Atenció i Promoció del Benestar Social

ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR SOCIAL

 

La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la província de València amb població no superior a vint mil habitants, destinades a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones en l'exercici 2019, la finalitat de la qual és millorar la seua qualitat de vida, autonomia i independència, tenint en compte els aspectes físics, psicològics i socials que incidisquen en el seu desenrotllament personal.

 

En este àmbit d'actuació, les entitats locals podran projectar activitats per a les persones majors dirigides a la promoció de l'estimulació cognitiva, l'activitat física i, en general, els hàbits de vida saludable i l'autoatenció, així com activitats destinades a les dones per a l'enfortiment de la seua identitat i autonomia personal, el desenrotllament de recursos, habilitats, destreses i capacitats com a instruments per al seu apoderament i el reforç de la seua salut, seguretat i benestar integral.

 

Els projectes podran incloure activitats amb les modalitats següents:

 

A. Activitats continuades l'execució del qual es realitze durant un mínim de dos mesos i estiguen integrades per, almenys, quatre sessions al mes.

 

B. Conferències, tallers i jornades puntuals que es desenrotllaran en un màxim de dos sessions i la duració del qual serà com a mínim de dos hores per sessió. En esta modalitat es podran sol·licitar fins a quatre activitats i l'import màxim subvencionable serà de 100 € per activitat.

 


Els ajuntaments beneficiaris disposen fins al 15 d'octubre de 2019 per a remetre a través de la plataforma Carpeta de l'Ajuntament la justificació de la subvenció.

Impresos de justificació:

- Memòria tècnica d’execució del projecte

- Certificat de justificació económica
- Declaració responsable


Imatge tornar enrere