Proyectos de música clásica de orquesta, de cámara y de piano

1.3 Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a Entitats musicals: Projectes generals de música clàssica d’orquestra, de cambra i de piano.

 

1. BASES PROVISIONALS: aprovades pel Ple de la Diputació el 21/02/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la província el 23/02/2017.


 

2. BASES DEFINITIVES: aprovades pel Ple de la Diputació el 18/04/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la província (BOP NÚM. 76), el 21-IV-2017.

  

3. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Junta de govern de 16 de maig de 2017.


 

4. PUBLICACIÓ EXTRACTE CONVOCATÒRIA: Publicat en el Butlletí Oficial de la província el 06/06/2017


 

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 27 de juny de 2017 inclòs.

Enllaç a la sol·licitud

 

ATENCIÓ / novetat

Es prorroga el termini per a justificar les subvencions fins al 7 de desembre de 2017 inclòs.

(Dijous, 02 de novembre del 2017 - BOP 210)

 

1.- Sol·licitants

Podran acollir-se a estes ajudes les entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la província de València, l’objecte social del qual incloga la realització d’activitats musicals.

2. Objecte.

L’objecte d’esta campanya és la concessió de subvencions amb destinació a projectes generals de música clàssica: Serà subvencionable la realització de projectes de música clàssica, amb independència que la mateixa siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra, o per piano, i hauran d’incloure un mínim de 4 concerts.

Els projectes hauran d’incloure almenys el 20% de les actuacions culturals realitzades per companyies, grups o empreses valencianes com a vehicle de promoció i foment del sector cultural de la província.

Gastos subvencionables

Es consideraran gastos subvencionables aquells que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, a tals efectes seran subvencionables:

•els gastos per la contractació d’espectacles de grups professionals o amateur, empreses o la contractació d’exposicions.

•els gastos generats per entitats de gestió de drets d’autor.

•els gastos generats per la gestió o direcció tècnica o artística del projecte.

•els gastos derivats de l’execució de les activitats que consta el projecte.

•els gastos de difusió de les activitats programades.

3. Criteris de concessió La determinació de la quantia es realitzarà d’acord amb la puntuació obtinguda a l’aplicar els criteris de concessió que figuren a continuació:

Podran beneficiar-se d’esta ajuda els projectes culturals que obtinga un mínim de 15 punts en la valoració total.

a) Qualitat, projecció i difusió de l’esdeveniment en referència a les actuacions i activitats exercides en l’última edició realitzada anterior a la de l’exercici de la convocatòria. En els projectes que siguen de nova creació es valorarà el projecte (35 punts)

a.1) Nombre d’activitats culturals programades (0,5 punts per cada una) màxim 20 punts

a.2) Projecció estatal del projecte (màxim 5 punts).

Per cada comunitat autònoma diferent de la valenciana de procedència dels artistes, autors, companyies o productes culturals programats, 1 punt.

a.3) Projecció internacional del projecte (màxim 5 punts).

Per cada un dels artistes, autors, companyies o productes culturals programats amb domicili fiscal en un país estranger, 1 punt

a.4) Nombre d’activitats, complementàries al projecte cultural, de caràcter formatiu programades (0,25 punts per cada activitat) màxim 2,5 punts.

a.5) Difusió del projecte: Es valoren totes les mesures adoptades per a donar a conéixer l’activitat que s’hauran d’acreditar documentalment. L’abast territorial de la difusió, els suports utilitzats per a difondre el projecte i el seu impacte en els Mitjans de comunicació així com l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, 0,25 punts per cada acció distinta (màxim 2,5 punts)

b) Consolidació del projecte (15 punts)

Nombre d’edicions del projecte (0,5 per cada edició realitzada de manera continuada, fins a un màxim 15 punts).

c) Pressupost del projecte desenrotllat de l’última edició realitzada anterior a la de l’exercici de la convocatòria. En els Projectes que siguen de nova creació es valorarà el projecte (40 punts)

Es valorarà el pressupost del projecte executat (màxim 40 punts).

