Contractes, convenis i subvencions

Ací pot consultar:

 

1. Contractació

2. Registre de convenis

3. Subvencions

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València

3.1. Presidència

3.2. Assessorament municipal

3.3. Benestar social i educació

3.4. Cooperació

3.5. Cultura

3.6. Informàtica

3.7. Institució Alfons el Magnànim

3.8. Intervenció

3.9. Joventut i esports

3.10. Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

3.11. Medi ambient

3.12. Secretaria general

3.13. Patronat de turisme

3.14. Memòria històrica

3.15. Transparència

3.16. Carreteres

 

1. CONTRACTACIÓ

1.1 Per a conéixer la composició de la Mesa de Contractació, accediu ací.

1.2 Per a conéixer els anuncis, expedients, adjudicacions i actes dels expedients tramitats des del Servei, accediu al Perfil del Contractant.

1.3 Actes de la Mesa de Contractació

1.4 Conegueu la llista de contractes adjudicats, amb especificació dels contractes menors; dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments; desistiments i renúncies; modificacions de contractes, pròrrogues, revisions de preus, resolució de contractes, cessions de contractes, contractes deserts i nuls; i encàrrecs a mitjans propis: Ací.

1.5 Registre de contractes menors:

2018

Anys anteriors

 

2. REGISTRE DE CONVENIS 

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2017 - 2018

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2016

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2015

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2014

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2013

Relació de Convenis subscrits per la Diputació de València el 2012

 

3. SUBVENCIONS

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València (anunci B.O.P. núm. 101 de 29/05/2017)

Pla estratègic de subvencions de la Diputació de València: Aprovat pel Ple de la Diputació el 15 de juliol 2014. En format .pdf, en format .doc, en format .odt

 

Base de Dades Nacional de Subvencions

 

3.1. PRESIDÈNCIA

Concessió subvencions en el marc de convenis singulars de Presindència: 

Anunci B.O.P. núm. 214 de 08/10/2017

Anunci B.O.P. núm. 18 de 25/01/2017

Anunci B.O.P. núm. 18 de 25/01/2017 (2)

 

Beques de práctiques formatives per al Gabinet de Presidència en matéria de comunicació, fotografia i protocol:

Bases: Anunci B.O.P. núm. 101 de 29/05/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 110 de 09/06/2017

Concessió de subvencions prepagables a les diferents comissions falleres, amb motiu de la seua participació en la recepció que anualment organitza la Diputació de València durant la Setmana Fallera 2017.

Bases:Anunci B.O.P. núm. 27 de 8 de febrero de 2017

Correcció d'errades: Anunci B.O.P. núm. 29 de 10/02/2017

 

Ací podeu consultar la relació dels decrets de Presidència que atorguen subvencions públiques amb càrrec a la partida pressupostària 912.00 "Actuacions de Presidència per a fins de competència provincial", amb indicació del destinatari i l'import de la subvenció:

Relació de decrets de la Presidència 2017:

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Relació de decrets de la Presidència 2016

Relació de decrets de la Presidència 2015

Relació de decrets de la Presidència 2014

Relació de decrets de la Presidència 2013

Subvenció a les Comissions Falleres de València ciutat y província. 

Bases. Anunci B.O.P. 36 de 23/02/2016

Extracte de la convocatèria.  Anuncio BOP 40 de 29/02/2016

Concessió. Anunci BOP núm. 107 de 06/06/2016

Aportació de la Diputació de València al programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular del curs 2015-2016 Xarxa Llibres.

Acuord d'aportació:Anunci BOP núm. 235 de 09/12/15

Primer decret liquidació: Anunci B.O.P. núm. 11 de 17/01/2017

Segon decret liquidació: Anunci B.O.P. núm. 18 de 26/01/2017

Subvencions concedides en el marc de convenis singulars de Presidència, de l'exercici 2013, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 201/16905/76200 i 201/16905/78000.

 

3.2. ASSESSORAMENT MUNICIPAL

Beques de col·laboració per a la Delegació d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Bases i anunci de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 15 de 23-01-2017

Configuració del Tribunal de Selecció: Anunci B.O.P. núm. 45 de 06/03/2017

Judici i Plans d’Ocupació
d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en
Judici i Plans d’Ocupació
beques de col·laboració per a la Delegació
d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en
Judici i Plans d’Ocupació de col·laboració per a la Delegació
d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en

Llistat provisional d'admesos i exclosos: Anunci B.O.P. núm. 69 de 7 d'abril de 2017

Llistat definitiu d'admesos: Anunci B.O.P. núm. 108 de 06/06/2017

Adjudicació: Anunci B.O.P. núm. 125 de 30/06/2017

Judici i Plans d’Ocupació

Subvencions per a la realització de becas de formació en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a Jóvens.

Bases:Anunci B.O.P. núm 81 de 29/04/2016

Aprovació de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 105 de 02/05/2017

Assistència tècnica als municipis:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 60 de 31/03/2016

Adjudicació beca de Ciències del Treball. Anunci BOP núm. 48 de 11/03/2015

 

3.3. BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Subvencions a les entitats sense ànim de lucre destinades a esenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes en contra de la violencia de genere en 2018, BDNS (Identif.): 400262.

 

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 103 de 30/05/2018

Ajudes en espècie als ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a vint mil habitants, consistents en actuacions en matèria de prevenció de drogodependències i altres tras-torns addictius durant 2018. BDNS (Identif.): 394410

Extracte de convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 77 de 23/04/2018

Subvencions destinades al manteniment i dessenvolupament de projectes específics de mancomunitats, associacions i entitats privades d'acció social durant el exercici 2018. BDNS (Identif.): 391507

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Ampliació del termini de justificació de les subvencions concedides per la Delegació de Joventut, Esports i Igualtat fins al 31 de gener de 2018: Anunci B.O.P. 248 de 29/12/217

Subvencions destinades a ajuntaments de municipis i entitats locals menors amb població inferior a cinc mil habitants per a la realització d’activitats d’atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones: Anunci B.O.P. 197 13/10/2017

Concessió de subvencions per al manteniment i desenvolupament de projectes específics de mancomunitats i entitats privades d’acció social de la província de València en 2017: Anunci B.O.P. núm 194 06/10/2017

Subvenció a clubes, entitats esportives i federacions per a realitzar activitats especials, extraor-dinàries i anuals any 2017. BDNS (Identif.): 352942

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 127 de 04/07/2017

Ampliació termini justificació: Anunci B.O.P. núm. 219 de 15/11/2017

Subvenció a esportistes d’èlit i joves es-portistes de la província per a la realització de la tempo-rada esportiva.

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 127 de 04/07/2017

Subvencions a les associacions juvenils de la província de València per al finançament dels programes juvenils executats en l’exercici 2017

Extracte de la convocatória: Anunci B.O.P. núm. 127 de 04/07/2017

Ampliació términi justificació: Anunci B.O.P. núm. 218 de 14/11/2017

Subvencions per a la realització d’activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona en els municipis de la provín-cia de València en 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 106 de 05/06/2017

Subvencions per al manteniment i el desenvolupament de projectes específics de mancomunitats, associacions i entitats privades d’acció social de la província de Valèn-cia en 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 105 de 02/06/2017

Subvencions a entitats sense ànim de lucre, destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o en contra de la violència de gènere en la província de València en 2017. BDNS (Identif.): 347524: 

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 101 de 29/05/2017

Ampliació tèrmini justificació: Anunci B.O.P. núm. 218 de 14/11/2017

Correcció d'errors a l'ampliació del termini: Anunci B.O.P. núm. 219 de 15/11/2017

Subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants i entitats locals menors de la província de València destinades a implantar mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i homes en 2017. BDNS (Identif.): 347525:

Convocatòria: Anunci B..O.P. núm. 101 de 29/05/2017

Ampliació tèrmini justificació: Anunci B.O.P. núm. 218 de 14/11/2017

Correcció d'errors a l'ampliació del termini: Anunci B.O.P. núm. 219 de 15/11/2017

Campanyes de prevenció i foment de la salut en municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal de la província de València en 2017  (BDNS: 347375):

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 101 de 29/05/2017

Subvencions destinada a la prestació del servici d'anàlisi de prevenció i control de la legionel·la, i per al desenvolu-pament del programa La Ruta de la Salut:

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 105 de 02/06/2017

Subvencions per al sosteniment dels Servicis Socials Generals en 2017

Bases: Anunci B.O.P. núm. 39 de 24/02/2017

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 51 de 14/03/2017

Rectificació: Anunci B.O.P. núm. 58 de 23/03/2017

Subvencions directes d'acord singular: Anunci B.O.P. 243 DE 20/12/2016

Ajudes als deshospitalitzats dels establiments psiquiàtrics provincials i import de les despeses personals, exercici 2017.

Termini presentació sol·licituds: Anunci B.O.P. núm. 228 de 25/11/2016

Subvencions destinades a atenció de necessitats d'inclusió social de menors en períodes estivals (Programa provincial d'assistència nutricional 2016).

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 145 de 28/07/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm 156 de 12/08/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 242 de 19/12/2016

Subvencions destinades a clubs d'elit, any 2016.

Bases reguladores.Anunci B.O.P. núm. 138 de 19/07/2016

Extracte de la convocatòria.  Anunci B.O.P. núm. 152 de 08/08/2016

Concessió: Anunci B.O.P. num. 214 de 07/11/2016

Ajudes a asociacions i entitats d'acció social. Anunci B.O.P. núm. 132 de 11/07/2016

Subvencions destinades a esportistes d'elit de la província de València, durant l'any 2016

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 144 de27/07/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 214 de 07/11/2016

Subvencions destinades a esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals, durant l'any 2016

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci  B.O.P. núm. 144 de 27/07/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 214 de 07/11/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 214 de 07/11/2016

Subvencions a associacions i col·lectius per a la igualtat de gènere de la província de valència, destinades a desenrotllar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o en contra la violència de gènere, any 2016

Bases reguladores:.Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Extracte de la convocatória: Anunci B.O.P. núm. 137 de 18/07/2016 

Correcció d'errors: Anunci B.O.P. núm. 158 de 17/08/2016

Subvencions en matèria de joventut i esports, per a projectes singulars d'iniciació tècnic esportiva, any 2016.Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016  

Subvencions en matèria de joventut i esports, per a Programes Municipals de Joventut, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016 

Subvencions en matèria de joventut i esports, per a Programes Esportius Municipals, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016 

Campanya d'igualtat per a ajuntaments de menys de 30.000 habitants. BDNS (Identif.): 306973.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 94 18/05/2016

Extracte de la convocatòria: . Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016

Correcció d'errors: Anunci B.O.P. núm. 17/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 191 de 03/10/2016

Exposició al públic de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 230 de 29/11/2016

XIX Circuit de Carreres Populars, Trofeu president de la Diputació de València. 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 96 de 20/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016

Campanya contra l'Aedes Albopictus (mosquit tigre), exercici 2016.

Bases reguladores. Anunci B.O.P. núm. 96 de 20/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 148 de 02/08/2016

Ajudes destinades a ajuntaments per al finançament de programes municipals de prestacions econòmiques individuals d'emergència social per a la lluita contra l'empobriment energètic.

Bases:Anunci B.O.P. núm. 87 09/05/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 116 de 17/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 201 de 18/10/2016

Subvencions acompanyament i tallers rehabilitadores que promoguen el procés de recuperació i integració social i laboral. BDNS (Identif.) : 305049. Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Campanyes de prevenció i foment de la salut, exercici 2016. Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Ajudes econòmiques destinades a Mancomunitats, Fundacions i Associacions en Matèria de Salut Mental i Alzhemier.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 73 de 19/04/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 182 de 20/09/2016

Associacions i entitats d'acció social de la província de València per a l'any 2016. BDNS (Identif.): 301694.  Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Iª edició del Certamen de Curtmetratges Diversitat. Anunci B.O.P. núm. 58 de 29/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 70 de 14/04/2016

Sosteniment dels Servicis Socials Generals en 2016. BDNS(Identif.): 301680.  Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València amb població inferior a 5.000 habitants, destinades a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones, durant l'any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Acord de concessió: Anunci B.O.P. núm. 99 de 25/05/2016

Mofificació base dècima: Anunci B.O.P. núm. 145 de 28/07/2016

Resolució segon procediment sel·lectiu: Anunci B.O.P. núm. 145 de 28/07/2016

Programa d'Activitats per als nostres Majors i per a la Formació de la Dona per a l'any 2016.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Acord de concessió: Anunci B.O.P. núm. 99 de 25/05/2016

Programa d'Ajudes per al Sosteniment dels Servicis Socials Generals per a l'any 2016. Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Programa d'Ajudes per a prevenció de drogodependències.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 24 de 05/02/2016

Acord resolutori: Anunci B.O.P. núm. 87 de 09/05/2016

Ajuntaments i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló i La Barraca d'Aigües Vives) de la Província de València, per a la realització de les campanyes (desratització, desinsectació i desinfecció):

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm.24, de 05/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Associacions i Entitats d'Acció Social de la Província de València any 2016. Anunci BOP núm. 24, de 05/02/2016

Programa provincial d'assistència nutricional per a menors escolaritzats de tres a setze anys. Anunci BOP núm. 122, de 29/06/2015.

Campanyes de prevenció i foment de la salut. Anunci BOP núm. 80, de 29/04/2015.

La Ruta de la Salut:

Bases reguladores: Anunci BOP núm. 24 de 05/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de 17/03/2016

Acord de concessió: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Anys anteriors: Anunci BOP núm. 62, de 01/04/2015.

Subvencions directes d'acord singular. Anunci BOP núm. 22, de 03/02/2015.

Anàlisi per al control i la prevenció de la legionel·la:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 24 de 05/02/2016 

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Acord de concessió: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Anys anteriors: Anunci BOP núm. 62, de 01/04/2015Anunci B.O.P. 164 de 12/07/2014

Assistència nutricional per a menors escolaritzats. 

Convocatòria: Anunci BOP núm. 159, de 07/07/2014.

Concessió: Anunci BOP núm. 122 de 29/06/2016

Salut mental, alzheimer i altres demències. Anunci BOP núm. 153, de 30/06/2014.

Ajudes a associacions i entitats d'acció social. Anunci BOP núm. 151, de 27/06/2014.

Desratització, desinsectació i desinfecció, i control de vectors. Anunci BOP núm. 148, de 24/06/2014.

Programa de Prevenció de Drogodependències. Anunci BOP núm. 125, de 28/05/2014.

Programa dels Nostres Majors i de Formació de la Dona. Anunci BOP núm. 125, de 28/05/2014.

 

3.4. COOPERACIÓ:

Pla d’Ocupació 2018. BDNS (Identif.): 396237

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 85 de 04/05/2018

Imports concedits: Anunci B.O.P. núm. 120 de 22/06/2018

Pla de Serveis i Obres Municipals per a ajuntaments de més de 50.000 habitants (SOM+).

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 52 de 14/03/2018

Concessió ajudes directes  per danys causats per inundacions i altres efectes de temporals de pluja en 2016: Anunci B.O.P. núm. 31 de 13/02/2018

Pla de suport econòmic a les Mancomunitats (PMAN) para el any 2018:

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 31 de 13/02/2018

Extracte Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 56 de 21/03/2018

Pla d'ocupació 2017: 

Convocatòria: Anunci B.O.P.  núm. 226 de 24/11/2017

Imports concedits: Anunci B.O.P. núm. 18 de 25/01/2017

Subvencions destinades a l’assistència tècnica en municipis de fins a 5.000 habitants, Entitats Locals Menors, Mancomunitats i Consorcis. BDNS (Identif.): 381422

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 16 de 23/01/2018

Finançament de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenrotllament (ONGD)

Bases: Anunci B.O.P. núm. 177 de 13/09/2017

Finançament de projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament dirigides a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD)

Bases: Anunci B.O.P. núm. 177 de 13/09/2017

Ajudes econòmiques amb destinació a la realització d’inversions financerament sostenibles de l’exercici 2017

Bases: Anunci B.O.P. núm. 146 de 31/07/2017

Correcció d'errors: Anunci B.O.P. núm. 147 de 01/08/2017

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 153 de 09/08/2017

Pla Provincial de Co-operació a les Obres i Serveis Municipals (PPOS) per a l’exercici 2017

Bases: Anunci B.O.P. núm. 89 de 11/05/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 94 de 18/05/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 146 de 31/07/2017

Concessió de subvenció a través de convenis per a 2017:

Anunci B.O.P. núm. 22 de 01/02/2017

Anunci B.O.P. núm. 27 de 17/02/2017

Anunci B.O.P. núm. 45 de 06/03/2017

Anunci B.O.P. núm. 65 de 03/04/2017. Decret Presidència 9936

Anunci B.O.P. núm. 65 de 03/04/2017. Decret Presidència 9217

Anunci B.O.P. núm. 103 de 31/05/2017

Anunci B.O.P. núm. 137 de 18/07/2017

Concessions en 2016: 

Anunci B.O.P. núm. 110 de 09/06/2017

Anunci B.O.P. núm. 233 de 02/12/2016

Anunci B.O.P. núm. 223 de 18/11/2016

Subvencions destinades a obres de condicionament, millora o conservació d’immobles de la província de valència destinades a activitats musicals.

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 3 de 04/01/2017
Resolució d'alegacions: Anunci B.O.P. núm. 108 de 07/06/2017
Modificació del pressupost: Anunci B.O.P. núm. 190 de 02/10/2017

Subvencions destinades a obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València que posseïsquen valors historicoartístics o d’interés local

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 3 de 04/01/2017
Modificació del pressupost: Anunci B.O.P. núm. 190 de 02/10/2017

Subvencions destinades a la restauració del patrimoni moble de la província de València

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 3 de 04/01/2017
Modificació del pressupost: Anunci B.O.P. núm. 190 de 02/10/2017

Pla d'ocupació de 2016

Modificació de les bases: Anunci B.O.P. núm. 224 de 21/11/2016
Correcció de dades: Anunci B.O.P. núm. 231 de 30/11/2016
Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 11 de 17/01/2017
Ampliació del termini: Anunci B.O.P. núm. 11 de 17/01/2017

Obres d'acondicionament, millora o conservació de inmobles de la província de València destinats a activitats musicals.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 150 de 04/08/2016

Obres de restauració per a la conservació de béns inmobles de la província de València que tinguen valors històrics, artístics o d'interés local. 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 150 de 04/08/2016

Restauració del patrimoni moble de la província de València.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 148 de 02/08/2016

Concessió de subvencions en el marc dels convenis singulars de presidència del ejercici 2016. Anunci B.O.P. núm. 196 de 10/10/2016 

Correcció de dades per omissió en el anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Anunci B.O.P. núm. 147 de 01/08/2016

Ajudes econòmiques amb destí a la realització de inversions financerament sostenibles del ejercici 2016.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 146 de 29/07/2016

Extracte de la Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 196 de 10/10/2016

Modificació bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 222 de 17/11/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 224 de 21/11/2016

Ampliació termini adjudicació: Anunci B.O.P. núm. 230 de 29/11/2016

Correcció de errades en la concessió: Anunci B.O.P. núm. 237 de12/12/2016

Correcció de errades en la concessió a Tous: Anunci B.O.P. núm. 250 DE 30/12/2016

Modificació Bases: Anunci B.O.P. núm. 43 de 03/03/2017

Finançament de programes i projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Guvernamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València per a l'any 2016.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 91 de 13/05/2016

Extracte de la Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 195 de 07/10/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 22 de 01/02/2017

Finançament de projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament, en l'àmbit de la província de València, dirigit a Organitzacions No Guvernamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València per a l'any 2016.

