Informació sobre el funcionament de la Diputació Provincial de València

Ací podeu consultar:

 

1. Agenda del president i els diputats provincials

2. Perfils en les xarxes socials

3. Sessions dels òrgans de govern

4. Iniciatives adreçades al Ple

5. Actes dels òrgans col·legiats

6. Plans i programes

7. Memòria de gestió

8. Informes d'avaluació dels servicis

9. Funcionament dels serveis provincials

10. Cartes de serveis

11. Activitats externalitzades

12. Comandes de gestió

13. Enquestes

14. Campanyes de publicitat

15. Procediment de queixes i suggeriments

16. Drets d'accés

 

1. AGENDA ACTUAL DEL PRESIDENT I ELS DIPUTATS PROVINCIALS

Consulta des d'ací les agendes actuals del President i Diputats provincials

 

Pots consultar les agendes anterior al 26 de novembre del 2017 des d'ací 

 

2. PERFILS DE LA DIPUTACIÓ EN LES XARXES SOCIALS

 

facebook  

youtube  twitter  rss  flickr

 

3. SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

4. INICIATIVES ADREÇADES AL PLE

 

5. ACTES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ

 

6. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS

Estratègia per a enfortir la cultura de transparència i obertura de la Diputació de València 

Projectes GO! Descripció dels programes i projectes de l'Estratègia GO! de la Diputació de València 

Pla Provincial de Drogodependències per al perÍode 2016-2019

Pla Estratègic per a la gestió del talent jove 2016-2019

Pla Quadriennal de Formació Interna 2016-2019

Plan Estratègic contra la Violència de Gènere 2015-2019

Pla de Camins i Vies per al bienni 2016-2017

Pla d'Actuacions 2017 del Patronat de Turisme

Programa d'Horts Socials

Programa de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

Programa Provincial d'Activitats Preventives 2017

Programa Provincial Sona la Dipu Rock 2017

Programa Provincial Açò és la Dipu 2017, de Benestar Social

Programa Provincial Els dimecres ens veiem a la Dipu 2017, de Benestar Social

Pla d'Ocupació 2016

Pla de Recolzament Econòmic a les Mancomunitats 2016

Pla d'Enjardinament 2016

Pla de Formació Local 2016

Programa Provincial d'Assistència Nutricional 2016

Programa de Paratges Municipals 2016

Programa d'Activitats per als Nostres Majors i per a la Formació de la Dona per a l'any 2016

Programa d'Ajudes per al Sosteniment dels Serveis Socials Generals per a l'any 2016

 

7. MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

 

8. INFORMES D'AVALUACIÓ DELS SERVICIS

Informe d'avaluació dels plans de formació 2015

 

8. FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PROVINCIALS

9.1 PERSONAL

a. Relació de Llocs de Treball (RLT), sector no sanitari, aprovada pel Ple de la Diputació de 30 de gener de 2018 i publicada en el BOP núm. 23, de 01/02/2018

b. Plantilla de Personal, sector no sanitari, aprovada pel Ple de la Diputació de 30 de gener de 2018.

c. Taules retributives del sector no sanitari

Taules retributives del sector sanitari

d. Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, convocatòries de selecció, terminis i grau d'execució

e. Representació sindical

f. Autoritzacions de compatibilitat aprovades per la Junta de Govern:

2017:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 24 de gener del 2017

Compatibilitats de la Junta de Govern de 28 de març del 2017

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 de juny del 2017

2016:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 28 de juny del 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 27 de setembre del 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 25 d'octubre del 2016

Compatibilitats de la Junta de Govern de 29 de desembre del 2016

2015:

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 de gener del 2015

Compatibilitats de la Junta de Govern de 17 de febrer del 2015

Compatibilitats de la Junta de Govern de 20 d'octubre del 2015

 

9.2 BENESTAR SOCIAL

Accions de suport a col·lectius, com ara discapacitats, desocupats, jóvens, etc. (ajudes a municipis o prestades directament per la Diputació)

 

9.3 COOPERACIÓ MUNICIPAL

a. Resum i contingut de l'assistència prestada per la Diputació als municipis (any 2014). Per a informació addicional, consulteu la Memòria de Gestió de la Diputació de València.

b. Distribució dels càrrecs assignats als serveis fonamentals que du a terme la Diputació (Cooperació-PPOS, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació, Informàtica, ...)

c. Llocs de treball assignats als serveis fonamentals de la Diputació

d. Pla Provincial d'Obres i Serveis

Consulteu ací la distribució dels recursos.

e. Catàleg dels serveis en matèria d'assistència i cooperació econòmica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província

f. Catàleg dels serveis en matèria d'assistència tècnica urbanística que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província

g. Catàleg dels serveis en matèria d'assistència tècnica informàtica i telemàtica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província

A més, ofertes de contractació centralitzada que poden sol·licitar els municipis i altres entitats local de la província

 

9.4 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

a. Catàleg dels serveis en matèria de gestió tributària que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província

b. Resums de la gestió tributària gestionada pels municipis

 

9.5 ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS I DEFENSA EN JUDICI

Catàleg dels serveis en matèria d'assistència i cooperació jurídica que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província 

 

9.6 CARRETERES

 

Mapa amb la distribució i els enllaços de les vies provincials

 

Estat de conservació de les carreteres

 

9.7 CULTURA

 

9.8 MEDI AMBIENT

 

9.9 ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

a. Atenció presencial i telefònica

Servei d'Atenció Presencial al Ciutadà i als Ajuntaments: carrer dels Serrans, núm. 2, València

Telèfon: 963882631

Servei d'Atenció al Contribuent: plaça de Sant Vicent Ferrer, núm. 3, València. Telèfon: 963000500

Registres auxiliars

b. Llista de procediments que es poden seguir electrònicament

c. Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pels ciutadans

 

10. CARTES DE SERVEIS

Servei d'Assesorament Municipal

Servei de Personal

Impremta Provincial i BOP

 

11. ACTIVITATS EXTERNALITZADES

En el Servei de Carreteres: en format PDF i en format Excel

En el Servei de Contractació i Subministraments: En format PDF i en format Excel

 

12. COMANDES DE GESTIÓ

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats del programa del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia. Anunci en el BOP núm. 120, de 23/6/2017.

Renovació de la comanda a Divalterra de la gestió en matèria de turisme. Anunci en el BOP núm. 92, de 17/5/2017.

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Anunci en el BOP núm. 75, de 20/4/2017.

Comanda a Divalterra de la tramitació dels expedients d'alteracions cadastrals. Anunci en el BOP núm. 26, de 7 de febrer del 2017.

Comanda a Divalterra de l'assistència d'atenció telefónica i telemática tributària. Anunci en el BOP núm. 26, de 7 de febrer del 2017.

Comanda a Imelsa de l’assistència tècnica i tecnològica necessària per a la prestació del servei d’atenció telefònica i telemàtica de primer nivell (atenció tributària) per al personal del Servei de Gestió Tributària el 2016. Anunci en el BOP núm. 106, de 03/6/2016.

Renovació per al 2016 de la comanda a l’empresa pública Imelsa per a la tramitació dels expedients de variacions cadastrals de l’IBI. Anunci en el BOP núm. 106, de 03/6/2016.

En matèria cadastral i en la realització d'altres prestacions complementàries de gestió i recaptació d'ingressos públics. Acord plenari de 17 de desembre del 2013.

 

13. ENQUESTES

Enquesta en matèria de transparència a municipis de la província de València (gener del 2016):

Memòria i valoració de la Diputació de València de l'enquesta en matèria de transparència a municipis de la Província de València

Fitxa tècnica, qüestionari i resultats

Bases de dades de l'enquesta

Enquesta de valoració dels serveis i la gestió de la Diputació de València (desembre del 2015)

Enquesta sobre l'estat de la gestió documental electrònica als ajuntaments de la província de València (2015)

Carta que demana que es responga l'enquesta

Qüestionari per a l'ajuntament

 

14. CAMPANYES DE PUBLICITAT

Informació sobre publicitat del 2012

Informació sobre publicitat del 2013

Informació sobre publicitat del 2014

Informació sobre publicitat del 2015

Informació sobre publicitat del 2016

 

15. PROCEDIMENT DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

16. DRETS D'ACCÉS

Imatge tornar enrere