Puntuació = Pressupost total del projecte

                                  2.000

d) Valoració tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts)

d.1) Adequació dels objectius del programa/projecte a la finalitat del mateix (fins a un màxim 2,5 punts)

d.2) Innovació, originalitat, creativitat i diversificació d’estils dins de l’àmbit cultural que desenrotlla el projecte (fins a un màxim de 5 punts)

d.3) Pautes per a incrementar i captar nous públics: S’avalua la inclusió de pautes i mesures per a captar nous públics (fins a un màxim 2,5 punts)

4. Documentació exigida La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:

•     Descripció del projecte a realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació de les activitats que ho integren, i en el que s’han de reflectir els aspectes que es mencionen en els criteris de valoració.

•     Pressupost detallat que arreplegue els gastos i ingressos previstos per conceptes.

•     Memòria resum i pressupost del projecte desenrotllat de l’última edició amb menció expressa dels aspectes que es mencionen en els criteris de concessió.

•     Certificat del Secretari de l’entitat en què s’indique el pressupost executat en l’última edició realitzada, que incloga els ingressos i gastos detallats, les subvencions obtingudes i el nombre d’edicions realitzades. En el cas dels projectes de nova creació s’aportaran les factures proforma.

•     Fotocòpia dels estatuts que reflectisquen la seua naturalesa d’entitat sense ànim de lucre, i que l’activitat projectada està dins del seu objecte social.

•     Fotocòpia de la Inscripció en el Registre d’entitats corresponent segons la seua naturalesa.

Les sol·licituds inclouran la declaració de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (LGS), i la declaració del beneficiari a què es referix la Base 55 d’Execució del Pressupost de la Diputació per al 2017.

 

5. Forma de justificació de les subvencions A través del formulari oficial, havent d’adjuntar-se la documentació següent:

a) Memòria del programa realitzat que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenrotllament i conclusió.

b) Documentació gràfica on aparega el logotip de la Diputació de València.

c) Certificació dels gastos realitzats amb expressió de perceptor, concepte i import, indicant en cada cas si l’IVA, de les factures presentades, és deduïble o no deduïble, expedit pel secretari de l’entitat i amb el vistiplau del president.

d) Al dit document haurà d’acompanyar-se les factures ORIGINALS dels gastos relacionats, per import de la subvenció concedida.

 

6.- Crèdit pressupostari i import de la subvenció:

El finançament del gasto derivat de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà a la següent aplicació pressupostària: 301.33408.48200

Import de la convocatòria: 50.000 €

Import de la subvenció: El que resulte de l’aplicació de l’art. 5 de les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals.

 

7.- Altres previsions:

Bases reguladores: Acord del Ple de la Diputació de València de 18 d’abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d’abril de 2017.

Instructor: El Servici de Promoció cultural, actuant com a instructor el cap del servici.

Òrgan competent per a resoldre: El President de la Diputació, conforme l’art. 34 LBRL, sense perjuí del règim de delegacions que poguera conferir, i el termini màxim previst per a la resolució i notificació de les sol·licituds serà de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. La resolució posa fi a la via administrativa.

Termini de presentació de la sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província –BOP–.

El termini per a la justificació de la subvenció: Finalitzarà el dia 3 de novembre de 2017, inclusivament.

Mig de publicació: Amb caràcter general els actes administratius en els procediments de concurrència competitiva seran objecte de publicació, assortint esta els efectes de la notificació. No obstant això, quan l’òrgan instructor ho considere convenient per a garantir la seua eficàcia, els actes administratius podran ser objecte de notificació. Les publicacions es realitzaran en www.dival.es.

A més, als efectes de notificació als interessats, la resolució de les ajudes concedides i denegades es publicaran en el BOP i en www.dival.es.

Possibilitat de reformulació de sol·licituds: Es preveu la possibilitat en els termes de l’art. 6 de les bases reguladores.

Imatge tornar enrere