Ací pot consultar:

 

1. Contractació

1.1. Contractació i subministraments

1.2. Central de compres

1.3. Carreteres i infraestructures

1.4. Patronat de turisme

1.5. Contractació menor

2. Registre de convenis

3. Subvencions

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València

3.1. Presidència

3.2. Assessorament municipal

3.3. Benestar social i educació

3.4. Cooperació

3.5. Cultura

3.6. Informàtica

3.7. Institució Alfons el Magnànim

3.8. Intervenció

3.9. Joventut i esports

3.10. Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

3.11. Medi ambient

3.12. Secretaria general

3.13. Patronat de turisme

3.14. Memòria històrica

3.15. Transparència

3.16. Carreteres

1. CONTRACTACIÓ

 

1.1. CONTRACTACIÓ I SUBMINISTRAMENTS

1.1.1 Per a conéixer la composició de la Mesa de Contractació, accediu ací.

1.1.2 Per a conéixer els anuncis, expedients, adjudicacions i actes dels expedients tramitats des del Servei, accediu al Perfil del Contractant.

1.1.3 Actes de la Mesa de Contractació:

6 d'abril de 2017

23 de març de 2017

16 de març de 2017

9 de març de 2017

2 de març de 2017

27 de febrer de 2017

23 de febrer de 2017

16 de febrer de 2017

9 de febrer de 2017

2 de febrer de 2017

26 de gener de 2017

19 de gener de 2017

12 de gener de 2017

Actes any 2016

Juliol a desembre de 2015

1.1.4 Conegueu la llista de contractes adjudicats, amb especificació dels contractes menors; dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments; desistiments i renúncies; modificacions de contractes, pròrrogues, revisions de preus, resolució de contractes, cessions de contractes, contractes deserts i nuls; i encàrrecs a mitjans propis:

Gener - Març 2017. En format pdf, en format xls

Octubre - desembre 2016. En format pdf, en format xls

Juliol - setembre 2016 En format pdf, en format xls

Abril - Juny 2016 En format pdfen format xls

Gener - Març 2016. En format pdf, en format xls

Resum contractació 2015

Resum contractació 2014

1.5 Modificacions de contractes:

Gener - Març 2017. En format pdf, en format xls

Octubre - Desembre 2016. En format pdf, en format xls

Abril - Juny 2016. En format pdf, en format xls

Gener - Març 2016. En format pdf, en format xls

Octubre - Desembre de 2015. En format pdf, en format xls.

Juliol - Setembre de 2015. No hi ha hagut modificacions. En format .pdf, en format .xls

1.1.6 Contractes menors:

Gener - Març 2017. En format pdf, en format xls

Octubre - Desembre 2016. En format pdf, en format xls

Abril - Juny 2016. En format pdf, en format xls

Gener - Març 2016. En format pdf, en format xls.

Octubre - Desembre de 2015. En format pdf, en format xls

Juliol - Setembre de 2015. En format .pdf, en format .xls

1.1.7 Percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats per cada procediment:

Gener - Març 2017. En format pdf, en format xls

Octubre - Desembre 2016. En format pdf, en format xls

Abril - Juny 2016. En format pdf, en format xls

Gener - Març 2016. En format .pdf

Octubre - Desembre de 2015 En format pdfen format. xls

Juliol - Setembre de 2015. En format .pdf, en format .xls

 

 

1.2. CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

 

1.2.1 Per a conéixer els anuncis, expedients, adjudicacions i actes dels expedients tramitats des de la Central de Compres, accediu al Perfil del Contractant de la Generalitat Valenciana.

1.2.2 Informació de contractes corresponent a:

Gener - Desembre de 2016. En format excel. En format pdf.

Octubre - Desembre de 2015

Gener - Setembre de 2015

Els contractes menors poden trobar-se al punt 1.5

 

1.3. CARRETERES I INFRAESTRUCTURES

Informació de contractes corresponent a:

Juliol - Desembre de 2016

Gener - Juny de 2016

Octubre - Desembre de 2015

Juliol - Setembre de 2015

Abril - Juny de 2015

Gener - Març de 2015

 

1.4. PATRONAT DE TURISME

Informació de contractes corresponent a:

Gener - Desembre de 2016

Gener - Desembre de 2015

Els contractes menors poden trobar-se al punt 1.5

 

1.5. CONTRACTACIÓ MENOR

Registre de contractes menors

 

2. REGISTRE DE CONVENIS 

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2016

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2015

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2014

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2013

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2012

 

3. SUBVENCIONS

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València

Aprovat pel Ple de la Diputació el 15 de juliol 2014. En format .pdf, en format .doc, en format .odt

 

Base de Dades Nacional de Subvencions

 

3.1. PRESIDÈNCIA

Concessió de subvencions prepagables a les diferents comissions falleres, amb motiu de la seua participació en la recepció que anualment organitza la Diputació de València durant la Setmana Fallera 2017.

Bases:Anunci B.O.P. núm. 27 de 8 de febrero de 2017

Correcció d'errades: Anunci B.O.P. núm. 29 de 10/02/2017

 

Ací podeu consultar la relació dels decrets de Presidència que atorguen subvencions públiques amb càrrec a la partida pressupostària 912.00 "Actuacions de Presidència per a fins de competència provincial", amb indicació del destinatari i l'import de la subvenció:

Relació de decrets de la Presidència 2017:

Gener

Febrer

Relació de decrets de la Presidència 2016

Relació de decrets de la Presidència 2015

Relació de decrets de la Presidència 2014

Relació de decrets de la Presidència 2013

Subvenció a les Comissions Falleres de València ciutat y província. 

Bases. Anunci B.O.P. 36 de 23/02/2016

Extracte de la convocatèria.  Anuncio BOP 40 de 29/02/2016

Concessió. Anunci BOP núm. 107 de 06/06/2016

Aportació de la Diputació de València al programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular del curs 2015-2016 Xarxa Llibres.

Acuord d'aportació:Anunci BOP núm. 235 de 09/12/15

Primer decret liquidació: Anunci B.O.P. núm. 11 de 17/01/2017

Segon decret liquidació: Anunci B.O.P. núm. 18 de 26/01/2017

Subvencions concedides en el marc de convenis singulars de Presidència, de l'exercici 2013, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 201/16905/76200 i 201/16905/78000.

 

3.2. ASSESSORAMENT MUNICIPAL

Beques de col·laboració per a la Delegació d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Bases i anunci de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 15 de 23-01-2017

Configuració del Tribunal de Selecció: Anunci B.O.P. núm. 45 de 06/03/2017

Judici i Plans d’Ocupació
d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en
Judici i Plans d’Ocupació
beques de col·laboració per a la Delegació
d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en
Judici i Plans d’Ocupació de col·laboració per a la Delegació
d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en

Llistat provisional d'admesos i exclosos: Anunci B.O.P. núm. 69 de 7 d'abril de 2017

Judici i Plans d’Ocupació

Subvencions per a la realització de becas de formació en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Jóvens. Anunci B.O.P. núm 81 de 29/04/2016

Assistència tècnica als municipis:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 60 de 31/03/2016

Adjudicació beca de Ciències del Treball. Anunci BOP núm. 48 de 11/03/2015

 

3.3. BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Subvencions per al sos-teniment dels Servicis Socials Generals en 2017

Bases: Anunci B.O.P. núm. 39 de 24/02/2017

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 51 de 14/03/2017

Rectificació: Anunci B.O.P. núm. 58 de 23/03/2017

Subvencions directes d'acord singular: Anunci B.O.P. 243 DE 20/12/2016

Ajudes als deshospitalitzats dels establiments psiquiàtrics provincials i import de les despeses personals, exercici 2017.

Termini presentació sol·licituds: Anunci B.O.P. núm. 228 de 25/11/2016

Subvencions destinades a atenció de necessitats d'inclusió social de menors en períodes estivals (Programa provincial d'assistència nutricional 2016).

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 145 de 28/07/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm 156 de 12/08/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 242 de 19/12/2016

Subvencions destinades a clubs d'elit, any 2016.

Bases reguladores.Anunci B.O.P. núm. 138 de 19/07/2016

Extracte de la convocatòria.  Anunci B.O.P. núm. 152 de 08/08/2016

Concessió: Anunci B.O.P. num. 214 de 07/11/2016

Ajudes a asociacions i entitats d'acció social. Anunci B.O.P. núm. 132 de 11/07/2016

Subvencions destinades a esportistes d'elit de la província de València, durant l'any 2016

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 144 de27/07/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 214 de 07/11/2016

Subvencions destinades a esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals, durant l'any 2016

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci  B.O.P. núm. 144 de 27/07/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 214 de 07/11/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 214 de 07/11/2016

Subvencions a associacions i col·lectius per a la igualtat de gènere de la província de valència, destinades a desenrotllar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o en contra la violència de gènere, any 2016

Bases reguladores:.Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Extracte de la convocatória: Anunci B.O.P. núm. 137 de 18/07/2016 

Correcció d'errors: Anunci B.O.P. núm. 158 de 17/08/2016

Subvencions en matèria de joventut i esports, per a projectes singulars d'iniciació tècnic esportiva, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016  

Subvencions en matèria de joventut i esports, per a Programes Municipals de Joventut, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016 

Subvencions en matèria de joventut i esports, per a Programes Esportius Municipals, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016 

Campanya d'igualtat per a ajuntaments de menys de 30.000 habitants. BDNS (Identif.): 306973.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 94 18/05/2016

Extracte de la convocatòria: . Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016

Correcció d'errors: Anunci B.O.P. núm. 17/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 191 de 03/10/2016

Exposició al públic de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 230 de 29/11/2016

XIX Circuit de Carreres Populars, Trofeu president de la Diputació de València. 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 96 de 20/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016

Campanya contra l'Aedes Albopictus (mosquit tigre), exercici 2016.

