qual estiga directament relacionada amb l’objecte de la beca: 2 punts.

 

Només es valoraran els cursos que estiguen directament relacionats amb el contingut de la beca i hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació, incloses les universitats (cursos de doctorat, cursos de formació postgrau, assignatures de titulacions no valorades en altres apartats, etc). Els cursos de menys de 15 hores no es valoraran.

 

5.    Idiomes:

 5.1 Valencià: De 0 a 1 punt. Únicament es valorarà el nivell més alt dels certificats següents:

 Es valoraran amb 0,10 punts:

a)      Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau oral

b)      Certificat de Nivell Bàsic de l’Escola Oficial d’Idiomes

Es valoraran amb 0,50 punts:

a)      Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau elemental

b)      Certificat de Nivell Intermedi de l’Escola Oficial d’Idiomes.

c)      Certificat de Nivell Avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Es valoraran amb 0,70 punts:

a)      Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau mitjà.

b)      Certificat de capacitació per a l’ensenyament del valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

c)      Diploma de mestre/a en valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Es valorarà amb 1 punt:

a)   Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau superior

 

Respecte de la beca XII beca de pràctiques en el SIECT, en la seua unitat de l’Arxiu de la Memòria Oral, del Museu Valencià d’Etnologia, donada l’especial naturalesa de l’activitat a desenrotllar, únicament es valorarà el Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià grau superior, atorgant-li 1 punt.

 

5.2  Idiomes comunitaris. De 0 a 1 punt, d’acord amb l’escala següent:

 

·           Nivel competència: A1: 0,15 punts.

·         Nivel competència: A2: 0,30 punts

·         Nivel competència: B1: 0,45 punts

·         Nivel competència: B2: 0,60 punts

·         Nivel competència: C1: 0,75 punts

·         Nivel competència: C2:0,9 punts

 

Es valorarà únicament el nivell de competència de qualsevol idioma oficial de la Unió Europea per mitjà dels títols, diplomes i certificats expedits per les Escoles Oficials d’Idiomes, per les Universitats espanyoles que seguisquen el model d’acreditació d’exàmens de l’Associació de Centres de llengües d’Educació superior (ACLES), així com els indicats en el Decret 61/2013, de 17 de maig del Consell, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana. En tot cas es valoraran els certificats i diplomes mencionats en l’annex II d’estes bases.

 

Únicament es valorarà el nivell de competència màxima que es tinga en cada idioma, encara que la puntuació obtinguda per distints idiomes pot acumular-se, fins a aconseguir el màxim d’1 punt previst per a este apartat.

 

En cap cas es valoraran cursos d’estiu ni intensius, inclosos els cursats en un país amb llengua oficial estrangera, que no vagen seguits de la superació i obtenció d’un dels certificats acreditatius del nivell de competència mencionats.

 

Les puntuacions atorgades es publicaran en la pàginawww.dival.es/cultura

 

SEGONA FASE

 

1.      Entrevista: de 0 a 5 punts.

 

Totes les persones aspirants a la beca que superen la fase de concurs de mèrits amb una qualificació del menys 5 punts passaran a una entrevista personal realitzada pels/les membres del tribunal i que tindrà una valoració màxima de 5 punts.

La data i hora per a realitzar l’entrevista es publicarà en la pàginawww.dival.es/cultura           

 

La dita entrevista té com a principal objectiu valorar la idoneïtat del candidat/a per a la beca, prenent com a referència els mèrits aportats.

 

Els/les candidats/as que siguen cridats a realitzar l’entrevista han d’acudir amb el DNI o document equivalent original. Així mateix podran ser requerits/des per a acudir eixe dia amb la documentació acreditativa dels mèrits. Les persones aspirants que no acudisquen a l’entrevista s’entendran que renuncien a la seua sol·licitud de beca.

 

En cas d’empat es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en els apartats següents:

 

1.    Expedient acadèmic.

2.    Formació específica.

3.  Pràctiques realitzades en institucions o empreses que exercisquen activitats semblants a les descrites en l’objecte de la beca.

4.  Treballs realitzats en institucions o empreses que exercisquen activitats semblants a les descrites en l’objecte de la beca.

5.    Coneixement de valencià.

6.    Altres idiomes.

7.    Resultat de l’entrevista.

 

Si encara així romanguera la igualtat, se sortejarà entre els/les que hagueren empatat en puntuació.

 

Les puntuacions mínimes dels mèrits per a poder ser adjudicatari/a de cada beca, no podrà ser inferior a cinc punts.

 

QUARTA: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

 

Les sol·licituds es presentaran telemàticament, per mitjà de la utilització del model electrònic normalitzat, de conformitat amb el que disposen els arts. 24.1 i 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.

 

El model de sol·licitud, el formulari, les declaracions  i la informació sobre el desenrotllament del procés estarà disponible en la direcciówww.dival.es/cultura

 

El formulari contempla tots i cada un dels mèrits a valorar. Els/les aspirants hauran d’omplir de la manera més clara i senzilla possible els apartats que desitgen que se’ls valore.

 

Així mateix, podrà acompanyar-se un currículum vitae si el/la sol·licitant ho considera d’utilitat.

 

Únicament es valoraran els mèrits al·legats durant el termini de presentació d’instàncies. 

 

La documentació original acreditativa dels mèrits podrà ser requerida en qualsevol moment del procediment de selecció. Si un mèrit no queda prou acreditat documentalment en el moment en què siga requerit, no es valorarà.

 

Quan la convocatòria comprenga diverses beques i es desitge participar en més d’una d’elles podrà fer-ho fins a un màxim de dos beques distintes. Els/les aspirants presentaran una única sol·licitud en què es declararà l’orde de preferència en l’adjudicació de les mateixes.

 

En el cas que el/l’aspirant amb la puntuació obtinguda poguera accedir a les dos beques diferents se li adjudicarà la beca que haja sol·licitat en primer lloc.

 

La presentació de la sol·licitud comporta autorització de les persones sol·licitants perquè l’òrgan concedent puga obtindre de manera directa de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Socials certificats telemàtics que acrediten estar al corrent de pagament de les seues obligacions.

 

Quan per qualsevol circumstància el certificat anterior no siga positiu, es requerirà al/la sol·licitant perquè ho aporte, advertint-li de que si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició i  procedint-se al seu arxiu amb els efectes previstos en l’Art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’esta convocatòria.

 

QUINTA: PROCEDIMENT

 

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà una resolució en què es declare aprovada la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, especificant si és el cas, els motius d’exclusió, i que serà publicada en la pàgina  www.dival.es/cultura

 

Els/les aspirants exclosos/es o omesos/es disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la publicació de la resolució, per a presentar al·legacions. Este termini no paralitza el procediment.

 

El Servici de Cultura examinarà les documentacions presentades i aquelles que complisquen els requisits exigits en estes Bases, es remetran al Tribunal perquè les valore.

 

El Tribunal estudiarà els mèrits dels/les aspirants, realitzarà les entrevistes als que superen la qualificació mínima exigida per a accedir a la mateixa, almenys dels adjudicataris verificarà la documentació acreditativa dels mèrits al·legats atorgant-los una puntuació definitiva, fixarà l’orde en què han de ser cridats/as els/les suplents en el cas que es produïsquen vacants, i formularà proposta d’adjudicació per a la seua aprovació, que es publicarà en la pàginawww.dival.es/cultura.

 

Des de la seua publicació en la dita pàgina web els/les aspirants podran sol·licitar informació i aclariment sobre la valoració dels mèrits realitzada pel tribunal.

 

A la vista de la proposta d’adjudicació es dictarà una resolució que contindrà:

a)   Resolució de les reclamacions que s’hagueren presentat.

b) Elevació a definitiva de la llista provisional, o llista definitiva d’aspirants que s’hagen admés o exclòs.

c)   Valoració de les sol·licituds admeses.

d)   Adjudicació de les beques.

 

L’acord anterior serà publicat en la pàginawww.dival.es/cultura i en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Contra la resolució podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació en el termini d’un mes, o directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, en els termes que preveu la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la beca.

 

SEXTA. RENÚNCIA A LA BECA I SUBSTITUCIÓ DE VACANTS

En el cas de renúncia  a la beca, la persona adjudicatària haurà de presentar-la per escrit. En este cas es podrà adjudicar la beca vacant al/la candidata/a suplent pel període restant, segons l’orde resultant del procés de selecció, prèvia acreditació dels mèrits al·legats.

 

SÈPTIMA. TRIBUNAL

Al tractar-se de beques a desenrotllar en diferents unitats i atenent al principi d’especialitat, podrà existir o bé un Tribunal per a cada museu o servici on es vagen a disfrutar les beques, o bé un tribunal comú per a totes les beques incloses en estes bases.

 

Cada un dels tribunals estarà format per:

 

·       PRESIDENT/A: El President de la Diputació Provincial o Diputat/a en qui delegue.

·       VOCALS: Sis  tècnics especialistes designats per la Corporació, i un/a funcionari/a de carrera designat/a per la Junta de Personal, qui actuarà amb veu i sense vot.

·       SECRETARI/A: el de la Diputació Provincial o funcionari/a en qui delegue.

 

Cada titular haurà de comptar amb el seu corresponent suplent.

 

El tribunal té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.

 

OCTAVA: CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA

La dotació de cada beca serà l’establida en la clàusula primera, a pagar en mensualitats vençudes i amb un informe previ favorable de la direcció del centre on es desenrotlle la beca. En el cas d’informe desfavorable se suspendrà immediatament l’abonament de la beca, retencions i cotitzacions, sense perjuí de l’adopció de la resta de mesures que procedisquen.

 

La duració serà l’establida en la clàusula primera. La resolució que acorde l’adjudicació de les beques determinarà la data d’inici de les mateixes.

 

En cas de pròrroga, esta ha d’acordar-se expressament amb anterioritat a l’expiració de la beca, amb un informe previ favorable de la direcció del centre d’on depenga el becari/a.

 

De la dotació mensual, es detraurà la quantitat que procedisca en concepte de retenció d’IRPF, i la quota que corresponga abonar al becari/a a la Seguretat Social. De mode paral·lel, la Diputació de València abonarà la quantitat que corresponga en concepte de quota empresarial a la Seguretat Social.

 

NOVENA: OBLIGACIONS DEL/LA BECARI/A

 

Són obligacions del becari/a:

 

1)   L’acreditació documental de tots els mèrits detallats i que seran constatats prèviament a la concessió de la beca per mitjà de l’aportació d’originals o fotocòpies compulsades.

 

2)  Desenrotllar les seues activitats en el centre de la Diputació Provincial de València especificat en la clàusula primera, i davall l’orientació, impuls i direcció en el seu desenrotllament de la direcció de cada projecte, Servici o Programa.

 

3)  El becari/a estarà  obligat/da a tindre la  dedicació d’hores establides en la clàusula primera i que hauran de ser realitzades atenint-se al règim de funcionament del centre.

 

4)  Esta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda, així com amb el desenrotllament d’una activitat laboral regular. La infracció d’esta regla autoritza a la Corporació a cancel·lar el gaudi de la beca.

 

5)  El president de la Diputació resoldrà les incidències que es produïsquen durant el període de gaudi de la beca.

 

Els drets d’explotació de l’autor/a seran propietat de la Diputació durant tot el temps de la seua duració, al considerar-se que la beca inclou el seu import. Per tant, els becaris/es no podran utilitzar els treballs que realitzen sense l’autorització corresponent.

 

La participació dels becaris/es en els diferents projectes té caràcter formatiu, sense que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris/es i la Diputació de València.

 

En qualsevol moment es  podrà, mitjançant una resolució motivada, revocar la beca de les persona adjudicatària si no complix degudament les condicions exigides en estes bases o en les normes generals de funcionament d’esta corporació, atenint-se  a allò que s’ha establit en  la Llei 38/2003, General de Subvencions, i suspenent el pagament de la beca.

 

DESENA: RÈGIM JURÍDIC

 

Estes Bases, concessió i gaudi s’acullen entre altres al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com a les Bases d’Execució del Pressupost d’esta Corporació.

Imatge tornar enrere