Ací podeu consultar:

 

1. Contractació

2. Registre de convenis

3. Subvencions

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València

3.1. Presidència

3.2. Assessorament Municipal

3.3. Benestar Social i Educació

3.4. Cooperació

3.5. Cultura

3.6. Informàtica

3.7. Institució Alfons el Magnànim

3.8. Intervenció

3.9. Joventut i Esports

3.10. Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

3.11. Medi Ambient

3.12. Secretaria General

3.13. Patronat de Turisme

3.14. Memòria Històrica

3.15. Transparència

3.16. Carreteres

 

1. CONTRACTACIÓ

1.1 Per a conéixer la composició de la Mesa de Contractació, accediu ací.

1.2 Per a conéixer els anuncis, els expedients, les adjudicacions i els actes dels expedients tramitats en el servei, accediu al Perfil del Contractant.

1.3 Actes de la Mesa de Contractació

1.4 Conegueu la llista de contractes adjudicats, amb especificació dels contractes menors; dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments; desistiments i renúncies; modificacions de contractes, pròrrogues, revisions de preus, resolució de contractes, cessions de contractes, contractes deserts i nuls; i encàrrecs a mitjans propis: ací.

1.5 Registre de contractes menors

 

 

2. REGISTRE DE CONVENIS 

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2017 - 2019

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2016

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2015

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2014

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2013

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2012

 

3. SUBVENCIONS

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València (anunci en el BOP núm. 101, de 29/5/2017)

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València, aprovat pel Ple de la Diputació el 15 de juliol del 2014: en formats PDFDOC i ODT.

 

Base de Dades Nacional de Subvencions

 

3.1. PRESIDÈNCIA

Concessió de subvencions en el marc de convenis singulars de Presidència: 

Anunci en BOP núm. 214, de 08/10/2017

Anunci en BOP núm. 18, de 25/1/2017

Anunci en BOP núm. 18, de 25/1/2017 (2)

 

Beques de práctiques formatives per al Gabinet de Presidència en matéria de comunicació, fotografia i protocol:

Bases: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 110, de 09/6/2017

Concessió de subvencions prepagables a les comissions falleres amb motiu de la participació en la recepció que organitza anualment la Diputació de València durant la setmana fallera del 2017.

Bases: Anunci en BOP núm. 27, de 8 de febrero de 2017

Correcció d'errades: Anunci en BOP núm. 29, de 10/2/2017

 

Ací podeu consultar la relació dels decrets de Presidència que atorguen subvencions públiques amb càrrec a la partida pressupostària 912.00, «Actuacions de Presidència per a fins de competència provincial», amb indicació del destinatari i l'import de la subvenció:

Relació de decrets de la Presidència 2017:

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Relació de decrets de la Presidència 2016

Relació de decrets de la Presidència 2015

Relació de decrets de la Presidència 2014

Relació de decrets de la Presidència 2013

Subvenció a les comissions falleres de la província de València 

Bases: Anunci en el BOP núm 36, de 23/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en el BOP núm. 40, de 29/2/2016

Concessió: Anunci en el BOP núm. 107, de 6/6/2016

Aportació de la Diputació de València al programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular del curs 2015-2016 Xarxa Llibres

Acord d'aportació: Anunci en el BOP núm. 235, de 9/12/15

Primer decret de liquidació: Anunci en el BOP núm. 11, de 17/1/2017

Segon decret de liquidació: Anunci en el BOP núm. 18, de 26/1/2017

Subvencions concedides en el marc de convenis singulars de Presidència de l'exercici 2013 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 201/16905/76200 i 201/16905/78000.

 

3.2. ASSESSORAMENT MUNICIPAL

Subvencions destinades a l'assistència tècnica en municipis de fins a 5.000 habitants, mancomunitats i consorcis de municipis, aprovada en la Junta de Govern de 19-12-2017. BDNS (Identif.): 381422

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 16 de 23/01/2018

Modificació: Anunci en BOP núm. 34 de 16/02/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 151 de 06/08/2018

Modificación: Anunci en BOP núm. 243 de 19/12/2018

 

5 Beques de col·laboració per a la Delegació d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Convocaròria: Anunci en BOP 231 de 30/11/2018

Beques de col·laboració per a la Delegació d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Bases i anunci de la convocatòria: Anunci en el BOP núm. 15, de 23/1/2017

Configuració del Tribunal de Selecció: Anunci en el BOP núm. 45, de 6/3/2017

Llistat provisional d'admesos i exclosos: Anunci en el BOP núm. 69, de 7/4/2017

Llistat definitiu d'admesos: Anunci en el BOP núm. 108, de 6/6/2017

Adjudicació: Anunci en el BOP núm. 125, de 30/6/2017

Subvencions per a beques de formació en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Jóvens

Bases: Anunci en BOP núm 81, de 29/4/2016

Aprovació de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 105, de 2/5/2017

Assistència tècnica als municipis:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 60, de 31/3/2016

Adjudicació de beca de ciències del treball. Anunci en BOP núm. 48, de 11/3/2015

 

3.3. BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Subvencions a les entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens en contra de la violència de gènere el 2018. BDNS (identif.) 400262.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 103, de 30/5/2018

Ajudes en espècie als ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants, consistents en actuacions en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius durant el 2018. BDNS (identif.) 394410

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 77, de 23/4/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 204 de 23/10/2018

Ampliació termini justificació: Anunci BOP núm. 2015 de 08/11/2018

Correcció d'errors concessió: Anunci BOP núm. 241 de 17/12/2018

Ajudes en espècie consistents en activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona durant l’exercici 2018. BDNS (Identif.): 392792

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 70 de 12/04/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 148 de 01/08/2018

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 202 de 19/10/2018

Correcció d'errors: Anunci en BOP núm. 215 de 08/11/2018

Subvencions destinades al manteniment i el desenvolupament de projectes específics de mancomunitats, associacions i entitats privades d'acció social durant l'exercici 2018. BDNS (identif.) 391507

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 03/4/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 215 de 08/11/2018

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 215 de 08/11/2018

Ampliació del termini de justificació de les subvencions concedides per la Delegació de Joventut, Esports i Igualtat fins al 31 de gener de 2018:

 Anunci en BOP núm. 248, de 29/12/2017

 Anunci en BOP núm. 219 de 14/11/2018

Subvencions destinades a ajuntaments de municipis i entitats locals menors amb població inferior a 5.000 habitants per a activitats d’atenció i promoció del benestar de les persones majors i les dones: 

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 197, de 13/10/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 215 de 08/11/2018

Concessió de subvencions per al manteniment iel desenvolupament de projectes específics de mancomunitats i entitats privades d’acció social de la província de València el 2017: Anunci en BOP núm 194, de 6/10/2017

Subvenció a clubs, entitats esportives i federacions per a activitats especials, extraordinàries i anuals el 2017. BDNS (identif.) 352942.

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 127, de 4/7/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 219, de 15/11/2017

Subvenció a esportistes d’elit i esportistes jóvens de la província per a la temporada esportiva.

