Estudis de Govern Obert

 

Premis GO

 

Guies d'accés a la informació pública

 

Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Ordre del dia del Ple de 15 d'octubre de 2019

Exposició al públic del compte general de 2018

Decret núm. 9090 de 23 de juliol de 2019 de delegacions del President en els diputats

Anunci sobre calendari fiscal de l’exercici 2019

aprovació inicial del Pressupost General

per a l’exercici econòmic 2019.

Aprovació de la Lley Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, modificativa de part del articulat de la Lley  19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a l'informació pública i bon govern

LEY 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana

DECRET 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell, pel que es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana

LLEI 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions