Bàsica i general

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 

- Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

 

- Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana

 

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

 

- Llei Orgànica 1/2002 , de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació

 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions

 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions


Imatge tornar enrere