Bases reguladores. Anunci B.O.P. núm. 96 de 20/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 148 de 02/08/2016

Ajudes destinades a ajuntaments per al finançament de programes municipals de prestacions econòmiques individuals d'emergència social per a la lluita contra l'empobriment energètic.

Bases:Anunci B.O.P. núm. 87 09/05/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 116 de 17/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 201 de 18/10/2016

Subvencions acompanyament i tallers rehabilitadores que promoguen el procés de recuperació i integració social i laboral. BDNS (Identif.) : 305049. Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Campanyes de prevenció i foment de la salut, exercici 2016. Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Ajudes econòmiques destinades a Mancomunitats, Fundacions i Associacions en Matèria de Salut Mental i Alzhemier.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 73 de 19/04/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 182 de 20/09/2016

Associacions i entitats d'acció social de la província de València per a l'any 2016. BDNS (Identif.): 301694.  Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Iª edició del Certamen de Curtmetratges Diversitat. Anunci B.O.P. núm. 58 de 29/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 70 de 14/04/2016

Sosteniment dels Servicis Socials Generals en 2016. BDNS(Identif.): 301680.  Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València amb població inferior a 5.000 habitants, destinades a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones, durant l'any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Acord de concessió: Anunci B.O.P. núm. 99 de 25/05/2016

Mofificació base dècima: Anunci B.O.P. núm. 145 de 28/07/2016

Resolució segon procediment sel·lectiu: Anunci B.O.P. núm. 145 de 28/07/2016

Programa d'Activitats per als nostres Majors i per a la Formació de la Dona per a l'any 2016.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Acord de concessió: Anunci B.O.P. núm. 99 de 25/05/2016

Programa d'Ajudes per al Sosteniment dels Servicis Socials Generals per a l'any 2016. Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Programa d'Ajudes per a prevenció de drogodependències.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 24 de 05/02/2016

Acord resolutori: Anunci B.O.P. núm. 87 de 09/05/2016

Ajuntaments i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló i La Barraca d'Aigües Vives) de la Província de València, per a la realització de les campanyes (desratització, desinsectació i desinfecció):

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm.24, de 05/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Associacions i Entitats d'Acció Social de la Província de València any 2016. Anunci BOP núm. 24, de 05/02/2016

Programa provincial d'assistència nutricional per a menors escolaritzats de tres a setze anys. Anunci BOP núm. 122, de 29/06/2015.

Campanyes de prevenció i foment de la salut. Anunci BOP núm. 80, de 29/04/2015.

La Ruta de la Salut:

Bases reguladores: Anunci BOP núm. 24 de 05/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de 17/03/2016

Acord de concessió: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Anys anteriors: Anunci BOP núm. 62, de 01/04/2015.

Subvencions directes d'acord singular. Anunci BOP núm. 22, de 03/02/2015.

Anàlisi per al control i la prevenció de la legionel·la:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 24 de 05/02/2016 

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Acord de concessió: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Anys anteriors: Anunci BOP núm. 62, de 01/04/2015Anunci B.O.P. 164 de 12/07/2014.

Assistència nutricional per a menors escolaritzats. Anunci BOP núm. 159, de 07/07/2014.

Concessió: Anunci BOP núm. 122 de 29/06/2016

Salut mental, alzheimer i altres demències. Anunci BOP núm. 153, de 30/06/2014.

Ajudes a associacions i entitats d'acció social. Anunci BOP núm. 151, de 27/06/2014.

Desratització, desinsectació i desinfecció, i control de vectors. Anunci BOP núm. 148, de 24/06/2014.

Programa de Prevenció de Drogodependències. Anunci BOP núm. 125, de 28/05/2014.

Programa dels Nostres Majors i de Formació de la Dona. Anunci BOP núm. 125, de 28/05/2014.

 

3.4. COOPERACIÓ:

Concessió de subvenció a través de convenis per a 2017:

Anunci B.O.P. núm. 65 de 03/04/2017. Decret Presidència 9936

Anunci B.O.P. núm. 65 de 03/04/2017. Decret Presidència 9217

Anunci B.O.P. núm. 22 de 01/02/2017

Anunci B.O.P. núm. 27 de 17/02/2017

Anunci B.O.P. núm. 45 de 06/03/2017

Concessions en 2016: 

Anunci B.O.P. núm. 233 de 02/12/2016

Anunci B.O.P. núm. 223 de 18/11/2016

 

Subvencions destinades a obres de condicionament, millora o conservació d’immobles de la província de valència destinades a activitats musicals.