Bases reguladores. Anunci B.O.P. núm. 91 de 13/05/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 156 de 12/08/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 151 de 07/08/2017

Pla de recolzament econòmic a les mancomunitats. Anunci B.O.P. núm. 82 de 02/05/2016

Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal.

Bases reguladores. Anunci B.O.P. núm. 82 de 02/05/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 100 de 25/05/2016

Rectificació error material. Anunci B.O.P. núm. 112 de 13/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 146 de 29/07/2016

Modificació bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 222 de 17/11/2016

Concessió de subvencions a través de convenis per a 2015. Anunci B.O.P núm 77 de 25/04/2016

Modificació bases i ampliació termini de presentació sol·licituts convocatòria d'ajudes económiques amb destinació a la realització d'inversions econòmicament  sostenibles Anunci BOP núm. 189 de 30/10/15 

Ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'inversions financerament sostenibles (IFS). Anunci B.O.P. núm. 174 de 9/09/2015

Ajuda directa per Decret de Presidència número 7257 de 3 d'agost de 2015, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.94202.76202 per a la conservació de vies públiques urbanes a La Pobla de Vallbona. Anunci BOP núm. 173 de 08/09/2015

Ajudes económicques amb destinació a la realització d'obre de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València que tinguen valors històrics artístics o de interés local, exercicis 2014 i 2015. Anunci BOP núm. 134, de 15/07/2015.

Ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'obres de condicionament o millora i conservació de béns immobles destinats a activitats musicals de la província de València, exercicis 2014 i 2015. Anunci BOP núm. 134, de 15/07/2015

Ajudes directes per Decret de Presidència número 5889 de 23 de juny de 2015, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.94202.76202. Anunci BOP 133 de 14/07/2015

Subvencions en el marc dels Convenis Singulars de Presidència en el primer semestre de l'exercici 2015, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 201/94204/76200, 201/94204/76800 i 201/94204/76300. Anunci BOP núm. 131 de 10/07/2015

Pla d'Inversió en Parcs i Jardins. Anunci BOP núm. 81, de 30/04/2015

Subvencions per a despeses corrents de funcionament de les mancomunitats. Anunci BOP núm. 65, de 08/04/2015.

Pla d'Eficiència Energètica en equips de calefacció. Anunci BOP núm. 49, de 12/03/2015 y anunci BOP núm. 68, de 13/04/2015.

Concessió de subvencions a través de convenis per a 2014. Anunci BOP núm. 36 de 23/02/2015

Concessió d'ajudes directes per decret del President 11429 de 30 de desembre de 2014, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.16905.76200 del Pressupost General de 2014. Anunci BOP núm. 13 de 21/01/2015

Pla d'Eficiència Energètica en Il·luminació de Tecnologia LED. Anunci BOP núm. 12, de 20/01/2015.

Ajudes directes per acord de la Junta de Govern de 16/12/2014. Anunci BOP núm. 2, de 05/01/2015.

Ajudes directes per acord de la Junta de Govern de 18/11/2014. Anunci BOP núm. 294, de 11/12/2014.

Ajudes per a la realització de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament i de sensibilització social de l'any 2014. Anunci BOP núm. 262, de 4/11/2014.

Pla d'Actuacions Programades. Anunci BOP núm. 181, de 1/08/2014

Pla de Nuclis. Anunci BOP núm. 169, de 18/07/2014.

Subvencions per a despeses corrents de funcionament de les mancomunitats. Anunci BOP núm. 83, de 08/04/2014.

Pla de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal. Anunci BOP núm. 294 de 11/12/2013

Concessió: Anunci BOP núm. 73, de 27/03/2014.

 

3.5. CULTURA

XI Concurs Sona La Dipu Pop Rock per a 2018. BDNS (Identif.): 393405

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 75 de 19/04/2018

XI
Concurs Sona La Dipu Pop Rock per a 2018. BDNS

 

(Identif.): 393405

Subvencions a entitats culturals 2018. BDNS (Identif.): 391288

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions per a festivals, mostres o certàmens culturals i programacions de música antiga i música clàsica 2018. BDNS (Identif.): 391284.

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions de la Diputació de València a Ajuntaments: Retrobem la Nostra Música 2018. BDNS (Identif.): 391292

subvenciones de la Dipu-
tación de Valencia para Colecciones etnográficas Xarxa
de Museus Etnològics Locals: ayuntamientos y consorcios

Extracte convocatòria: AnunciB.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions de la Diputació de València per a Coleccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals: ajuntaments i consorcis 2018. BDNS (Identif.): 391290

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions de la Diputació de València per  a jaciments arqueològics Ruta dels Ibers 2018. BDNS (Identif.): 391287.

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions per a Entitats musicals: ajudes per a  l'adquisició d'instruments musicals. BDNS (Iden-tif.): 391285.

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions de la Diputació de València per a projectes culturals intermunicipals 2018. BDNS (Identif.): 391291.

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions de la Diputació de València per a la programació cultural municipal y festes populars2018. BDNS (Identif.): 391281

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions a entitats musicals: Projec-tes generals de música antiga i clàssica d’orquestra, de càmera i de piano. BDNS (Identif.): 391289

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Subvencions a activitats culturals de entitats sense ànim de lucre: Retrobem la Nostra Música 2018. BDNS (Identif.): 391286

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Concessió de subvencions per a la projecció d’audio-visuals 2018. BDNS (Identif.): 391283

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Convocatòria el Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2018: Anunci BOP núm. 214 8 de noviembre

Convocatòria de subvencions "Retrobem la Nostra Música": Anunci B.O.P. núm. 183 de 21/09/2017

Convocatòria destinada als municipis de la província de València per a participar en la gira teatral de l’obra “Els viatgers del temps”: Anunci B.O.P. núm. 119 de 22/06/2017

Aprovació d'ajudas a diversos beneficiaris: Anunci B.O.P. nº 90 de 12/05/2017

Aprobación de ayudas a diversos beneficiarios: Anuncio B.O.P. nº 90 de 12/05/2017

XX Concurs Interna-cional de Piano de València Premi Iturbi 2017

Bases: Anunci B.O.P. núm. 103 de 31/05/2016

Convocatòria: Anunci B.O.P. 55 de 20/03/2017

Assistència tècnica en matèria de promoció lingüística als municipis

Bases: Anunci B.O.P. núm. 39 de 24/02/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 107 de 06/06/2017

Subvencions per a festes populars 2017:

Convocatòria entitats locals per a festes populars 2017: Anunci B.O.P. núm 193 05/10/2017

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Ressolució provisional de concessió: Anunci B.O.P. núm. 148 de 02/08/2017