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 127, de 4/7/2017

Subvencions a les associacions juvenils de la província de València per a finançar els programes juvenils executats en l’exercici 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 127, de 4/7/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 218, de 14/11/2017

Subvencions per a activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona en els municipis de la província de València el 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 106, de 5/6/2017

Subvencions per al manteniment i el desenvolupament de projectes específics de mancomunitats, associacions i entitats privades d’acció social de la província de València el 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 105, de 2/6/2017

Subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens o en contra de la violència de gènere en la província de València el 2017. BDNS (identif.) 347524

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 218, de 14/11/2017

Correcció d'errors a l'ampliació del termini: Anunci en BOP núm. 219 de 15/11/2017

Subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants i entitats locals menors de la província de València destinades a implantar mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i hòmens el 2017. BDNS (identif.) 347525:

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 218, de 14/11/2017

Correcció d'errors a l'ampliació del termini: Anunci en BOP núm. 219, de 15/11/2017

Campanyes de prevenció i foment de la salut en municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal de la província de València el 2017 (BDNS: 347375):

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 101, de 29/5/2017

Subvencions destinades a la prestació del servici d'anàlisi de prevenció i control de la legionel·la i al desenvolupament del programa La Ruta de la Salut:

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 105, de 2/6/2017

Subvencions per al sosteniment dels servicis socials generals el 2017:

Bases: Anunci en BOP núm. 39, de 24/2/2017

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 51, de 14/3/2017

Rectificació: Anunci en BOP núm. 58, de 23/3/2017

Subvencions directes d'acord singular: Anunci en BOP núm. 243, DE 20/12/2016

Ajudes als deshospitalitzats dels establiments psiquiàtrics provincials i import de les despeses personals, exercici 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: Anunci en BOP núm. 228, de 25/11/2016

Subvencions destinades a atenció de necessitats d'inclusió social de menors en períodes estivals (programa provincial d'assistència nutricional 2016)

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 145, de 28/7/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm 156, de 12/8/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 242, de 19/12/2016

Subvencions destinades a clubs d'elit, any 2016

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 138, de 19/7/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 152, de 8/8/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 214, de 7/11/2016

Ajudes a associacions i entitats d'acció social: Anunci en BOP núm. 132, de 11/7/2016

Subvencions destinades a esportistes d'elit de la província de València durant l'any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 144, de 27/7/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 214, de 7/11/2016

Subvencions destinades a esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals, durant l'any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 144, de 27/7/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 214, de 7/11/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 214, de 7/11/2016

Subvencions a associacions i col·lectius per a la igualtat de gènere de la província de valència destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens o en contra la violència de gènere el 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016

Extracte de la convocatória: Anunci en BOP núm. 137, de 18/7/2016 

Correcció d'errors: Anunci en BOP núm. 158, de 17/8/2016

Subvencions en matèria de joventut i esports per a projectes singulars d'iniciació tècnica i esportiva, any 2016: Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016  

Subvencions en matèria de joventut i esports per a programes municipals de joventut, any 2016: Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016 

Subvencions en matèria de joventut i esports per a programes esportius municipals, any 2016: Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016 

Campanya d'igualtat per a ajuntaments de menys de 30.000 habitants. BDNS (identif.) 306973.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 94, de 18/5/2016

Extracte de la convocatòria: . Anunci en BOP núm. 102, de 30/5/2016

Correcció d'errors: Anunci en BOP de 17/6/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 191, de 3/10/2016

Exposició al públic de la concessió: Anunci en BOP núm. 230, de 29/11/2016

XIX Circuit de Carreres Populars, Trofeu President de la Diputació de València: 

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 96, de 20/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 102, de 30/5/2016

Campanya contra l'Aedes albopictus (mosquit tigre), exercici 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 96, de 20/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 102, de 30/5/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 148, de 2/8/2016

Ajudes destinades a ajuntaments per al finançament de programes municipals de prestacions econòmiques individuals d'emergència social per a la lluita contra l'empobriment energètic:

Bases: Anunci en BOP núm. 87, de 9/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 116, de 17/6/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 201, de 18/10/2016

Subvencions per a acompanyament i tallers rehabilitadors que promoguen el procés de recuperació i integració social i laboral. BDNS (identif.) 305049: Anunci en BOP núm. 86, de 6/5/2016

Campanyes de prevenció i foment de la salut, exercici 2016: Anunci en BOP núm. 86, de 6/5/2016

Ajudes econòmiques destinades a mancomunitats, fundacions i associacions en matèria de salut mental i alzhèimer.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm 73, de 19/4/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 182, de 20/9/2016

Associacions i entitats d'acció social de la província de València per a l'any 2016. BDNS (identif.) 301694. Anunci en BOP núm 45, de 7/3/2016

1a edició del Certamen de Curtmetratges Diversitat. Anunci en BOP núm. 58, de 29/3/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 70, de 14/4/2016

Sosteniment dels servicis socials generals el 2016. BDNS (identif.) 301680.  Anunci en BOP núm 45, de 7/3/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València amb població inferior a 5.000 habitants destinades a activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i les donesdurant l'any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 38, de 25/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 57, de 23/3/2016

Acord de concessió: Anunci en BOP núm. 99, de 25/5/2016

Mofificació de la base desena: Anunci en BOP núm. 145, de 28/7/2016

Resolució d'acord amb el procediment sel·lectiu: Anunci en BOP núm. 145, de 28/7/2016

Programa d'activitats per als nostres majors i per a la formació de la dona per a l'any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 38, de 25/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 57, de 23/3/2016

Acord de concessió: Anunci en BOP núm. 99, de 25/5/2016

Programa d'ajudes per al sosteniment dels servicis socials generals per a l'any 2016. Anunci en BOP núm. 38, de 25/2/2016

Programa d'ajudes per a la prevenció de drogodependències.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 24, de 5/2/2016

Acord resolutori: Anunci en BOP núm. 87, de 9/5/2016

Ajuntaments i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal (el Mareny, el Perelló i la Barraca d'Aigües Vives) de la província de València per a campanyes de desratització, desinsectació i desinfecció:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm.24, de 05/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Associacions i entitats d'acció social de la província de València, any 2016. Anunci en BOP núm. 24, de 5/2/2016

Programa provincial d'assistència nutricional per a menors escolaritzats de tres a setze anys. Anunci en BOP núm. 122, de 29/6/2015

Campanyes de prevenció i foment de la salut. Anunci en BOP núm. 80, de 29/4/2015

La Ruta de la Salut:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 24, de 5/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Acord de concessió: Anunci en BOP núm. 57, de 23/3/2016

Anys anteriors: Anunci en BOP núm. 62, de 1/4/2015.

Subvencions directes d'acord singular: Anunci en BOP núm. 22, de 3/2/2015

Anàlisi per al control i la prevenció de la legionel·la:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 24, de 5/2/2016 

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Acord de concessió: Anunci en BOP núm. 57, de 23/3/2016

Anys anteriors: Anunci en BOP núm. 62, de 1/4/2015; anunci en BOP núm. 164, de 12/7/2014

Assistència nutricional per a menors escolaritzats: 

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 159, de 7/7/2014.

