Atenció i promoció del benestar social

ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR SOCIAL

 

La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la província de València amb població no superior a 20.000 habitants, destinades a activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i les dones en l'exercici 2019. El fi de les subvencions és millorar la qualitat de vida, l'autonomia i la independència d'estes persones tenint en compte els aspectes físics, psicològics i socials que incidisquen en el seu desenvolupament personal.

 

En este àmbit d'actuació, les entitats locals podran projectar activitats per a les persones majors dirigides a la promoció de l'estimulació cognitiva, l'activitat física i, en general, els hàbits de vida saludable i l'autoatenció, i activitats destinades a les dones per a enfortir-ne la identitat i l'autonomia personal, desenvolupar recursos, habilitats, destreses i capacitats com a instruments per al seu apoderament i reforçar-ne la salut, la seguretat i el benestar integral.

 

Els projectes podran incloure activitats amb les modalitats següents:

 

A. Activitats continuades durant un mínim de dos mesos integrades per almenys quatre sessions al mes.

 

B. Conferències, tallers i jornades puntuals en un màxim de dos sessions i amb una duració com a mínim de dos hores per sessió. En esta modalitat, es podran sol·licitar fins a quatre activitats, i l'import màxim subvencionable serà de 100 € per activitat.

 


Els ajuntaments beneficiaris poden remetre la justificació de la subvenció fins al 15 d'octubre de 2019 a través de la plataforma Carpeta de l'Ajuntament.

Impresos de justificació:

- Memòria tècnica d’execució del projecte

- Certificat de justificació económica
- Declaració responsable


Imatge tornar enrere