Subvencions amb destinació a activitats culturals 2017:

Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a entitats locals per a jaciments arqueològics Ruta dels Ibers 2017: Anunci B.O.P. núm 104 01/06/2017

Concessió de subvencions a entitats locals per a festivals, mostres i certàmens 2017: Anunci B.O.P. núm. 193 05/10/2017

Convocatòria entitats locals per a premis o concursos literaris 2017: Anuncio B.O.P. núm 193. 05/10/2017

Convocatòria entitats locals per a la projecció d´audiovisuals 2017: Anuncio B.O.P. núm. 193 05/10/2017

Bases: Anunci B.O.P. núm. 76 de 21/04/2017

Convocatòria entitats culturals:

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 210 de 02/11/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 4 de 05/01/2018

Convocatòria pro-jecció d'audiovisuals: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Concessió: Anunci B.O.P. 158 de 17/08/2017

Convocatòria projectes culturals intermunicipals: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 211 de 03/11/2017

Convocatòria premis o concursos literaris: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 158 de 17/08/2017

Convocatòria música clàssica d'orquestra, de cambra i de piano: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 210 de 02/11/2017

Convocatòria festes populars: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Convocatòria Programació Cultural Municipal Estable: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 210 de 02/11/2017

Convocatòria jaciments arqueològics Ruta dels Ibers: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 210 de 02/11/2017

Convocatòria festivals, mostres o certàmens culturals: Anunci B.O.P. núm. 104 de 01/06/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 211 de 3/11/2017

Convocatòria Col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals BDNS 348082: Anunci B.O.P. núm. 107 de 06/06/2017

Proposta resolució concessió: Anunci B.O.P. núm. 216 de 10/11/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 210 de 02/11/2017

Convocatòria Col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals BDNS 348083: Anunci B.O.P. núm. 107 de 06/06/2017

Proposta resolució concessió: Anunci B.O.P. núm. 216 de 10/11/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 210 de 02/11/2017

Convocatòria projectes generals de música clàssica d’orquestra, de cambra i de piano 2017. BDNS : 348078. Anunci B.O.P. núm. 107 de 06/06/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 211 de 03/11/2017

Convocatòria "Retrobem la nostra música": Anunci B.O.P. núm. 109 de 08/06/2017

Esmena de sol·licituds: Anunci B.O.P. núm. 183 de 21/09/2017

Pròrroga del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 210 de 02/11/2017

Convocatòria beques de l'Àrea de Cultura: Anunci B.O.P. núm. 110 de 9/06/2017

Beques de pràctiques d’investigació i formació en l’Àrea de Cultura.

Bases de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 87 de 9/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 125 de 30/06/2016

Persones admeses i excloses: Anunci B.O.P. núm. 133 de 02/12/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 21 de 31/01/2017

Subvenció directa a l'Ajuntament d'Alzira: Anunci B.O.P. núm. 201 de 18/10/2016

Subvenció directa a Culturarls de la Generalitat Valenciana: Anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Subvenció directa a la Fundació Full pel Llibre i la Lectura: Anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Subvenció directa al Ajuntament de Beniarjó: Anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Subvenció al Ajuntament d'Alzira en el marc dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira.

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 197 de 11/10/2016

Subvenció directa a Teatro de lo Inestable-Salas Alternativas. Anunci B.O.P. núm. 150 de 04/08/2016

Subvenció directa al Ajuntament de València-Castells Fira de Juliol. Anunci B.O.P. núm. 150 de 04/08/2016

Subvenció directa a la Reial Academia de Cultura Valencia. Anunci B.O.P. núm. 148 de 02/08/2016

Subvenció directa a la Lira i Casino Carcaixentí amb destí al finançament de les seues activitats. Anunci B.O.P. núm. 134 de 13/07/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la realització de projectes culturals intermunicipals, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 5.000 habitants, per a la realització d’activitats culturals o ludicofestives durant les festes populars, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València, per a la realització de festivals, mostres o certàmens culturals, any 2016. Anuncio B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants, per a la compra d’equipament per a centres culturals, any 2016. Anunci B.O.P. núm. 130 de 07/07/2016

Subvencions a entitats sense ànim de lucre de la provincia de València per a activitats culturals.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016

Prórroga: Anunci B.O.P. núm. 188 de 28/09/2016

Prórroga términi justificació: Anunci B.O.P. núm. 234 de 05/12/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 242 de 19/12/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants de la província de València, per a la promoció i difusió del sector audiovisual, any 2016.

Bases reguladores. Anunci B.O.P. núm. 102 de 30/05/2016.

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 120 de 23/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 195 de 07/10/2016

Bases reguladores de «Les Ajudes a Projectes Artístics “Alfons Roig”.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Llistat provisional d'admessos: Anunci B.O.P. núm. 174 de 08/09/2016

Col·leccions Etnogràfiques i Jaciments de “La Ruta dels Ibers.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 188 de 28/09/2016

Subvenció directa a la Fundació Bromera destinada al foment de la Lectura. Anunci B.O.P. núm 72 de 18/04/2016

Subvenció directa a la Fundació Max Aub. Anunci B.O.P. núm 72 de 18/04/2016

Subvenció directa al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana amb destí al finançament de les seues activitats. Anunci B.O.P. núm 72 de 18/04/2016

Subvenció directa a l'Ajuntament de Moixent destinada al mantenimient i gestió del jaciment arqueològic de la Bastida dels Alcusses. Anunci B.O.P. núm. 70 de 14/04/2016

Subvencions a ajuntaments, organismes autònoms i entitats sense ànim de lucre de la província de València amb destinació a activitats musicals:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 60 de 31/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 88 de 10/05/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 190 de 30/09/2016

Subvencions a les entitats locals de la província de València per a l'adquisició d'instruments musicals:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 60 de 31/03/2016

Extracte de la convocatòria. Anunci B.O.P. núm. 89 de 11/05/2016

Aprobació i desestimació. Anunci B.O.P. núm. 151 de 05/08/2016

Subvenció directa a l’Ajuntament d’Olocau destinada al manteniment i gestió del jaciment arqueològic del Puntal dels Llops. Anunci BOP núm. 39 de 26/02/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la compra d'equipament per a centres culturals, any 2016. 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de 17/03/2016

Subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València, per a la realització de festivals, mostres o certàmens culturals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 146 de 29/07/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 5.000 habitants, per a la realització d'activitats culturals o ludicofestives durant les festes populars, any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 57 de 23/03/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la realització de projectes culturals intermunicipals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 100.000 habitants, per a la promoció i realització d'activitats culturals, any 2016:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 38, de 25/02/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 38 de 17/03/2016

Resolució de la campanya d'entrega d'instruments musicals per als anys 2015 i 2016. Anunci BOP núm. 36 de 23/02/2016

Campanya de concessió de subvencions a entitats musicals de la província de València “Retrobem la Nostra Música” 2016:

Bases reguladores: Anunci BOP núm. 35 de 22/02/2016). 

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Resolució de subvenció a la Fundació Universitat Empresa de València amb destinació a la IV Edició del Diploma. de Postgrau en Gestió Legal i Empresarial de la Música. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Resolució de subvenció amb FUTPLAYA SL, amb destinació a la celebració del XXII Torneig Ciutat de València de Futbol Platja i aprovació del conveni regulador. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Real Federació Espanyola d'handbol. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Rugby de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció a la Federació de Espeleologia de la Comunitat Valenciana i aprovació del conveni regulador. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 DE 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació de Padel de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació d'Hockey de la Cumunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció i conveni amb la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Associaciò Col-lectiu Ovidi Montllor. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la M.I. Academia de Música Valenciana. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la La Institució per al Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Fundació Max Aub. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció de corregudes de jònecs com a promoció dels alumnes de l'Escola Taurina de València. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Fundació Eutherpe. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Fundació Bromera. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Asociació de Amics per la Música de Cambra de Godella. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a la Federación de Sociedades Musicales. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa a l'Ajuntament de Bellreguard. Anunci BOP núm. 23 de 04/02/16

Subvenció directa al Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, per a la realització de concerts dirigits a fer que el públic valencià, nacional i estranger gaudisca, conega i respecte la música clàssica en tots els seus aspectes. Anunci BOP núm. 214 de 06/11/15

Subvencions directes d'acord singular tramitades des del SARC. Anunci BOP núm. 107, de 08/06/2015

Projectes culturals singulars per a Ajuntaments amb una població entre 20.000 i 100.000 habitants. Anunci BOP núm. 100, de 28/05/2015

Promoció i realització d'activitats culturals per a Ajuntaments de fins 20.000 habitants. Anunci BOP núm. 100, de 28/05/2015

Realització d'activitats durant les festes populars per a Ajuntaments de fins 20.000 habitants. Anunci BOP núm. 100, de 28/05/2015

Compra d'equipament per a centres culturals per a Ajuntaments de fins 100.000 habitants. Anunci BOP núm. 100, de 28/05/2015

Subvenció directa a la Fundació Pere Compte. Anunci BOP núm. 99, de 27/05/2015

Ajuntament de Llutxent, per a la realització del XII Festival Internacional de Música Clàssica. Anunci BOP núm. 82, de 04/05/2015.

Ajuntament d'Olocau, destinada al manteniment i gestió del jaciment arqueològic Puntal dels Llops. Anunci BOP núm. 82, de 04/05/2015.

Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal. Anunci BOP núm. 69, de 14/04/2015.

Associació València Negra. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Societat Filharmònica de València. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Federació Penyes Taurines a Llíria. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Lo Rat Penat. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Comissió Taurina Dona't Aire de Meliana. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Comissió Taurina de Genovés. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Consorci de Museus. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Reial Acadèmia de Cultura Valenciana. Anunci BOP núm. 42, de 03/03/2015.

Subvenció directa a la Associació de Penyes Cadafaleres d'Algemesí. Anunci BOP núm. 39 de 26/02/2015

Subvencions directes d'acord singular tramitades des del Servei d'Assistència i Recursos Culturals, a través de convenis de col·laboració, concedides per la Junta de Govern durant 2014. Anunci BOP núm. 31, de 16/02/2015

Subvenció a les Comissions falleres de València capital i província.  Anunci BOP núm. 31, de 16/02/2015

Equipament per a centres culturals. Anunci BOP núm. 171, de 21/07/2014

Projectes culturals singulars. Anunci BOP núm. 148, de 23/06/2014

Promoció i realització d'activitats culturals. Anunci BOP núm. 148, de 23/06/2014

Festes populars. Anunci BOP núm. 148, de 23/06/2014

 

3.6. INFORMÀTICA

Subvencions amb destinació a actuacions de Smart Cities. BDNS (Identif.): 403504

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 118 de 20/06/2018

Dotació d’ordinadors de sobretaula.

Bases reguladores.Anunci B.O.P. núm. 86 de 06/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 121 de 24/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 128 de 11/11/2016

Dotació d'ordinadors de sobretaula. Anunci BOP núm. 232, de 30/09/2014

 

3.7. INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM

Premis València i València Nova de la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI 2018 en les seues diferents modalitats. BDNS (Identif.): 387988

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 47 de 07/03/2018

Admissions: Anunci B.O.P. núm. 108 de 06/06/2018. Modalitats:

Assaig

Narrativa en castellà

Novel·la gràfica

Narrativa en valencià

Poesia en castellà

Poesia en valencià

Concessió de dues beques formatives. Anunci B.O.P. núm. 208 de 27/10/2016

Premis “València” de la Institució Alfons el Magnànim

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 98 de 24/05/2016

Anunci extracte convocatória premis "Valencia" i "Valencia Nova": Anunci B.O.P. núm. 25 de 06/02/2017

Admissió obres presentades: Anunci B.O.P. núm. 103 de 31/05/2017

 

3.8. INTERVENCIÓ

Aportació de municipis de la província a Consorcis de Bombers. 

Bases reguladoras: Anunci B.O.P. núm. 99 de 25/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 195 de 07/10/2016

 

3.9. JOVENTUT, ESPORTS I IGUALTAT

Subvencions destinades a clubes d'elit de la província de València. Any 2018 BDNS (Identif.): 393383

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 72 de 16/04/2018

Exposició al públic del Decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a clubs, entitats esportives i federacions per a la realització d’esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals des de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017: Anunci B.O.P. núm 245 26/12/2017

Exposició al públic del Decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a joves esportistes per a la realització de la temporada esportiva des de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017: Anunci B.O.P. núm. 245 26/12/2017

Exposició al públic del Decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a clubs d’elit de la província de València per a la realització d’activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017: Anunci B.O.P. núm. 245 26/12/2017

Exposició al públic del Decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a clubs i entitats esportives de la província de València per a la realització d’activitats durant la temporada esportiva de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017: Anunci B.O.P. núm 245 26/12/2017

Concessió de subvencions destinades a esportistes d'elit i joves esportistes: Anunci B.O.P. núm. 220 16/11/2017

Programes municipals de joventut:

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 130 de 07/07/2017

Jóvens esportistes de la província de València, any 2016. BDNS(Identif.): 301665.  Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Clubs i entitats esportives de la província de València, any 2016. BDNS (Identif.): 301664.

Bases reguladores: Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Concessió: Anunci BOP núm. 195 de 07/10/2016

Realització de projectes singulars d'iniciació tècnic esportiva, any 2016. BDNS(Identif.): 301663. Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016 

Esdeveniments esportius extraordinaris, any 2016. BDNS(Identif.):301661.  Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Associacions Juvenils de la Província de València, any 2016. BDNS (Identif.): 301660.

Bases reguladores: Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Concessió: Anunci BOP núm. 195 de 07/10/2016

Activitats de Programes Municipals de Joventut any 2016. BDNS (Identif.): 301658.   Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Activitats de Programes Esportius Municipals, any 2016. BDNS (Identif.): 301653. Anunci BOP núm. 45 de 07/03/2016

Projectes Singulars d'Iniciació Tècnic Esportiva. Anunci BOP núm. 135, de 16/07/2015

Programes Esportius Municipals. Anunci BOP núm. 135, de 16/07/2015

Programes Municipals de Joventut. Anunci BOP núm. 135, de 16/07/2015

Pla d'Equipament Esportiu. Anunci BOP núm. 296, de 13/12/2014

Associacions juvenils i altres. Anunci BOP núm. 228, de 25/09/2014

Esdeveniments de caràcter extraordinari. Anunci BOP núm. 178, de 29/07/2014

Activitats de Programes Esportius Municipals i altres. Anunci BOP núm. 165, de 14/07/2014

 

3.10. CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Subvencions en règim de concurrència competitiva als municipis i entitats locals menors per a la realització de pràctiques formatives per a jóvens, modalitat estudiants, La Dipu Et Beca 2018. BDNS (Identif.): 397038

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 89 de 10/05/2018

Convocatoria en concurrencia competititva de 7 becas de formacion para jovenes post graduados en el extranjero. BDNS (Identif.): 397998

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 93 de 16/05/2018

Subvencions en règim de concurrència competitiva als municipis i entitats locals menors per a la realització de pràctiques formatives per a jóvens, modalitat estudiants, La Dipu Et Beca 2018. BDNS (Identif.): 397038.

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 89 de 10/05/2018

Subvencions destinades a entitats locals per a la rea-lització de pràctiques formatives per a jóvens postgra-duats, modalitat post, aprobrada per la Junta de Govern d’esta corporació en la seua reunió de data 16 de maig de 2017

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 103 de 31/05/2017

Autorització prórrogas projectes: Anunci B.O.P. núm 9 de 12/01/2018

Autorització nous projectes: Anunci B.O.P. núm. 9 de 12/01/2018

autorització prórrogas proyec
-
tes

Subvencions destinades a entitats locals per a la rea-lització de pràctiques formatives a estudiants en ajunta-ments en el marc del programa La Dipu Et Beca

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 92 de 17/05/2017

Decreto de Adhesión: Anunci B.O.P. núm. 122 de 27/06/2017

Beques de pràctiques de formació en l’àrea de projectes europeus i servicis innovadors i sostenibles de la Diputació Provincial de València.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 41 de 28/02/2017

Aprovació de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 80 de 27/04/2017

Beques postgrau en el marc de projectes d’esta corporació.

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 30 de 13/02/2017

2016: Subvenció per a la realització de beques de formació per a jóvens postgraduats en l'estranger, en institucions europees. Programa “La Dipu T'Eurobeca". 

Bases reguladores:Anunci B.O.P. núm. 82 de 02/05/2016

Extracte de la convocatòria:Anunci B.O.P. núm. 173 de 07/09/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 208 de 27/10/2016

2016: Bases per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de beques de formació en el marco del programa de pràctiques formatives per a jóvens de la Diputació de València.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 81 de 29/04/2016

Anunci de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 130 de de 07/07/2016

Bestreta de pagament: Anunci B.O.P. núm. 150 04/08/2016

Ampliació del termini de justificació: Anunci B.O.P. núm. 191 de 3/10/2016

Liquidació: Anunci B.O.P. núm. 227 de 24/11/2016

Segona liquidació: Anunci B.O.P. núm. 235 de 07/12/2016

Aprovació de projectes: Anunci B.O.P. núm. 238 de 13/12/2016

Segona aprovació de projectes: Anunci B.O.P. núm. 240 de 15/12/2016

Tercera aprovació de projectes: Anunci B.O.P. núm. 10 de 16/01/2017

Quarta aprovació de projectes: Anunci B.O.P. núm. 10 de 16/01/2017

Pagament:

Anunci B.O.P. núm. 11 de 16/01/2018

Anunci B.O.P. núm. 11 de 16/01/2018

 

2015: Ajuntaments i entitats locals menors adherides al programa. Anunci BOP núm. 108, de 09/06/2015

 

3.11. MEDI AMBIENT:

Programa de gestió forestal sostenible 2018:

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 106 de 04/06/2018

Programa de gestió forestal sostenible 2017. BDNS (Identif.): 369860

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 220 de 16/11/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 35 de 19/02/2018

Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia:

Bases: Anunci BOP núm. 74 de 19/04/2017

Convocatória: Anunci B.O.P. núm. 107 de 06/06/2017

Campanya extraordinària contra el Aedes Albopictus (mosquit tigre)

Bases: Anunci B.O.P. núm. 210 de 31/10/2016

Programa Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia per a l'exercici 2016.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 191 de 03/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 233 de 02/12/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 44 de 03/03/2017

Programa de Paratges Naturals Municipals.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 96 de 20/05/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 110 de 09/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 10 de 16/01/2017

Programa d'Horts Socials Municipals 2016:

Bases: Anunci B.O.P. núm. 68 de 12/04/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 107 de 06/06/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 10 de 16/01/2017

Pla d'Enjardinament de 2016.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 68 de 12/04/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 95 de 19/05/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 199 de 14/10/2016

Programa d'Horts Socials Municipals 2015:

Convocatòria Anunci B.O.P. núm. 123, de 30/06/2015

Concessió Anunci B.O.P. núm 18 de 28/01/2015

Pla d'Enjardinament de 2015. Anunci BOP núm. 123, de 30/06/2015

Pla d'Enjardinament de 2014. Anunci BOP núm. 232, de 30/09/2014

 

3.12. SECRETARIA GENERAL:

Adjudicació de quatre beques de pràctiques per a formació de personal tècnic en arxius a desenrotllar en l'Arxiu General i Fotogràfic. Anunci BOP núm. 40 de 29/02/2016

Beques de pràctiques per a formació de personal tècnic en arxius a desenvolupar en l’Arxiu Ge-neral i Fotogràfic de la Diputació de València

Bases: Anunci B.O.P. núm. 43 de 02/03/2017

 

3.13. PATRONAT DE TURISME:

Subvencions per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic; difusió de festes d’interés turístic i elaboració de projectes de creació de productes turístics. BDNS (Identif.): 400857.

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 105 de 01/06/2018

Subvencions per a la realització d’activitats de promoció turística en ajunta-ments i entitats locals menors de la província de València de menys de 30.000 habitants, durant l’exercici 2018. BDNS (Identif.): 398857.

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 96 de 21/08/2018

Subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a la realització d’accions de pro-moció turística

Bases: Anunci B.O.P. núm. 50 de 13/03/2017

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 54 de 24/03/2017

Subvencions destinades a municipis de la província de València per a la realització d’infraestructures de senyalització turística d’itineraris urbans i senderistes

Bases: Anunci B.O.P. núm. 50 de 13/03/2017

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 54 de 24/03/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 157 de 16/08/2017

Subvencions destinades a municipis i entitats locals me-nors de la província de València per a l’organització i promoció de fires i certàmens de caràcter turístic, la di-fusió de festes d’interés turístic o l’elaboració de projec-tes de creació de productes turístics.

Bases: Anunci B.O.P. núm. 50 de 13/03/2017

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 54 de 24/03/2017

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 157 de 16/08/2017

Ajudes econòmiques destinades a municipis costaners de la província de València que obtinguen per primera vegada o que conserven les certificacions Q de Qualitat Turística i/o Bandera Blava a les seues platges durant l’exercici 2016.

Convocatòria i bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 220 de 15/11/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 231 de 30/11/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 7 de 11/12/2017

Correcció d'errors: Anunci B.O.P. núm. 31 de 14/02/2017

Subvencions a Ajuntaments y Mancomunitats per a ajudes d’aplicacions tecnològiques. Anunci B.O.P. núm. 134 de 13/07/2016

Subvencions a Asociacions, Fundacions y altres entitats sens ànim de lucre per a la promoció turística.

Concessions: 

Anunci B.O.P. núm. 134 de 13/07/2016

Anunci B.O.P. núm. 157 de 16/08/2017

Desenrotllament d'aplicacions tecnològiques:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de3 17/03/2016

Realització i millora d'infraestructures i inversions turístiques:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 53 de 17/03/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 143 de 26/07/2016

Subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, de la província de València, per a la promoció i l'impuls de fires i altres productes de caràcter turístic:

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Correcció d'errors. Anunci B.O.P. núm. 46 de 08/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de 17/03/2016

Subvencions destinades a ajuntaments, entitats locals menors, mancomunitats, consorcis i altres agrupacions de municipis de la província de València per a la promoció i l'impuls de fires i altres productes turístics.

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm 45 de 07/03/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci BOP núm. 53 de 17/03/2016

 

3.14. MEMÒRIA HISTÒRICA I INCLUSIÓ SOCIAL:

ubvencions per a la realització de projectes de recu
-
peració de la memòria històrica a la província de Valèn
-

 

cia 2018. BDNS (Identif.): 397074

Subvencions per a la realització de projectes de recu-peració de la memòria històrica a la província de Valèn-cia 2018. BDNS (Identif.): 397074

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 89 de 10/05/2018

 

Ajudes per al sosteniment de les prestacions bàsiques dels servicis socials generals en municipis de menys de 10.000 habitants de la província de València. BDNS (Identif.): 391359

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 63 de 03/04/2018

Resolució de la segona convocatòria de subvencions destinades a projectes de recuperació de la Memòria Històrica a la província: Anunci B.O.P. núm 246 27/12/2017

Segona convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la memòria històrica per a 2017: Anunci B.O.P. núm 202 20/10/2017

Subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la memòria històrica en la província de València per a 2017

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 98 de 24/05/2017

Subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la memòria històrica a la província de València per a 2016 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 217 de 10/11/2016

Concessió: Anunci B.O.P. núm. 5 de 09/01/2017

Beques d'investigació en el àmbit de la Memòria Històrica.

Bases reguladores i convocatòria: Anunci B.O.P. núm.194 de 06/10/2016

Extracte de la convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 239 de 14/12/2016

Llistat  provisional de admesos i exclosos:  Anunci B.O.P. núm. 22 de 01/02/2017

Adjudicació: Anunci B.O.P. núm. 63 de 30/03/2017

Subvencions a projectes de recuperació de Memòria Històrica en la Província de València: 

Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 194 de 06/10/2016

 

3.15 TRANSPARÈNCIA

Premis de Investigació i Societat Civil en Govern Obert. BDNS (Identif.): 398141

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 93 de 16/05/2018

Ampliació tèrmini sol·licituts: Anunci B.O.P. núm. 120 de 22/06/2018

Subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l`accés a la informació pública

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 77 de 23/04/2018

Subvencions destinades al foment de la participació ciutadana, transparència i informació pública per a associacions de la província de València

Convotòria: Anunci B.O.P. núm. 77 de23/04/2018

Subvencions destinades a entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la transparèn-cia i el accés a la informació pública.

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 190 de 2/10/2017

Ampliació termini justificació: Anunci B.O.P. núm. 236 de 12/12/2017

Subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València que tinguen una població de fins a 30.000 habitants per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la in-formació pública.

Convocatòria: Anunci B.O.P. núm. 190 de 2/10/2017

Ampliació termini justificació: Anunci B.O.P. núm. 236 de 12/12/2017

Premis d’Investigació i Societat Civil en Govern Obert “Premis Go” :

Aprovació provisional Bases reguladores: Anunci B.O.P. núm. 210 de 31/10/2016

Aprovació definitiva Bases Reguladores: Anunci B.O.P. núm. 245 de 22/12/2016

 

3.16. CARRETERES

Pla de Camins I Vials (PCV) per al bieni 2018-2019 BDNS (Identif.): 395168.B

Extracte convocatòria: Anunci B.O.P. 79 de 25/04/2018

DNS (Identif.):

395168.

Pla de Camins I Vials (PCV) per al bieni 2016-2017

Bases: Anunci B.O.P. núm. 85 de 05/05/2016

Primera resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 219 de 14/11/2016

Segona resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 14 de 20/01/2017

Tercera resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 14 de 20/01/2017

Cuarta resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 29 de 13/02/2017

Quinta i última resolució parcial de la concessió: Anunci B.O.P. núm. 46 de 07/03/2017

Correcció d'errades: Anunci B.O.P. núm. 47 de 08/03/2017

Aprovació modificació directrius: Anunci B.O.P. núm. 72 de 12/04/2017

Inclussió de l'Ajuntament de Gilet en la concessió: Anunci B.O.P. núm. 72 de 12/04/2017

Imatge tornar enrere