Retrobem 2015

 

Resolució subvencions instruments musicals 2016

NOVETAT: Els grups de folklore poden passar a retirar els instruments en la adreça següent:

UME La Paz - Unió Musical

Carrer de la Pau, 22, València

+34 963 92 22 02


 

En breus dies de donarà avís perquè les corals primer i després les societats musicals puguen retirar els instruments adjudicats.

 

Ajudes per mitjà d’abonament de factura: BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS MUSICALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PER A L’ADQUISICIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS

 

Termini de presentació: Finalitzat

Nota aclaridora:
Primer: La campanya que s’ha publicat enguany 2016 consistix en una ajuda perquè les entitats musicals compren per si mateixes els instruments que desitgen.


La campanya que se es va publicar l’any passat 2015 consistix en el fet que la Diputació compra els instruments que les entitats van sol·licitar i se’ls entregarà físicament.

 

 

Model de sol·licitud: polse ací

Termini de presentació: Finalitza el 10 de juny de 2016 inclòs.

 

Campanya dirigida a abonar a les entitats musicals els instruments que l’entitat ha comprat. Potconsultar les bases aprovades per la Junta de Govern de 15 de març de 2016.

Publicades en el BOP núm. 60, de 31 de març de 2016.

Decret de convocatòria.

Publicació de l’extracte de la convocatòria: BOP núm.. 89, d’11 de maig de 2016

Model de sol·licitud: polse ací

Termini de presentació: Finalitza el 10 de juny de 2016 inclòs.

Termini de justificació: Finalitza el 30 de setembre de 2016 inclòs

 

Fitxade tercers. Si ha canviat alguna dada de l’entitat musical (direcció, número de CIF, compte bancari), o és la primera vegada que participa en una campanya,  òmpliga esta fitxa i envie-la al Servei de Cultura de la Diputació.

La sol·licitud ha de presentar-se en paper a través de qualsevol dels registres permesos per Llei. Una vegada finalitzat el termini de presentació la sol·licitud no podrà canviar-se, com per exemple, per a variar l’instrument a adquirir.

Objecte de la subvenció:

Durant diversos anys, la Diputació de València ha comprat els instruments musicals que després entregava a les entitats musicals.

Enguany 2016, es pretén que les entitats musicals puguen triar entre rebre els instruments que van demanar en 2015, o comprar l’instrument i presentar la factura en Diputació en la justificació, perquè posteriorment se li abone. Amb això, esbusca que les entitats musicals puguen triar per si mateixes l’instrument sobre el qual se centra l’ajuda.

Les campanyes són incompatibles, per la qual cosa les entitats han de triar entre:

a) la campanya d’enguany, és a dir, per comprar l’instrument, i en este cas han de presentar la petició d’ajuda d’esta campanya de 2016

b) o per la campanya de l’any passat, és a dir, esperar que la Diputació els entregue l’instrument. Per tant només han d’esperar que la Diputació els adquirisca.

Els instruments han de conservar-se i destinar-se per a l’ús de les entitats fins a almenys el 30 de setembre de 2018.

Beneficiaris:

I. Societats musicals

II. Corals

IV. Orquestres de Pols i Pua

V. Grups de Tabal i Dolzaina

VI. Grups de Dansa i Rondalles

Les Agrupacions musicals han d’estar federades en alguna de les Federacions següents: Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, Federació d’Orquestres de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella i Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, segons el tipus d’agrupació musical de què es tracte. Des del Servici de Cultura se sol·licitarà d’ofici a cada una de les Federacions certificat que l’entitat sol·licitant està inscrita en l’actualitat.

 

Data de la factura:La compra pot haver-se fet l’1 de gener fins al 30 de setembre de 2016 (últim dia per a presentar-la), encara que no es tindrà la seguretat que es concedix la subvenció fins que isca la resolució de la campanya.

 

Import: L’importmàxim a concedir per a cada societat musical serà de 2.000 euros i per a la resta d’entitats 450 euros.

 L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als següents criteris de preferència:

 1. El menor pressupost sol·licitat.

2. El menor nombre de músics federats en cada entitat en data fi de termini de presentació de sol·licituds, segons certificat emés per la Federació en què haja d’estar federada l’agrupació musical corresponent.

3. Si persistira la igualtat, l’import no adjudicat conforme els dos criteris anteriors es distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat i nombre de músics federats.

 

Justificació de la Subvenció.

Documentació necessària:

a) Sol·licitud de justificació

b) Facturesoriginals dels instruments adquirits, fent-se constar la conformitat amb la recepció de l’instrument.

 

Compatibilitat

Les ajudes previstes en la present convocatòria resulten incompatibles amb la campanya d’entrega gratuïta d’instruments musicals per als anys 2015 i 2016, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de València el 24 de març de 2015.

En conseqüència, la sol·licitud de subvenció a l’empara del que disposa esta convocatòria implicarà la renúncia a l’entrega gratuïta dels dits instruments.

 

Bases para la entrega gratuita de instrumentos musicales a las bandas de música, corales, asociaciones de música de dulzaina y percusión y a las rondallas o grupos de danza de la provincia de Valencia para los años 2015 y 2016

La finalidad perseguida por la Corporación es la de proporcionar a las entidades musicales citadas los medios materiales necesarios para alcanzar el mejor nivel en el desarrollo de sus interpretaciones. Plazo presentación instancias hasta el sábado 9 de mayo de 2015. Los sábados el Registro de la Diputación de la C/Serranos está abierto de 9 a 13 horas.

Publicado en el BOP el 9 de abril de 2015

Bases con listado de instrumentos  

Imatge tornar enrere