Concessió: Anunci en BOP núm. 122, de 29/6/2016

Salut mental, alzhèimer i altres demències: Anunci en BOP núm. 153, de 30/6/2014

Ajudes a associacions i entitats d'acció social: Anunci en BOP núm. 151, de 27/6/2014

Desratització, desinsectació i desinfecció, i control de vectors: Anunci en BOP núm. 148, de 24/6/2014

Programa de Prevenció de Drogodependències: Anunci en BOP núm. 125, de 28/5/2014

Programa dels Nostres Majors i de Formació de la Dona: Anunci en BOP núm. 125, de 28/5/2014

 

3.4. COOPERACIÓ

Subvencions a ONGD amb presència en la província de València, per a la realització de projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament i ciutadania global durant el 2018. BDNS (Identif.): 404775

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 123 de 27/06/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 240 de 14/12/2018

Subvencions a ONGD amb presència en la província de València, per a la realització de programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament durant 2018. BDNS (Identif.): 404774

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 123 de 27/06/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 240 de 14/12/2018

Ajudes per a la realització d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) per a l’exercici 2018:

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 126 de 02/07/2018

Concessió: Anunci en BOP 239 DE 13/12/2018

Pla d’Ocupació 2018. BDNS (identif.) 396237

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 85, de 4/5/2018

Imports concedits: Anunci en BOP núm. 120, de 22/6/2018

Pla de Serveis i Obres Municipals per a ajuntaments de més de 50.000 habitants (SOM+)

Concessió: Anunci en BOP núm. 52, de 14/3/2018

Concessió d'ajudes directes  per danys causats per inundacions i altres efectes de temporals de pluja el 2016: Anunci en BOP núm. 31, de 13/2/2018

Pla de suport econòmic a les mancomunitats (PMAN) per a l'any 2018:

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 31, de 13/2/2018

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 56, de 21/3/2018

Modificació de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 232 de 03/12/2018

Modificació de la convocatria: Anunci en BOP núm. 232 de 03/12/2018

Pla de mancomunitats (PMAN) 2017:

Extracte convocatòria: Anunci en BOP núm. 144 de 27/07/2017

Modificació de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 208 de 29/10/2018

Pla d'ocupació 2017: 

Convocatòria: Anunci en BOP  núm. 226, de 24/11/2017

Imports concedits: Anunci en BOP núm. 18, de 25/1/2017

Subvencions destinades a l’assistència tècnica en municipis de fins a 5.000 habitants, entitats locals menors, mancomunitats i consorcis. BDNS (identif.) 381422

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 16, de 23/1/2018

Finançament de programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament dirigits a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD)

Bases: Anunci en BOP núm. 177, de 13/9/2017

Finançament de projectes i activitats de sensibilització social o educació per al desenvolupament dirigits a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD)

Bases: Anunci en BOP núm. 177, de 13/9/2017

Ajudes econòmiques per a inversions financerament sostenibles de l’exercici 2017

Bases: Anunci en BOP núm. 146, de 31/7/2017

Correcció d'errors: Anunci en BOP núm. 147, de 1/8/2017

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 153, de 9/8/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 145 de 27/7/2018

Correcció d'errors: Anunci en BOP núm. 204 de 23/10/2018

Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals (PPOS) per a l’exercici 2017

Bases: Anunci en BOP núm. 89, d'11/5/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 94, de 18/5/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 146, de 31/7/2017

Concessió de subvenció amb convenis per al 2017:

Anunci en BOP núm. 22, d'1/2/2017

Anunci en BOP núm. 27, de 17/2/2017

Anunci en BOP núm. 45, de 6/3/2017

Anunci en BOP núm. 65, de 3/4/2017. Decret de Presidència 9936

Anunci en BOP núm. 65, de 3/4/2017. Decret de Presidència 9217

Anunci en BOP núm. 103, de 31/5/2017

Anunci en BOP núm. 137, de 18/7/2017

Concessions el 2016: 

Anunci en BOP núm. 110, de 9/6/2017

Anunci en BOP núm. 233, de 2/12/2016

Anunci en BOP núm. 223, de 18/11/2016

Subvencions destinades a obres de condicionament, millora o conservació d’immobles de la província de valència destinades a activitats musicals

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 203, de 20/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 3, de 4/1/2017

Resolució d'alegacions: Anunci en BOP núm. 108, de 7/6/2017

Modificació del pressupost: Anunci en BOP núm. 190, de 2/10/2017

Subvencions destinades a obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València amb valors historicoartístics o d’interés local

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 203, de 20/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 3, de 4/1/2017

Modificació del pressupost: Anunci en BOP núm. 190, de 2/10/2017

Interpretació normes reguladores: Anunci en BOP núm. 224 de 21/11/2018

Subvencions destinades a la restauració del patrimoni moble de la província de València

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 203, de 20/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 3, de 4/1/2017

Modificació del pressupost: Anunci en BOP núm. 190, de 2/10/2017

Pla d'ocupació del 2016

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 195, de 7/10/2016

Modificació de les bases: Anunci en BOP núm. 224, de 21/11/2016

Correcció de dades: Anunci en BOP núm. 231, de 30/11/2016

Extracte convocatòria: Anunci en BOP núm. 11, de 17/1/2017

Ampliació del termini: Anunci en BOP núm. 11, de 17/1/2017

Obres d'acondicionament, millora o conservació d'immobles de la província de València destinats a activitats musicals

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 150, de 4/8/2016

Obres de restauració per a la conservació de béns inmobles de la província de València que tinguen valors històrics, artístics o d'interés local: 

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 150, de 4/8/2016

Restauració del patrimoni moble de la província de València:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 148 de 2/8/2016

Concessió de subvencions en el marc dels convenis singulars de Presidència de l'exercici 2016: Anunci en BOP núm. 196, de 10/10/2016 

Correcció de dades per omissió en l'anunci en BOP núm. 199, de 14/10/2016

Anunci en BOP núm. 147, de 01/8/2016

Ajudes econòmiques per a inversions financerament sostenibles de l'exercici 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 146, de 29/7/2016

Extracte de la Convocatòria: Anunci en BOP núm. 196, de 10/10/2016

Modificació bases reguladores: Anunci en BOP núm. 222, de 17/11/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 224, de 21/11/2016

Ampliació del termini d'adjudicació: Anunci en BOP núm. 230, de 29/11/2016

Correcció d'errors en la concessió: Anunci en BOP núm. 237, de 12/12/2016

Correcció d'errors en la concessió a Tous: Anunci en BOP núm. 250, de 30/12/2016

Modificació de les bases: Anunci en BOP núm. 43, de 3/3/2017

Finançament de programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament, dirigides a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) amb presència i delegació en la província de València per a l'any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 91, de 13/5/2016

Extracte de la Convocatòria: Anunci en BOP núm. 195, de 7/10/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 22, de 1/2/2017

Finançament de projectes i activitats de sensibilització social o educació per al desenvolupament en l'àmbit de la província de València dirigit a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València per a l'any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 91, de 13/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 156, de 12/8/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 151, de 7/8/2017

Pla de suport econòmic a les mancomunitats. Anunci en BOP núm. 82 de 02/5/2016

Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 82 de 2/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 100, de 25/5/2016

Rectificació d'error material: Anunci en BOP núm. 112, de 13/6/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 146, de 29/7/2016

Modificació de les bases reguladores: Anunci en BOP núm. 222, de 17/11/2016

Concessió de subvencions a través de convenis per al 2015: Anunci en BOP núm 77, de 25/4/2016

Modificació de les bases i ampliació del termini de presentació de sol·licituts de la convocatòria d'ajudes económiques per a inversions econòmicament sostenibles: Anunci en BOP núm. 189, de 30/10/15 

Ajudes econòmiques per a inversions financerament sostenibles (IFS): Anunci en BOP núm. 174, de 9/9/2015

Ajuda directa per Decret de Presidència núm. 7257, de 3 d'agost del 2015, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.94202.76202, per a la conservació de vies públiques urbanes a la Pobla de Vallbona: Anunci en BOP núm. 173, de 8/9/2015

Ajudes económicques per a obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València que tinguen valors historicoartístics o d'interés local, exercicis 2014 i 2015: Anunci en BOP núm. 134, de 15/7/2015

Ajudes econòmiques per a obres de condicionament o millora i conservació de béns immobles destinats a activitats musicals en la província de València, exercicis 2014 i 2015: Anunci en BOP núm. 134, de 15/7/2015

Ajudes directes per Decret de Presidència núm. 5889, de 23 de juny del 2015, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.94202.76202: Anunci en BOP 133, de 14/7/2015

Subvencions en el marc dels convenis singulars de Presidència en el primer semestre de l'exercici 2015, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 201/94204/76200, 201/94204/76800 i 201/94204/76300: Anunci en BOP núm. 131, de 10/7/2015

Pla d'Inversió en Parcs i Jardins: Anunci en BOP núm. 81, de 30/4/2015

Subvencions per a despeses corrents de funcionament de les mancomunitats. Anunci en BOP núm. 65, de 8/4/2015

Pla d'Eficiència Energètica en equips de calefacció: Anunci en BOP núm. 49, de 12/3/2015 i en BOP núm. 68, de 13/4/2015

Concessió de subvencions a través de convenis per al 2014: Anunci en BOP núm. 36, de 23/2/2015

Concessió d'ajudes directes per decret del president núm. 11429, de 30 de desembre del 2014, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.16905.76200 del pressupost general del 2014. Anunci en BOP núm. 13, de 21/1/2015

Pla d'Eficiència Energètica en Il·luminació de Tecnologia LED: Anunci en BOP núm. 12, de 20/1/2015

Ajudes directes per acord de la Junta de Govern de 16/12/2014: Anunci en BOP núm. 2, de 5/1/2015

Ajudes directes per acord de la Junta de Govern de 18/11/2014: Anunci en BOP núm. 294, de 11/12/2014

Ajudes per a programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament i de sensibilització social de l'any 2014: Anunci en BOP núm. 262, de 4/11/2014

Pla d'Actuacions Programades: Anunci en BOP núm. 181, de 1/8/2014

Pla de Nuclis: Anunci en BOP núm. 169, de 18/7/2014

Subvencions per a despeses corrents de funcionament de les mancomunitats: Anunci en BOP núm. 83, de 08/4/2014

Pla de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal: Anunci en BOP núm. 294, de 11/12/2013

Concessió: Anunci en BOP núm. 73, de 27/3/2014

 

3.5. CULTURA

43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, edició de 2019. BDNS (Identif.): 428080

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 241 de 17/12/2018

Beques de pràctiques i inves-tigació de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València per a desenrotllar l’any 2019. BDNS (Identif.): 417790

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 197 de 11/10/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 199 de 16/10/2018

XI Concurs Sona la Dipu Pop-Rock 2018. BDNS (identif) 393405

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 75, de 19/4/2018

Subvencions a entitats culturals 2018. BDNS (identif.) 391288

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 194 de 05/10/2018

Resolució de la convocatòria: Anunci en BOP. núm. 216 de 09/11/2018

Ampliació termino justificació: Anunci en BOP. núm. 216 de 09/11/2018

Subvencions per a festivals, mostres o certàmens culturals i programacions de música antiga i música clàsica 2018. BDNS (identif.) 391284

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Subvencions de la Diputació de València a Ajuntaments: Retrobem la nostra Música 2018. BDNS (identif.) 391292

Subvencions de la Diputació de València per a col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals: ajuntaments i consorcis.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 194 de 05/10/2018

Subvencions de la Diputació de València per a col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals: ajuntaments i consorcis 2018. BDNS (identif): 391290

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Subvencions de la Diputació de València per a jaciments arqueològics de la Ruta dels Ibers 2018. BDNS (identif.) 391287.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 194 de 05/10/2018

Subvencions per a entitats musicals: ajudes per a  l'adquisició d'instruments musicals. BDNS (identif.) 391285.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Subvencions de la Diputació de València per a projectes culturals intermunicipals 2018. BDNS (Identif.) 391291.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Subvencions de la Diputació de València per a la programació cultural municipal i festes populars 2018. BDNS (identif.) 391281

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Subvencions a entitats musicals: projectes generals de música antiga i clàssica d’orquestra, de càmera i de piano. BDNS (identif.) 391289

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 216 de 09/11/2018

Ampliació termino justificació: Anunci en BOP. núm. 216 de 09/11/2018

Subvencions a activAmpliación término justificación: Anuncio en BOP. núm. 216 de 09/11/2018itats culturals d'entitats sense ànim de lucre: Retrobem la nostra Música 2018. BDNS (identif.) 391286

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Concessió de subvencions per a la projecció d’audiovisuals 2018. BDNS (identif.) 391283

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Convocatòria del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2018: Anunci en BOP núm. 214, de 8 de novembre

Convocatòria de subvencions Retrobem la nostra Música: Anunci en BOP núm. 183, de 21/9/2017

Convocatòria destinada als municipis de la província de València per a participar en la gira teatral de l’obra Els viatgers del tempsAnunci en BOP núm. 119, de 22/6/2017

Aprovació d'ajudes a uns quants beneficiaris: Anunci en BOP núm. 90, de 12/5/2017

Aprovació d'ajudes a uns quants beneficiaris: Anuncio BOP núm. 90, de 12/5/2017

XX Concurs Internacional de Piano de València Premi Iturbi 2017:

Bases: Anunci en BOP núm. 103, de 31/5/2016

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 55, de 20/3/2017

Assistència tècnica en matèria de promoció lingüística als municipis:

Bases: Anunci en BOP núm. 39, de 24/2/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 107, de 6/6/2017

Subvencions per a festes populars 2017:

Convocatòria aentitats locals per a festes populars 2017: Anunci en BOP núm 193, de 5/10/2017

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Resolució provisional de concessió: Anunci en BOP núm. 148, de 2/8/2017

Subvencions per a activitats culturals 2017:

Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a entitats locals per a jaciments arqueològics de la Ruta dels Ibers 2017: Anunci en BOP núm 104, d'1/6/2017

Concessió de subvencions a entitats locals per a festivals, mostres i certàmens 2017: Anunci en BOP núm. 193, de 5/10/2017

Convocatòria a entitats locals per a premis o concursos literaris 2017: Anunci en BOP núm 193, de 5/10/2017

Convocatòria a entitats locals per a la projecció 'audiovisuals 2017: Anunci en BOP núm. 193, de 5/10/2017

Bases: Anunci en BOP núm. 76, de 21/4/2017

Convocatòria a entitats culturals:

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 210, de 2/11/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 4, de 5/1/2018

Convocatòria de projecció d'audiovisuals: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Concessió: Anunci en BOP 158, de 17/8/2017

Convocatòria de projectes culturals intermunicipals: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 211, de 3/11/2017

Convocatòria de premis o concursos literaris: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 158, de 17/8/2017

Convocatòria de música clàssica d'orquestra, de cambra i de piano: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 210, de 2/11/2017

Convocatòria de festes populars: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Convocatòria de la programació cultural municipal estable: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 210, de 2/11/2017

Convocatòria per a jaciments arqueològics de la Ruta dels Ibers: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 210, de 2/11/2017

Convocatòria de festivals, mostres o certàmens culturals: Anunci en BOP núm. 104, d'1/6/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 211, de 3/11/2017

Convocatòria de col·leccions etnogràfiques de la Xarxa de Museus Etnològics Locals. BDNS 348082: Anunci en BOP núm. 107, de 6/6/2017

Proposta de resolució de concessió: Anunci en BOP núm. 216, de 10/11/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 210, de 2/11/2017

Convocatòria de col·leccions etnogràfiques de la Xarxa de Museus Etnològics Locals. BDNS 348083: Anunci en BOP núm. 107, de 6/6/2017

Proposta de resolució de la concessió: Anunci en BOP núm. 216, de 10/11/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 210, de 2/11/2017

Convocatòria de projectes generals de música clàssica d’orquestra, de cambra i de piano 2017. BDNS 348078. Anunci en BOP núm. 107, de 6/6/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 211, de 3/11/2017

Convocatòria Retrobem la nostra Música: Anunci en BOP núm. 109, de 8/6/2017

Esmena de sol·licituds: Anunci en BOP núm. 183, de 21/9/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 210, de 2/11/2017

Convocatòria de beques de l'Àrea de Cultura: Anunci en BOP núm. 110, de 9/6/2017

Beques de pràctiques d’investigació i formació en l’Àrea de Cultura:

Bases de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 87, de 9/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 125, de 30/6/2016

Persones admeses i excloses: Anunci en BOP núm. 133, de 2/12/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 21, de 31/1/2017

Subvenció directa a l'Ajuntament d'Alzira: Anunci en BOP núm. 201, de 18/10/2016

Subvenció directa a Culturarts de la Generalitat Valenciana: Anunci en BOP núm. 199, de 14/10/2016

Subvenció directa a la Fundació Full pel Llibre i la Lectura: Anunci en BOP núm. 199, de 14/10/2016

Subvenció directa a l'Ajuntament de Beniarjó: Anunci en BOP núm. 199, de 14/10/2016

Subvenció a l'Ajuntament d'Alzira en el marc dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira:

Concessió: Anunci en BOP núm. 197, d'11/10/2016

Subvenció directa a Teatro de lo Inestable-Salas Alternativas: Anunci en BOP núm. 150, de 4/8/2016

Subvenció directa a l'Ajuntament de València, castells de la Fira de Juliol. Anunci en BOP núm. 150, de 4/8/2016

Subvenció directa a la Reial Academia de Cultura Valenciana: Anunci en BOP núm. 148, de 2/8/2016

Subvenció directa a la Lira i Casino Carcaixentí per a finançar les seues activitats. Anunci en BOP núm. 134, de 13/7/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants per a projectes culturals intermunicipals 2016. Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 5.000 habitants per a activitats culturals o ludicofestives durant les festes populars, any 2016. Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València per a festivals, mostres o certàmens culturals, any 2016. Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants, per a la compra d’equipament per a centres culturals, any 2016. Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016

Subvencions a entitats sense ànim de lucre de la província de València per a activitats culturals.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 102, de 30/5/2016

Pròrroga: Anunci en BOP núm. 188, de 28/9/2016

Pròrroga del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 234, de 5/12/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 242, de 19/12/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants de la província de València, per a la promoció i difusió del sector audiovisual, any 2016.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 102, de 30/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 120, de 23/6/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 195, de 7/10/2016

Bases reguladores de les Ajudes a Projectes Artístics Alfons Roig.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 86, de 6/5/2016

Llistat provisional d'admessos: Anunci en BOP núm. 174, de 8/9/2016

Col·leccions etnogràfiques i jaciments de la Ruta dels Ibers.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 86, de 6/5/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 188, de 28/9/2016

Subvenció directa a la Fundació Bromera destinada al foment de la lectura. Anunci en BOP núm 72, de 18/4/2016

Subvenció directa a la Fundació Max Aub. Anunci en BOP núm 72, de 18/4/2016

Subvenció directa al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana per a finançar les seues activitats. Anunci en BOP núm 72, de 18/4/2016

Subvenció directa a l'Ajuntament de Moixent per al mantenimient i la gestió del jaciment arqueològic de la Bastida dels Alcusses. Anunci en BOP núm. 70, de 14/4/2016

Subvencions a ajuntaments, organismes autònoms i entitats sense ànim de lucre de la província de València amb destinació a activitats musicals:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 60, de 31/3/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 88, de 10/5/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 190, de 30/9/2016

Subvencions a les entitats locals de la província de València per a l'adquisició d'instruments musicals:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 60, de 31/3/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci en BOP núm. 89, de 11/5/2016

Aprovació i desestimació. Anunci en BOP núm. 151 de 5/8/2016

Subvenció directa a l’Ajuntament d’Olocau destinada al manteniment i gestió del jaciment arqueològic del Puntal dels Llops. Anunci en BOP núm. 39, de 26/2/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants per a la compra d'equipament per a centres culturals, any 2016.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 38, de 25/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València per a festivals, mostres o certàmens culturals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 38, de 25/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 146, de 29/7/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 5.000 habitants per a activitats culturals o ludicofestives durant les festes populars, any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 38, de 25/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 57, de 23/3/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants per a projectes culturals intermunicipals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 38, de 25/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants per a la promoció i realització d'activitats culturals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 38, de 25/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 38, de 17/3/2016

Resolució de la campanya de lliurament d'instruments musicals per als anys 2015 i 2016. Anunci en BOP núm. 36, de 23/2/2016

Campanya de concessió de subvencions a entitats musicals de la província de València Retrobem la nostra Música 2016:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 35, de 22/2/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Resolució de subvenció a la Fundació Universitat Empresa de València amb destinació a la IV Edició del Diploma de Postgrau en Gestió Legal i Empresarial de la Música. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Resolució de subvenció amb FUTPLAYA SL per a la celebració del XXII Torneig Ciutat de València de Futbol Platja i aprovació del conveni regulador. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/16

Subvenció i conveni amb la Real Federació Espanyola d'Handbol. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació de Rugby de la Comunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció a la Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana i aprovació del conveni regulador. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació d'Hoquei de la Cumunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció i conveni amb la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a l'Associaciò Col·lectiu Ovidi Montllor. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a la M.I. Academia de Música Valenciana. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a la Institució per al Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a la Fundació Max Aub. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció de corregudes de jònecs com a promoció dels alumnes de l'Escola Taurina de València. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a la Fundació Eutherpe. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a la Fundació Bromera. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a l'Associació d'Amics per la Música de Cambra de Godella. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a la Federación de Sociedades Musicales. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa a l'Ajuntament de Bellreguard. Anunci en BOP núm. 23, de 4/2/2016

Subvenció directa al Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València per a fer concerts dirigits a fer que el públic valencià, nacional i estranger gaudisca, conega i respecte la música clàssica en tots els seus aspectes. Anunci en BOP núm. 214, de 6/11/2015

Subvencions directes d'acord singular tramitades des del SARC. Anunci en BOP núm. 107, de 8/6/2015

Projectes culturals singulars per a ajuntaments amb població entre 20.000 i 100.000 habitants. Anunci en BOP núm. 100, de 28/5/2015

Promoció i realització d'activitats culturals per a ajuntaments de fins 20.000 habitants. Anunci en BOP núm. 100, de 28/5/2015

Realització d'activitats durant les festes populars per a ajuntaments de fins 20.000 habitants. Anunci en BOP núm. 100, de 28/5/2015

Compra d'equipament per a centres culturals per a ajuntaments de fins 100.000 habitants. Anunci en BOP núm. 100, de 28/5/2015

Subvenció directa a la Fundació Pere Compte. Anunci en BOP núm. 99, de 27/5/2015

Ajuntament de Llutxent, per al XII Festival Internacional de Música Clàssica. Anunci en BOP núm. 82, de 4/5/2015

Ajuntament d'Olocau per al manteniment i la gestió del jaciment arqueològic Puntal dels Llops. Anunci en BOP núm. 82, de 4/5/2015

Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal. Anunci en BOP núm. 69, de 14/4/2015

Associació València Negra. Anunci en BOP núm. 42, de 3/3/2015

Societat Filharmònica de València. Anunci en BOP núm. 42, de 3/3/2015

Federació Penyes Taurines a Llíria. Anunci en BOP núm. 42, de 3/3/2015

Lo Rat Penat. Anunci en BOP núm. 42, de 3/3/2015

Comissió Taurina Dona't Aire de Meliana. Anunci en BOP núm. 42, de 3/3/2015

Comissió Taurina de Genovés. Anunci en BOP núm. 42, de 03/3/2015.

Consorci de Museus. Anunci en BOP núm. 42, de 3/3/2015

Reial Acadèmia de Cultura Valenciana. Anunci en BOP núm. 42, de 3/3/2015

Subvenció directa a l'Associació de Penyes Cadafaleres d'Algemesí. Anunci en BOP núm. 39, de 26/2/2015

Subvencions directes d'acord singular tramitades pel Servei d'Assistència i Recursos Culturals amb convenis de col·laboració, concedides per la Junta de Govern durant el 2014. Anunci en BOP núm. 31, de 16/2/2015

Subvenció a les comissions falleres de la província de València.  Anunci en BOP núm. 31, de 16/2/2015

Equipament per a centres culturals. Anunci en BOP núm. 171, de 21/7/2014

Projectes culturals singulars. Anunci en BOP núm. 148, de 23/6/2014

Promoció i realització d'activitats culturals. Anunci en BOP núm. 148, de 23/6/2014

Festes populars. Anunci en BOP núm. 148, de 23/6/2014

 

3.6. INFORMÀTICA

Subvencions per a actuacions de smart cities. BDNS (Identif.): 403504

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 118, de 20/6/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 217 de 12/11/2018

Ampliació tèrmini execució i justificació: Anunci en BOP núm. 247 de 26/12/2018

Dotació d’ordinadors de taula.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 86, de 6/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 121, de 24/6/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 128, de 11/11/2016

Dotació d'ordinadors de taula. Anunci en BOP núm. 232, de 30/9/2014

 

3.7. INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM

Premis València i València Nova de la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI 2018 en les distintess modalitats. BDNS (identif.): 387988

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 47, de 7/3/2018

Admissions: Anunci en BOP núm. 108, de 6/6/2018. Modalitats:

Assaig

Narrativa en castellà

Novel·la gràfica

Narrativa en valencià

Poesia en castellà

Poesia en valencià

Concessió de dues beques formatives. Anunci en BOP núm. 208, de 27/10/2016

Premis València de la Institució Alfons el Magnànim

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 98, de 24/5/2016

Anunci d'extracte de la convocatória dels premis València i València Nova: Anunci en BOP núm. 25, de 6/2/2017

Admissió d'obres presentades: Anunci en BOP núm. 103, de 31/5/2017

 

3.8. INTERVENCIÓ

Aportació de municipis de la província a consorcis de bombers. 

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 99, de 25/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 195, de 7/10/2016

 

3.9. JOVENTUT, ESPORTS I IGUALTAT

Programes municipals de Joventut 2018:

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 70 de 12/04/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 3 de 04/01/2019

Publicació de l’ampliació de terminis de justificació establit en la convocatòria de subvencions en matèria de joventut, esports i igualtat Anunci en BOP núm. 240 de 14/12/2018

Subvencions destinades a ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a cinc mil habitants, destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles en instal·lacions esportives municipals 2018. BDNS (Identif.): 428081

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 240 de 14/12/2018

Subvencions a les entitats sesne ánim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomen-ten la igualtat entre dones i homes en contra de la vio-lencia de genere 2018, BDNS (Identif.): 400262

Convocatòria: Anunci en BOP  núm. 103 de 30/05/2018

Ampliació termini justificació: Anunci en BOP núm. 203 de 22/10/2018

Subvencions destinades a les associacions juvenils de la província de València per al finança-ment els programes juvenils executats en l`exercici 2018. BDNS (Identif.): 393381

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 72 de 16/04/2018

Ampliació termini justificació: Anunci en BOP núm. 203 de 22/10/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 3 de 04/01/2019

Subvencions destinades als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de la província de València destinades a implantar mesures per al compliment del principi d`igualtat entre dones i homes en 2018. BDNS (Identif.): 393380

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 72 de 16/04/2018

Ampliació termini justificació: Anunci en BOP núm. 203 de 22/10/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 3 de 04/01/2019

Subvencions destinades a clubs, entitats esportives i federacions per a la realització d`esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals l`any 2018. BDNS (Identif.): 393382

Convocatoria: Anuncio en BOP núm. 72 de 16/04/2018

Ampliación término justificación: Anuncio en BOP núm. 203 de 22/10/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 250 de 31/12/2018

Subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats i organismes autònoms locals de la pro-víncia de València per a dur a terme activitats de progra-mes municipals de joventut l`any 2018. BDNS (Identif.): 392900.

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 70 de 12/04/2018

Ampliació termini justificació: Anunci en BOP núm. 203 de 22/10/2018

Subvencions destinades a clubs d'elit de la província de València, any 2018. BDNS (identif.) 393383.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 72, de 16/4/2018

Ampliació termini justificació: Anunci en BOP núm. 203 de 22/10/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 03 de 04/01/2018

Exposició al públic del decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a clubs, entitats esportives i federacions per a esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals des de l’1 de setembre del 2016 fins al 31 d’agost del 2017: Anunci en BOP núm 245, de 26/12/2017

Exposició al públic del decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a jóvens esportistes per a la temporada esportiva des de l’1 de setembre del 2016 fins al 31 d’agost del 2017: Anunci en BOP núm. 245, de 26/12/2017

Exposició al públic del decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a clubs d’elit de la província de València per a activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017: Anunci en BOP núm. 245, de 26/12/2017

Exposició al públic del decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a clubs i entitats esportives de la província de València per a activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre del 2016 fins al 31 d’agost del 2017: Anunci en BOP núm 245, de 26/12/2017

Concessió de subvencions destinades a esportistes d'elit i esportistes jóvens: Anunci en BOP núm. 220, de 16/11/2017

Programes municipals de joventut:

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2017

Esportistes jóvens de la província de València, any 2016. BDNS (identif.) 301665.  Anunci en BOP núm. 45, de 7/3/2016

Clubs i entitats esportives de la província de València, any 2016. BDNS (identif.) 301664.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 45, de 7/3/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 195, de 7/10/2016

Projectes singulars d'iniciació tecnicoesportiva, any 2016. BDNS (identif.) 301663. Anunci en BOP núm. 45, de 7/3/2016 

Esdeveniments esportius extraordinaris, any 2016. BDNS (identif.) 301661.  Anunci en BOP núm. 45, de 7/3/2016

Associacions juvenils de la província de València, any 2016. BDNS (identif.) 301660.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 45, de 7/3/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 195, de 7/10/2016

Activitats de programes municipals de joventut, any 2016. BDNS (identif.): 301658. Anunci en BOP núm. 45, de 7/3/2016

Activitats de programes esportius municipals, any 2016. BDNS (identif.) 301653. Anunci en BOP núm. 45, de 7/3/2016

Projectes singulars d'iniciació tecnicoesportiva. Anunci en BOP núm. 135, de 16/7/2015

Programes esportius municipals. Anunci en BOP núm. 135, de 16/7/2015

Programes municipals de joventut. Anunci en BOP núm. 135, de 16/7/2015

Pla d'equipament esportiu. Anunci en BOP núm. 296, de 13/12/2014

Associacions juvenils i altres. Anunci en BOP núm. 228, de 25/9/2014

Esdeveniments de caràcter extraordinari. Anunci en BOP núm. 178, de 29/7/2014

Activitats de programes esportius municipals i altres. Anunci en BOP núm. 165, de 14/7/2014

 

3.10. CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Subvencions en règim de concurrència competitiva als municipis i les entitats locals menors per a pràctiques formatives per a jóvens, modalitat d'estudiants, la Dipu et Beca 2018. BDNS (identif.) 397038

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 89, de 10/5/2018

Convocatoria en concurrència competititva de set beques de formació per a jóvens postgraduats en l'estranger. BDNS (identif.) 397998.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 93, de 16/5/2018

Subvencions en règim de concurrència competitiva als municipis i les entitats locals menors per a pràctiques formatives per a jóvens, modalitat d'estudiants, la Dipu et Beca 2018. BDNS (identif.) 397038.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 89, de 10/5/2018

Subvencions per a entitats locals per a pràctiques formatives per a jóvens postgraduats, modalitat post-, aprobrada per la Junta de Govern el 16 de maig del 2017:

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 103, de 31/5/2017

Autorització de pròrrogues de projectes: Anunci en BOP núm 9, de 12/1/2018

Autorització de nous projectes: Anunci en BOP núm. 9, de 12/1/2018

Subvencions destinades a entitats locals per a pràctiques formatives per a estudiants en ajuntaments en el marc del programa la Dipu et Beca:

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 92, de 17/5/2017

Decret d'adhesió: Anunci en BOP núm. 122, de 27/6/2017

Beques de pràctiques de formació en l’àrea de projectes europeus i servicis innovadors i sostenibles de la Diputació Provincial de València.

Bases: Anunci en BOP núm. 41, de 28/2/2017

Aprovació de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 80, de 27/4/2017

Beques de postgrau en el marc de projectes d’esta corporació.

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 30, de 13/2/2017

2016: Subvenció per a beques de formació per a jóvens postgraduats en l'estranger, en institucions europees. Programa la Dipu t'Eurobeca. 

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 82, de 2/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 173, de 7/9/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 208, de 27/10/2016

2016: Bases per a la concessió de subvencions a entitats locals per a beques de formació en el marc del programa de pràctiques formatives per a jóvens de la Diputació de València.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 81, de 29/4/2016

Anunci de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 130, de 7/7/2016

Bestreta de pagament: Anunci en BOP núm. 150, de 4/8/2016

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 191, de 3/10/2016

Liquidació: Anunci en BOP núm. 227, de 24/11/2016

Segona liquidació: Anunci en BOP núm. 235, de 7/12/2016

Aprovació de projectes: Anunci en BOP núm. 238, de 13/12/2016

Segona aprovació de projectes: Anunci en BOP núm. 240, de 15/12/2016

Tercera aprovació de projectes: Anunci en BOP núm. 10, de 16/1/2017

Quarta aprovació de projectes: Anunci en BOP núm. 10, de 16/1/2017

Pagament:

Anunci en BOP núm. 11, de 16/1/2018

Anunci en BOP núm. 11, de 16/1/2018

 

2015: Ajuntaments i entitats locals menors adherides al programa. Anunci en BOP núm. 108, de 9/6/2015

 

3.11. MEDI AMBIENT:

Subvencions per a la compra de vehicles elèctrics i instal·lacions de punts de recarrega destinats als ajuntaments de la província de València per a l’exercici 2018. BDNS (Identif.): 407442

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 137 de 17/07/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 241 de 17/12/2018

Programa de gestió forestal sostenible 2018:

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 106, de 4/6/2018

Programa de gestió forestal sostenible 2017. BDNS (identif.) 369860

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 220, de 16/11/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 35, de 19/2/2018

Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia:

Bases: Anunci en BOP núm. 74, de 19/4/2017

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 107, de 6/6/2017

Campanya extraordinària contra l'Aedes albopictus (mosquit tigre)

Bases: Anunci en BOP núm. 210 de 31/10/2016

Programa Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia per a l'exercici 2016

Bases: Anunci en BOP núm. 191, de 3/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 233, de 2/12/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 44, de 03/3/2017

Programa de Paratges Naturals Municipals

Bases: Anunci en BOP núm. 96, de 20/5/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 110, de 9/6/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 10, de 16/1/2017

Programa d'Horts Socials Municipals 2016:

Bases: Anunci en BOP núm. 68, de 12/4/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 107, de 6/6/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 10, de 16/1/2017

Pla d'Enjardinament del 2016.

Bases: Anunci en BOP núm. 68, de 12/4/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 95, de 19/5/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 199, de 14/10/2016

Programa d'Horts Socials Municipals 2015:

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 123, de 30/6/2015

Concessió: Anunci en BOP núm 18, de 28/1/2015

Pla d'Enjardinament del 2015. Anunci en BOP núm. 123, de 30/6/2015

Pla d'Enjardinament del 2014. Anunci en BOP núm. 232, de 30/9/2014

 

3.12. SECRETARIA GENERAL

Beques de pràctiques per a la formació de personal tècnic en arxius. BDNS (Identif.): 425508

Extracte de l'acord: Anunci en BOP núm. 228 de 27/11/2018

Adjudicació de quatre beques de pràctiques per a formació de personal tècnic en arxius a desenvolupar en l'Arxiu General i Fotogràfic: Anunci en BOP núm. 40, de 29/2/2016

Beques de pràctiques per a formació de personal tècnic en arxius a desenvolupar en l’Arxiu General i Fotogràfic:

Bases: Anunci en BOP núm. 43, de 2/3/2017

 

3.13. PATRONAT DE TURISME:

Subvencions per a la realització i/o reposició d’infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, històric artístic i mediambiental, destinades a municipis de la província de València, de menys de 30.000 habitants, durant l`ejercici 2018. BDNS (Identif.): 407451.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 136 de 16/07/2018

Modificació convocatòria: Anunci en BOP núm. 202 de 19/10/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 243 de 19/12/2018

Subvencions, en règim de concurrència competitiva ordinària, destinades als ajuntaments dels municipis costaners de la província de València per al finançament de programes de desesta-cionalització i dinamització turística dels mateixos, du-rant l’exercici 2018. BDNS (Identif.): 407450

Convocatoria: Anunci en BOP núm. 137 de 17/07/2018

Modificació convocatòria: Anunci en BOP núm. 202 de 19/10/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 243 de 19/12/2018

Subvencions per a la realització i/o reposició d’infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, històric artístic i mediambiental, destinades a municipis de la província de València, de menys de 30.000 habitants, durant l`ejercici 2018

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 136 de 16/07/2018

Modificació clàusules: Anunci en BOP núm. 202 de 19/10/2018

Ajudes econòmiques destinades al transport d’autobús en la realització d’activitats turístiques, amb destinació a confederacions, federacions i associacions de pares i mares d’alumnes/as de centres docents no universitaris i a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 126 de 02/07/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 187 de 26/09/2018

Subvencions per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic; difusió de festes d’interés turístic i elaboració de projectes de creació de productes turístics. BDNS (identif.) 400857.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 105, d'1/6/2018

Concessió: Anunci en BOP núm. 187 de 26/09/2018

Subvencions per a activitats de promoció turística en ajuntaments i entitats locals menors de la província de València de menys de 30.000 habitants durant l’exercici 2018. BDNS (identif.) 398857.

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 96, de 21/8/2018

Subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a accions de promoció turística

Bases: Anunci en BOP núm. 50, de 13/3/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 54, de 24/3/2017

Subvencions destinades a municipis de la província de València per a infraestructures de senyalització turística d’itineraris urbans i senderistes

Bases: Anunci en BOP núm. 50, de 13/3/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 54, de 24/3/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 157, de 16/8/2017

Subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per a l’organització i promoció de fires i certàmens de caràcter turístic, la difusió de festes d’interés turístic i l’elaboració de projectes de creació de productes turístics.

Bases: Anunci en BOP núm. 50, de 13/3/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 54, de 24/3/2017

Concessió: Anunci en BOP núm. 157, de 16/8/2017

Ajudes econòmiques destinades a municipis costaners de la província de València que obtinguen per primera vegada o que conserven les certificacions Q de qualitat turística o la bandera blava en les seues platges durant l’exercici 2016.

Convocatòria i bases reguladores: Anunci en BOP núm. 220, de 15/11/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 231, de 30/11/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 7, d'11/12/2017

Correcció d'errors: Anunci en BOP núm. 31, de 14/2/2017

Subvencions a ajuntaments i mancomunitats per a ajudes d’aplicacions tecnològiques. Anunci en BOP núm. 134, de 13/7/2016

Subvencions a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a la promoció turística.

Concessions: 

Anunci en BOP núm. 134, de 13/7/2016

Anunci en BOP núm. 157, de 16/8/2017

Desenvolupament d'aplicacions tecnològiques:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm 45, de 7/3/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Realització i millora d'infraestructures i inversions turístiques:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm 45, de 7/3/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 143, de 26/7/2016

Subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a la promoció i l'impuls de fires i altres productes de caràcter turístic:

Bases reguladores: Anunci en BOP núm 45, de 7/3/2016

Correcció d'errors: Anunci en BOP núm. 46, de 8/3/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

Subvencions destinades a ajuntaments, entitats locals menors, mancomunitats, consorcis i altres agrupacions de municipis de la província de València per a la promoció i l'impuls de fires i altres productes turístics.

Bases reguladores: Anunci en BOP núm 45, de 7/3/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 53, de 17/3/2016

 

3.14. MEMÒRIA HISTÒRICA I INCLUSIÓ SOCIAL

Premi de Teatre Infantil “Teatre Escalante 2018”. BDNS (Identif.): 405516

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 126 de 02/07/2018

Integració del Jurat: Anunci en BOP núm. 211 de 02/11/2018

Subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica a la província de València 2018. BDNS (identif.) 397074

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 89, de 10/5/2018

Ampliació tèrmini: Anunci en BOP núm. 2 de 03/01/2019

Ajudes per al sosteniment de les prestacions bàsiques dels servicis socials generals en municipis de menys de 10.000 habitants de la província de València. BDNS (identif.) 391359

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 63, de 3/4/2018

Resolució de la segona convocatòria de subvencions destinades a projectes de recuperació de la memòria històrica a la província: Anunci en BOP núm 246, de 27/12/2017

Segona convocatòria de subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica per al 2017: Anunci en BOP núm 202, de 20/10/2017

Subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica en la província de València per al 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 98, de 24/5/2017

Subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica a la província de València per al 2016 

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 217, de 10/11/2016

Concessió: Anunci en BOP núm. 5, de 9/1/2017

Beques d'investigació en l'àmbit de la memòria històrica

Bases reguladores i convocatòria: Anunci en BOP núm.194, de 6/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 239, de 14/12/2016

Llista provisional d'admesos i exclosos:  Anunci en BOP núm. 22, d'1/2/2017

Adjudicació: Anunci en BOP núm. 63, de 30/3/2017

Subvencions a projectes de recuperació de memòria històrica en la província de València 

Bases reguladores: Anunci en BOP núm. 194, de 6/10/2016

 

3.15 TRANSPARÈNCIA

Premis d'investigació i societat civil en govern obert. BDNS (identif.) 398141

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP núm. 93, de 16/5/2018

Ampliació del termini de sol·licituts: Anunci en BOP núm. 120, de 22/6/2018

Subvencions per a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 77, de 23/4/2018

Concesión:  Anunci BOP núm. 190 de 01/09/2018

Ampliació del términi de justificació: Anunci BOP núm. 190 de 01/09/2018

Subvencions destinades al foment de la participació ciutadana, la transparència i la informació pública per a associacions de la província de València

Convotòria: Anunci en BOP núm. 77, de 23/4/2018

Concesión: Anunci BOP núm. 190 de 01/09/2018

Ampliació del términi de justificació: Anunci BOP núm. 190 de 01/09/2018

Subvencions destinades a entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el accés a la informació pública

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 190, de 2/10/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 236, de 12/12/2017

Subvencions per a municipis i entitats locals menors de la província de València amb població de fins a 30.000 habitants per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la in-formació pública

Convocatòria: Anunci en BOP núm. 190, de 2/10/2017

Ampliació del termini de justificació: Anunci en BOP núm. 236, de 12/12/2017

Premis d’investigació i societat civil en govern obert (Premis GO)

Aprovació provisional de les bases reguladores: Anunci en BOP núm. 210, de 31/10/2016

Aprovació definitiva de les bases reguladores: Anunci en BOP núm. 245, de 22/12/2016

 

3.16. CARRETERES

Pla de Camins i Vies (PCV) per al bienni 2018-2019. BDNS (identif.) 395168.B

Extracte de la convocatòria: Anunci en BOP 79, de 25/4/2018

Concessió: Anunci B.O.P. nº 198 de 15/10/2018

DNS (Identif.): 395168

Pla de Camins i Vies (PCV) per al bienni 2016-2017

Bases: Anunci en BOP núm. 85, de 5/5/2016

Primera resolució parcial de la concessió: Anunci en BOP núm. 219, de 14/11/2016

Segona resolució parcial de la concessió: Anunci en BOP núm. 14, de 20/1/2017

Tercera resolució parcial de la concessió: Anunci en BOP núm. 14, de 20/1/2017

Quarta resolució parcial de la concessió: Anunci en BOP núm. 29, de 13/2/2017

Cinquena i darrera resolució parcial de la concessió: Anunci en BOP núm. 46, de 7/3/2017

Correcció d'errades: Anunci en BOP núm. 47, de 8/3/2017

Aprovació de la modificació de directrius: Anunci en BOP núm. 72, de 12/4/2017

Inclusió de l'Ajuntament de Gilet en la concessió: Anunci en BOP núm. 72, de 12/4/2017

Imatge tornar enrere