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 3 de 04/01/2017

Subvencions destinades a obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València que posseïsquen valors historicoartístics o d’interés local

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 3 de 04/01/2017

Subvencions destinades a la restauració del patrimoni moble de la província de València

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 3 de 04/01/2017

Pla d'ocupació de 2016

Modificació de les bases: Anunci B.O.P. núm. 224 de 21/11/2016
Correcció de dades: Anunci B.O.P. núm. 231 de 30/11/2016
Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 11 de 17/01/2017
Ampliació del termini: Anunci B.O.P. núm. 11 de 17/01/2017

Obres d'acondicionament, millora o conservació de inmobles de la província de València destinats a activitats musicals.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 150 de 04/08/2016

Obres de restauració per a la conservació de béns inmobles de la província de València que tinguen valors històrics, artístics o d'interés local. 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 150 de 04/08/2016

Restauració del patrimoni moble de la província de València.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 148 de 02/08/2016

Concessió de subvencions en el marc dels convenis singulars de presidència del ejercici 2016. 

 

Anunci B.O.P. núm. 196 de 10/10/2016 Correcció de dades per omissió en el anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Anunci B.O.P. núm. 147 de 01/08/2016

Ajudes econòmiques amb destí a la realització de inversions financerament sostenibles del ejercici 2016.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 146 de 29/07/2016

Extracte de la Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 196 de 10/10/2016

Modificació bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 222 de 17/11/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 224 de 21/11/2016

Ampliació termini adjudicació: Anunci B.O.P. núm. 230 de 29/11/2016

Correcció de errades en la concessió: Anunci B.O.P. núm. 237 de12/12/2016

Correcció de errades en la concessió a Tous: Anunci B.O.P. núm. 250 DE 30/12/2016

Modificació Bases: Anunci B.O.P. núm. 43 de 03/03/2017

 

Finançament de programes i projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Guvernamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València per a l'any 2016.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 91 de 13/05/2016

Extracte de la Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 195 de 07/10/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 22 de 01/02/2017

Finançament de projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament, en l'àmbit de la província de València, dirigit a Organitzacions No Guvernamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València per a l'any 2016.

Bases reguladores. Anunci B.O.P. núm. 91 de 13/05/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 156 de 12/08/2016

Pla de recolzament econòmic a les mancomunitats. Anunci B.O.P. núm. 82 de 02/05/2016

Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal.

Bases reguladores. Anunci B.O.P. núm. 82 de 02/05/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 100 de 25/05/2016

Rectificació error material. Anunci B.O.P. núm. 112 de 13/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 146 de 29/07/2016

Modificació bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 222 de 17/11/2016

Concessió de subvencions a través de convenis per a 2015. Anunci B.O.P núm 77 de 25/04/2016

Modificació bases i ampliació termini de presentació sol·licituts convocatòria d'ajudes económiques amb destinació a la realització d'inversions econòmicament  sostenibles Anunci BOP núm. 189 de 30/10/15 

Ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'inversions financerament sostenibles (IFS). Anunci B.O.P. núm. 174 de 9/09/2015

Ajuda directa per Decret de Presidència número 7257 de 3 d'agost de 2015, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.94202.76202 per a la conservació de vies públiques urbanes a La Pobla de Vallbona. Anunci BOP núm. 173 de 08/09/2015

Ajudes económicques amb destinació a la realització d'obre de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València que tinguen valors històrics artístics o de interés local, exercicis 2014 i 2015. Anunci BOP núm. 134, de 15/07/2015.

Ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'obres de condicionament o millora i conservació de béns immobles destinats a activitats musicals de la província de València, exercicis 2014 i 2015. Anunci BOP núm. 134, de 15/07/2015

Ajudes directes per Decret de Presidència número 5889 de 23 de juny de 2015, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.94202.76202. Anunci BOP 133 de 14/07/2015

Subvencions en el marc dels Convenis Singulars de Presidència en el primer semestre de l'exercici 2015, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 201/94204/76200, 201/94204/76800 i 201/94204/76300. Anunci BOP núm. 131 de 10/07/2015

Pla d'Inversió en Parcs i Jardins. Anunci BOP núm. 81, de 30/04/2015

Subvencions per a despeses corrents de funcionament de les mancomunitats. Anunci BOP núm. 65, de 08/04/2015.

Pla d'Eficiència Energètica en equips de calefacció. Anunci BOP núm. 49, de 12/03/2015 y anunci BOP núm. 68, de 13/04/2015.

Concessió de subvencions a través de convenis per a 2014. Anunci BOP núm. 36 de 23/02/2015

Concessió d'ajudes directes per decret del President 11429 de 30 de desembre de 2014, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.16905.76200 del Pressupost General de 2014. Anunci BOP núm. 13 de 21/01/2015

Pla d'Eficiència Energètica en Il·luminació de Tecnologia LED. Anunci BOP núm. 12, de 20/01/2015.

Ajudes directes per acord de la Junta de Govern de 16/12/2014. Anunci BOP núm. 2, de 05/01/2015.

Ajudes directes per acord de la Junta de Govern de 18/11/2014. Anunci BOP núm. 294, de 11/12/2014.

Ajudes per a la realització de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament i de sensibilització social de l'any 2014. Anunci BOP núm. 262, de 4/11/2014.

Pla d'Actuacions Programades. Anunci BOP núm. 181, de 1/08/2014

Pla de Nuclis. Anunci BOP núm. 169, de 18/07/2014.

Subvencions per a despeses corrents de funcionament de les mancomunitats. Anunci BOP núm. 83, de 08/04/2014.

Pla de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal. Anunci BOP núm. 294 de 11/12/2013

Concessió: Anunci BOP núm. 73, de 27/03/2014.

 

3.5. CULTURA

XX Concurs Interna-cional de Piano de València Premi Iturbi 2017

Convocatòria: Anunci B.O.P. 55 de 20/03/2017

Assistència tècnica en matèria de promoció lingüística als municipis

Bases: Anunci B.O.P. núm. 39 de 24/02/2017

Subvencions amb destinació a activitats culturals

Bases: Anunci B.O.P. núm. 76 de 21/04/2017

Beques de pràctiques d’investigació i formació en l’Àrea de Cultura.

Bases de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 87 de 9/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 125 de 30/06/2016

Persones admeses i excloses: Anunci B.O.P. núm. 133 de 02/12/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 21 de 31/01/2017

Subvenció directa a l'Ajuntament d'Alzira: Anunci B.O.P. núm. 201 de 18/10/2016

Subvenció directa a Culturarls de la Generalitat Valenciana: Anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Subvenció directa a la Fundació Full pel Llibre i la Lectura: Anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Subvenció directa al Ajuntament de Beniarjó: Anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Subvenció al Ajuntament d'Alzira en el marc dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira.

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 197 de 11/10/2016

Subvenció directa a Teatro de lo Inestable-Salas Alternativas. Anunci B.O.P. núm. 150 de 04/08/2016

Subvenció directa al Ajuntament de València-Castells Fira de Juliol. Anunci B.O.P. núm. 150 de 04/08/2016

Subvenció directa a la Reial Academia de Cultura Valencia. Anunci B.O.P. núm. 148 de 02/08/2016

Subvenció directa a la Lira i Casino Carcaixentí amb destí al finançament de les seues activitats. Anunci B.O.P. núm. 134 de 13/07/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la realització de projectes culturals intermunicipals, any 2016. Anuncio B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 5.000 habitants, per a la realització d’activitats culturals o ludicofestives durant les festes populars, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València, per a la realització de festivals, mostres o certàmens culturals, any 2016. Anuncio B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants, per a la compra d’equipament per a centres culturals, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Subvencions a entitats sense ànim de lucre de la provincia de València per a activitats culturals.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016

Prórroga: Anunci B.O.P. núm. 188 de 28/09/2016

Prórroga términi justificació: Anunci B.O.P. núm. 234 de 05/12/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 242 de 19/12/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants de la província de València, per a la promoció i difusió del sector audiovisual, any 2016.

Bases reguladores. Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016.

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 120 de 23/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 195 de 07/10/2016

Bases reguladores de «Les Ajudes a Projectes Artístics “Alfons Roig”.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Llistat provisional d'admessos: Anunci B.O.P. núm. 174 de 08/09/2016

Col·leccions Etnogràfiques i Jaciments de “La Ruta dels Ibers.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 188 de 28/09/2016

Subvenció directa a la Fundació Bromera destinada al foment de la Lectura. Anunci B.O.P. núm 72 de 18/04/2016

Subvenció directa a la Fundació Max Aub. Anunci B.O.P. núm 72 de 18/04/2016

Subvenció directa al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana amb destí al finançament de les seues activitats. Anunci B.O.P. núm 72 de 18/04/2016

Subvenció directa a l'Ajuntament de Moixent destinada al mantenimient i gestió del jaciment arqueològic de la Bastida dels Alcusses. Anunci B.O.P. núm. 70 de 14/04/2016

Subvencions a ajuntaments, organismes autònoms i entitats sense ànim de lucre de la província de València amb destinació a activitats musicals:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 60 de 31/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 88 de 10/05/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 190 de 30/09/2016

Subvencions a les entitats locals de la província de València per a l'adquisició d'instruments musicals:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 60 de 31/03/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 89 de 11/05/2016

Aprobació i desestimació. Anunci B.O.P. núm. 151 de 05/08/2016

Subvenció directa a l’Ajuntament d’Olocau destinada al manteniment i gestió del jaciment arqueològic del Puntal dels Llops. Anunci BOP núm. 39 de 26/02/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la compra d'equipament per a centres culturals, any 2016. 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de 17/03/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València, per a la realització de festivals, mostres o certàmens culturals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 146 de 29/07/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 5.000 habitants, per a la realització d'activitats culturals o ludicofestives durant les festes populars, any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la realització de projectes culturals intermunicipals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la promoció i realització d'activitats culturals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 38 de 17/03/2016

Resolució de la campanya d'entrega d'instruments musicals per als anys 2015 i 2016. Anunci BOP núm. 36 de 23/02/2016

Campanya de concessió de subvencions a entitats musicals de la província de València “Retrobem la Nostra Música” 2016:

Bases reguladores: Anunci BOP núm. 35 de 22/02/2016). 

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Resolució de subvenció a la Fundació Universitat Empresa de València amb destinació a la IV Edició del Diploma. de Postgrau en Gestió Legal i Empresarial de la Música. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Resolució de subvenció amb FUTPLAYA SL, amb destinació a la celebració del XXII Torneig Ciutat de València de Futbol Platja i aprovació del conveni regulador. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Real Federació Espanyola d'handbol. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Rugby de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció a la Federació de Espeleologia de la Comunitat Valenciana i aprovació del conveni regulador. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 DE 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Padel de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació d'Hockey de la Cumunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Associaciò Col-lectiu Ovidi Montllor. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la M.I. Academia de Música Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la La Institució per al Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Fundació Max Aub. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció de corregudes de jònecs com a promoció dels alumnes de l'Escola Taurina de València. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Fundació Eutherpe. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Fundació Bromera. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Asociació de Amics per la Música de Cambra de Godella. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Federación de Sociedades Musicales. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a l'Ajuntament de Bellreguard. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa al Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, per a la realització de concerts dirigits a fer que el públic valencià, nacional i estranger gaudisca, conega i respecte la música clàssica en tots els seus aspectes. Anunci BOP núm. 214 de 06/11/15

Subvencions directes d'acord singular tramitades des del SARC. Anunci BOP núm. 107, de 08/06/2015

Projectes culturals singulars per a Ajuntaments amb una població entre 20.000 i 100.000 habitants. Anunci BOP núm. 100, de 28/05/2015

Promoció i realització d'activitats culturals per a Ajuntaments de fins 20.000 habitants. Anunci BOP núm. 100, de 28/05/2015

Realització d'activitats durant les festes populars per a Ajuntaments de fins 20.000 habitants. Anunci BOP núm. 100, de 28/05/2015

Compra d'equipament per a centres culturals per a Ajuntaments de fins 100.000 habitants. Anunci BOP núm. 100, de 28/05/2015

Subvenció directa a la Fundació Pere Compte. Anunci BOP núm. 99, de 27/05/2015

Ajuntament de Llutxent, per a la realització del XII Festival Internacional de Música Clàssica. Anunci BOP núm. 82, de 04/05/2015.

Ajuntament d'Olocau, destinada al manteniment i gestió del jaciment arqueològic Puntal dels Llops. Anunci BOP núm. 82, de 04/05/2015.

Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal. Anunci BOP núm. 69, de 14/04/2015.

Associació València Negra. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Societat Filharmònica de València. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Federació Penyes Taurines a Llíria. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Lo Rat Penat. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Comissió Taurina Dona't Aire de Meliana. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Comissió Taurina de Genovés. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Consorci de Museus. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Reial Acadèmia de Cultura Valenciana. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Subvenció directa a la Associació de Penyes Cadafaleres d'Algemesí. Anunci BOP núm. 39 de 26/02/2015

Subvencions directes d'acord singular tramitades des del Servei d'Assistència i Recursos Culturals, a través de convenis de col·laboració, concedides per la Junta de Govern durant 2014. Anunci BOP núm. 31, de 16/02/2015

Subvenció a les Comissions falleres de València capital i província.  Anunci BOP núm. 31, de 16/02/2015

Equipament per a centres culturals. Anunci BOP núm. 171, de 21/07/2014

Projectes culturals singulars. Anunci BOP núm. 148, de 23/06/2014

Promoció i realització d'activitats culturals. Anunci BOP núm. 148, de 23/06/2014

Festes populars. Anunci BOP núm. 148, de 23/06/2014

 

3.6. INFORMÀTICA

Dotació d’ordinadors de sobretaula.

Bases reguladores.Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 121 de 24/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 128 de 11/11/2016

Dotació d'ordinadors de sobretaula. Anunci BOP núm. 232, de 30/09/2014

 

3.7. INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM

Concessió de dues beques formatives. Anunci B.O.P. núm. 208 de 27/10/2016

Premis “València” de la Institució Alfons el Magnànim

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 98 de 24/05/2016

Anunci extracte convocatória premis "Valencia" i "Valencia Nova": Anunci B.O.P. núm. 25 de 06/02/2017

 

3.8. INTERVENCIÓ

Aportació de municipis de la província a Consorcis de Bombers. 

Bases reguladoras: Anunci B.O.P. núm. 99 de 25/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 195 de 07/10/2016

 

3.9. JOVENTUT, ESPORTS I IGUALTAT

Jóvens esportistes de la província de València, any 2016. BDNS(Identif.): 301665.  Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Clubs i entitats esportives de la província de València, any 2016. BDNS (Identif.): 301664.

Bases reguladores: Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Concessió: Anunci BOP núm. 195 de 07/10/2016

Realització de projectes singulars d'iniciació tècnic esportiva, any 2016. BDNS(Identif.): 301663. Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016 

Esdeveniments esportius extraordinaris, any 2016. BDNS(Identif.):301661.  Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Associacions Juvenils de la Província de València, any 2016. BDNS (Identif.): 301660.

Bases reguladores: Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Concessió: Anunci BOP núm. 195 de 07/10/2016

Activitats de Programes Municipals de Joventut any 2016. BDNS (Identif.): 301658.   Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Activitats de Programes Esportius Municipals, any 2016. BDNS (Identif.): 301653. Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Projectes Singulars d'Iniciació Tècnic Esportiva. Anunci BOP núm. 135, de 16/07/2015

Programes Esportius Municipals. Anunci BOP núm. 135, de 16/07/2015

Programes Municipals de Joventut. Anunci BOP núm. 135, de 16/07/2015

Pla d'Equipament Esportiu. Anunci BOP núm. 296, de 13/12/2014

Associacions juvenils i altres. Anunci BOP núm. 228, de 25/09/2014

Esdeveniments de caràcter extraordinari. Anunci BOP núm. 178, de 29/07/2014

Activitats de Programes Esportius Municipals i altres. Anunci BOP núm. 165, de 14/07/2014

 

3.10. CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Beques de pràctiques de formació en l’àrea de projectes europeus i servicis innovadors i sostenibles de la Diputació Provincial de València.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 41 de 28/02/2017

Aprovació de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 80 de 27/04/2017

Beques postgrau en el marc de projectes d’esta corporació.

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 30 de 13/02/2017

2016: Subvenció per a la realització de beques de formació per a jóvens postgraduats en l'estranger, en institucions europees. Programa “La Dipu T'Eurobeca". 

Bases reguladores:Anunci B.O.P. núm. 82 de 02/05/2016

Extracte de la convocatòria:Anunci B.O.P. núm. 173 de 07/09/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 208 de 27/10/2016

2016: Bases per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de beques de formació en el marco del programa de pràctiques formatives per a jóvens de la Diputació de València.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 81 de 29/04/2016

Anunci de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 130 de de 07/07/2016

Bestreta de pagament: Anunci B.O.P. núm. 150 04/08/2016

Ampliació del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 191 de 3/10/2016

Liquidació: Anunci B.O.P. núm. 227 de 24/11/2016

Segona liquidació: Anunci B.O.P. núm. 235 de 07/12/2016

Aprovació de projectes: Anunci B.O.P. núm. 238 de 13/12/2016

Segona aprovació de projectes: Anunci B.O.P. núm. 240 de 15/12/2016

Tercera aprovació de projectes: Anunci B.O.P. núm. 10 de 16/01/2017

Quarta aprovació de projectes: Anunci B.O.P. núm. 10 de 16/01/2017

2015: Ajuntaments i entitats locals menors adherides al programa. Anunci BOP núm. 108, de 09/06/2015

 

3.11. MEDI AMBIENT:

Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia:

Bases: Anunci BOP núm. 74 de 19/04/2017

Campanya extraordinària contra el Aedes Albopictus (mosquit tigre)

Bases: Anunci B.O.P. núm. 210 de 31/10/2016

Programa Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia per a l'exercici 2016.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 191 de 03/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 233 de 02/12/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 44 de 03/03/2017

Programa de Paratges Naturals Municipals.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 96 de 20/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 110 de 09/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 10 de 16/01/2017

Programa d'Horts Socials Municipals 2016:

Bases: Anunci B.O.P. núm. 68 de 12/04/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 107 de 06/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 10 de 16/01/2017

Pla d'Enjardinament de 2016.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 68 de 12/04/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 95 de 19/05/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Programa d'Horts Socials Municipals 2015:

