Contractes, convenis i subvencions

Ací podeu consultar:

 

1. Contractació

2. Registre de convenis

3. Subvencions

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València

3.1. Presidència

3.2. Assessorament Municipal

3.3. Benestar Social i Educació

3.4. Cooperació

3.5. Cultura

3.6. Informàtica

3.7. Institució Alfons el Magnànim

3.8. Intervenció

3.9. Joventut i Esports

3.10. Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

3.11. Medi Ambient

3.12. Secretaria General

3.13. Patronat de Turisme

3.14. Memòria Històrica

3.15. Transparència

3.16. Carreteres

 

1. CONTRACTACIÓ

1.1 Per a conéixer la composició de la Mesa de Contractació, accediu ací.

1.2 Per a conéixer els anuncis, els expedients, les adjudicacions i els actes dels expedients tramitats en el servei, accediu al Perfil del Contractant.

1.3 Actes de la Mesa de Contractació

1.4 Conegueu la llista de contractes adjudicats, amb especificació dels contractes menors; dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments; desistiments i renúncies; modificacions de contractes, pròrrogues, revisions de preus, resolució de contractes, cessions de contractes, contractes deserts i nuls; i encàrrecs a mitjans propis: ací.

1.5 Registre de contractes menors:

2018

Anys anteriors

 

2. REGISTRE DE CONVENIS 

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2017 - 2018

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2016

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2015

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2014

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2013

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2012

 

3. SUBVENCIONS

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València (anunci en el BOP núm. 101, de 29/5/2017)

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València, aprovat pel Ple de la Diputació el 15 de juliol del 2014: en formats PDFDOC i ODT.

 

Base de Dades Nacional de Subvencions

 

3.1. PRESIDÈNCIA

Concessió de subvencions en el marc de convenis singulars de Presidència: 

Anunci en BOP núm. 214, de 08/10/2017

Anunci en BOP núm. 18, de 25/1/2017

Anunci en BOP núm. 18, de 25/1/2017 (2)

 

Beques de práctiques formatives per al Gabinet de Presidència en matéria de comunicació, fotografia i protocol:

Bases: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 110, de 09/6/2017

Concessió de subvencions prepagables a les comissions falleres amb motiu de la participació en la recepció que organitza anualment la Diputació de València durant la setmana fallera del 2017.

Bases: Anunci en BOP núm. 27, de 8 de febrero de 2017

Correcció d'errades: Anunci en BOP núm. 29, de 10/2/2017

 

Ací podeu consultar la relació dels decrets de Presidència que atorguen subvencions públiques amb càrrec a la partida pressupostària 912.00, «Actuacions de Presidència per a fins de competència provincial», amb indicació del destinatari i l'import de la subvenció:

Relació de decrets de la Presidència 2017:

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Relació de decrets de la Presidència 2016

Relació de decrets de la Presidència 2015

Relació de decrets de la Presidència 2014

Relació de decrets de la Presidència 2013

Subvenció a les comissions falleres de la província de València 

Bases: Anunci en el BOP núm 36, de 23/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en el BOP núm. 40, de 29/2/2016

Concessió: Anunci en el BOP núm. 107, de 6/6/2016

Aportació de la Diputació de València al programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular del curs 2015-2016 Xarxa Llibres

Acord d'aportació: Anunci en el BOP núm. 235, de 9/12/15

Primer decret de liquidació: Anunci en el BOP núm. 11, de 17/1/2017

Segon decret de liquidació: Anunci en el BOP núm. 18, de 26/1/2017

Subvencions concedides en el marc de convenis singulars de Presidència de l'exercici 2013 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 201/16905/76200 i 201/16905/78000.

 

3.2. ASSESSORAMENT MUNICIPAL

Beques de col·laboració per a la Delegació d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Bases i anunci de la convocatòria: Anunci en el BOP núm. 15, de 23/1/2017

Configuració del Tribunal de Selecció: Anunci en el BOP núm. 45, de 6/3/2017

Llistat provisional d'admesos i exclosos: Anunci en el BOP núm. 69, de 7/4/2017

Llistat definitiu d'admesos: Anunci en el BOP núm. 108, de 6/6/2017

Adjudicació: Anunci en el BOP núm. 125, de 30/6/2017

Subvencions per a beques de formació en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Jóvens

Bases: Anunci en BOP núm 81, de 29/4/2016

Aprovació de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 105, de 2/5/2017

Assistència tècnica als municipis:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 60, de 31/3/2016

Adjudicació de beca de ciències del treball. Anunci en BOP núm. 48, de 11/3/2015

 

3.3. BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Subvencions a les entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens en contra de la violència de gènere el 2018. BDNS (identif.) 400262.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 103, de 30/5/2018

Ajudes en espècie als ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants, consistents en actuacions en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius durant el 2018. BDNS (identif.) 394410

Extracte de la convocatòria: