Turisme

CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL

Descripció

Es objecte de la present convocatòria la formació d’una borsa de treball de tècnics o tècniques en turisme, subgrup de classificació A2, per a l’organisme autònom Patronat Provincial de Turisme de València

Contacte – òrgan tramitador

Patronat Provincial de Turisme de València – 96.388.72.25

Tipus de convocatòria

Borsa de treball

Codi convocatòria

1/2017

Nombre de persones a seleccionar

10

Grup de classificació

A2

Drets d’examen

No requereix

Requisits

1. Tindrenacionalitat espanyola o d'algun país membre de la Unió Europea. Igualment serà d’aplicació, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de l’esmentada edat dependents.

2. Posseirla capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.

3. Tindrecomplits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

4. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

5. Estar en possessió de la titulació de graduat universitari o equivalent en turisme o en condicions d'obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

6. Posseirel nivell de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o equivalent.  

Bases

BOP número 73, de 18 d’abril de 2017

Termini de presentació de sol·licituds

Del 19-04-2017 al 28-04-2017 en el Registre General de la Diputació de València (C/Serrans, 2).

Presentació de sol·licituds

Per a presentar-se a esta convocatòria cal generar la sol·licitud on line per a l'admissió a les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball, disponible en el següent enllaç.

 

Per a això ha de completar els passos següents:

1.- Emplenar, imprimir i signar el formulari de sol·licitud, no sent necessari comptar per a això amb cap mitjà d'identificació electrònic.

2.- Registrar d'entrada la sol·licitud junt amb la resta de la documentació exigida en les bases en algun dels llocs previstos en les bases de la convocatòria,en cas de no fer-ho, la presentació on line només, no conferirà cap dret al sol·licitant.

 

Pla d’actuació Patronat 2017

Pla d’actuació Patronat 2017

Llistat provisional de persones admeses i excloses

BOP núm 103, de 31 de maig de 2017

Termini per a l’esmena de defectes: Del 1 al 14 de juny, ambdós inclosos


Imatge tornar enrere