Descripció:

La contractació temporal en la Diputació de València s'efectuarà per a cobrir necessitats concretes que no puguen ser dutes a terme pel personal que integra la plantilla. 

Les contractacions temporals es regularan pel que establix la legislació vigent que siga aplicable i, particularment, pels articles 12 i 15 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (RDL 1/1995, de 24 de març) i el Reial Decret 2.720/98, de 18 de desembre (BOE de 8 de gener) , pel qual es desplega el precitat art. 15 de l'ET en matèria de contractes de duració determinada. Així mateix caldrà ajustar-se al que disposa el Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral de la Diputació de València.

La gestió de la contractació temporal es du a terme a través de les borses de treball constituïdes i es regula pel reglament que trobarà en l'enllaç "Documentació" d'este servici electrònic.

Així mateix es podran convocar processos específics per a la selecció de personal mitjançant contractació temporal d'alta direcció, de conformitat amb el que establix el Reial Decret 1382/85, d'1 d'agost, regulador de la dita relació de caràcter especial i de conformitat amb el RDL 5/2015 de 30 d'octubre, text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Unitat adm.

Unitat de Selecció i Provisió

Documentació

Reglament de composició i gestió de borses de treball de la Diputació de València

Imprés de renúncia a proposta de contratació temporal o de funcionari interí

CONVOCATÒRIES EN EXECUCIÓ


Imatge tornar enrere