Convocatòria Anunci B.O.P. núm. 123, de 30/06/2015

Concessió Anunci B.O.P. núm 18 de 28/01/2015

Pla d'Enjardinament de 2015. Anunci BOP núm. 123, de 30/06/2015

Pla d'Enjardinament de 2014. Anunci BOP núm. 232, de 30/09/2014

 

3.12. SECRETARIA GENERAL:

Adjudicació de quatre beques de pràctiques per a formació de personal tècnic en arxius a desenrotllar en l'Arxiu General i Fotogràfic. Anunci BOP núm. 40 de 29/02/2016

Beques de pràctiques per a formació de personal tècnic en arxius a desenvolupar en l’Arxiu Ge-neral i Fotogràfic de la Diputació de València

Bases: Anunci B.O.P. núm. 43 de 02/03/2017

 

3.13. PATRONAT DE TURISME:

Subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a la realització d’accions de pro-moció turística

Bases: Anunci B.O.P. núm. 50 de 13/03/2017

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 54 de 24/03/2017

Subvencions destinades a municipis de la província de València per a la realització d’infraestructures de senya-lització turística d’itineraris urbans i senderistes

Bases: Anunci B.O.P. núm. 50 de 13/03/2017

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 54 de 24/03/2017

Subvencions destinades a municipis i entitats locals me-nors de la província de València per a l’organització i promoció de fires i certàmens de caràcter turístic, la di-fusió de festes d’interés turístic o l’elaboració de projec-tes de creació de productes turístics.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 50 de 13/03/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 54 de 24/03/2017

Ajudes econòmiques destinades a municipis costaners de la província de València que obtinguen per primera vegada o que conserven les certificacions Q de Qualitat Turística i/o Bandera Blava a les seues platges durant l’exercici 2016.

Convocatòria i bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 220 de 15/11/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 231 de 30/11/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 7 de 11/12/2017

Correcció d'errors: Anunci B.O.P. núm. 31 de 14/02/2017

Subvencions a Ajuntaments y Mancomunitats per a ajudes d’aplicacions tecnològiques. Anunci B.O.P. núm. 134 de 13/07/2016

Subvencions a Asociacions, Fundacions y altres entitats sens ànim de lucre per a la promoció turística. Anunci B.O.P. núm. 134 de 13/07/2016

Subvencions a ajuntaments y altres organismes per a promoció turística. Anunci B.O.P. núm. 134 de 13/07/2016

Desenrotllament d'aplicacions tecnològiques:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de3 17/03/2016

Realització i millora d'infraestructures i inversions turístiques:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 143 de 26/07/2016

Subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, de la província de València, per a la promoció i l'impuls de fires i altres productes de caràcter turístic:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Correcció d'errors. Anunci B.O.P. núm. 46 de 08/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de 17/03/2016

Subvencions destinades a ajuntaments, entitats locals menors, mancomunitats, consorcis i altres agrupacions de municipis de la província de València per a la promoció i l'impuls de fires i altres productes turístics.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de 17/03/2016

 

3.14. MEMÒRIA HISTÒRICA:

Subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la memòria històrica a la província de València per a 2016 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 217 de 10/11/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 5 de 09/01/2017

Beques d'investigació en el àmbit de la Memòria Històrica.

Bases reguladores i convocatòria: Anunci B.O.P. núm.194 de 06/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 239 de 14/12/2016

Llistat  provisional de admesos i exclosos:  Anunci B.O.P. núm. 22 de 01/02/2017

Adjudicació: Anunci B.O.P. núm. 63 de 30/03/2017

Subvencions a projectes de recuperació de Memòria Històrica en la Província de València: 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 194 de 06/10/2016

 

 

3.15 TRANSPARÈNCIA

Premis d’Investigació i Societat Civil en Govern Obert “Premis Go” :

Aprovació provisional Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 210 de 31/10/2016

Aprovació definitiva Bases Reguladores: Anunci B.O.P. núm. 245 de 22/12/2016

 

 

3.16. CARRETERES

Pla de Camins I Vials (PCV) per al bieni 2016-2017

Bases: Anunci B.O.P. núm. 85 de 05/05/2016

Primera resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 219 de 14/11/2016

Segona resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 14 de 20/01/2017

Tercera resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 14 de 20/01/2017

Cuarta resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 29 de 13/02/2017

Quinta i última resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 46 de 07/03/2017

Correcció d'errades: Anunci B.O.P. núm. 47 de 08/03/2017

Aprovació modificació directrius: Anunci B.O.P. núm. 72 de 12/04/2017

Inclussió de l'Ajuntament de Gilet en la concessió: Anunci B.O.P. núm. 72 de 12/04/2017

Imatge tornar enrere