Prevenció de drogodependències

Prevenció de drogodependències

 La Diputació de València desenrotlla, des de l’any 2002, una política preventiva de caràcter continuat i específic emmarcada en els successius

Plans provincials de drogodependències. En este sentit, des de la Secció de Prevenció Comunitària, es convoca anualment un programa d’ajudes per a la realització d’activitats preventives. Estes ajudes es dirigixen als municipis de la província, amb població inferior a 20.000 habitants, que no estiguen agrupats en mancomunitats per al sosteniment d’Unitats de Prevenció Comunitària o que no realitzen per si

sols un Pla municipal sobre drogodependències. No obstant això, també podran optar a estes ajudes els municipis que no satisfacen l’anterior condició quedant condicionada l’ajuda a l’existència de consignació pressupostària suficient.

 

El Programa de prevenció de drogodependències gradua el nivell de les activitats a sol·licitar i atorgar, en atenció al nivell de participació i realització

aconseguit en les edicions anteriors i al Nombre d’habitants del municipi sol·licitant.

 

Els municipis podran optar entre les següents accions preventives: 

Publicat extracte de la convocatòria en el BOP núm. 77 de 23/04/2018

Presentació de sol·licituds a través de la Carpeta d'Ajuntaments des del 24/04/2018 fins al 18/05/2018

 Des d’ací pots accedir a:

Imatge tornar enrere