Informació sobre el funcionament de la Diputació Provincial de València

Ací podeu consultar:

 

1. Agenda del president i els diputats provincials

2. Perfils en les xarxes socials

3. Sessions dels òrgans de govern

4. Iniciatives adreçades al Ple

5. Actes dels òrgans col·legiats

6. Plans i programes

7. Memòria de gestió

8. Informes d'avaluació dels servicis

9. Funcionament dels serveis provincials

10. Cartes de serveis

11. Activitats externalitzades

12. Comandes de gestió

13. Enquestes

14. Campanyes de publicitat

15. Procediment de queixes i suggeriments

16. Drets d'accés

 

1. AGENDA ACTUAL DEL PRESIDENT I ELS DIPUTATS PROVINCIALS

Consulta des d'ací les agendes actuals del President i Diputats provincials

 

Pots consultar les agendes anterior al 26 de novembre del 2017 des d'ací 

 

2. PERFILS DE LA DIPUTACIÓ EN LES XARXES SOCIALS

 

facebook  

youtube  twitter  rss  flickr

 

3. SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

4. INICIATIVES ADREÇADES AL PLE

 

5. ACTES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ

 

6. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS