Dona

- Llei 35/1995, de 11 de desembre, d'ajuda i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual.


- Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana per a la igualtat entre dones i hòmens.


- Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.


- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.


Imatge tornar enrere