Continua l'obra d'estabilització de vessants confrontants a la CV-580, entre Millares i Dos Aguas

Operaris durant la col·locació de la protecció
Després d'haver hagut de paralitzar les obres per l'Estat d'Alarma Sanitària decretat, el passat 16 d'abril es van reprendre els treballs d'estabilització de vessants en el tram de la carretera CV-580 comprès entre les poblacions de Millares i Dos Aguas. Actuació que abasta la intervenció en 30 zones distribuïdes al llarg dels 7,5 km que separen aquestes dues poblacions.

28/5/2020

Davant la preocupant situació d'alguns vessants confrontants a la carretera que, per la seva formació geològica i la seva erosió gradual i prolongada, ha vingut generant nombrosos episodis de despreniments de material petri sobre la plataforma d'aquesta, la Diputació de València promou l'obra que actualment s'està executant, a fi d'estabilitzar i contenir en la mesura que sigui possible aquestes inestabilitats, alhora de protegir l'única via de comunicació entre aquestes dues poblacions, minimitzant els riscos per als usuaris i garantint el servei d'aquesta. És de significar que la carretera CV-580 a través de la seva connexió amb la carretera CV-425, constitueix, per a les poblacions de Millares i de Dos Aguas, l'itinerari habitual amb direcció cap a Madrid o València.
Els treballs comprenen diferents sistemes i tècniques de protecció, d'estabilització i de sosteniment, en funció de les característiques geològiques i morfològiques de l'emplaçament, tipologia del material susceptible de desprendre's, volum a contenir, inclinació i superfície a protegir i altres paràmetres tècnics a considerar. D'aquesta forma, es preveu:
Com a sistemes de protecció:

  • Pantalles dinàmiques amb altures de 5 m amb capacitat d'absorció d'energia de 1.500 i 2.000 KJ, o de 6 m d'altura amb capacitat d'absorció de 3.000 KJ, en massissos rocosos amb possibilitat de despreniments.
  • Pantalla estàtica de 2,00 m d'altura i càrrega mínima de trencament de 320 kN, per a la protecció contra caiguda de petits fragments de roca.
  • Execució de cunetes formigonades amb muret lateral, recreixement i reparació de murets existents, amb la finalitat d'evitar l'arribada de petits blocs a la calçada.
Com a mesures d'estabilització i sosteniment:
  • Malles de triple torsió simples o reforçada mitjançant cables ancorats al vessant per bolons, quan el material susceptible de desprendre's és majoritàriament granular de grandària reduïda, o alterna amb algunes bitlles que es puguin descalçar per pèrdua de l'anterior.
  • Xarxa d'anells d'acer juntament amb malla de triple torsió reforçada amb cables i bolons en zones de presència majoritària de bitlles o blocs rocosos enfront de material granular més fi.
  • Reforç mitjançant bolons de blocs de major magnitud, per a consolidar grans volums de material o blocs aïllats, fins i tot cablejat d'aquests.
  • Projectat de formigó per a reparació de l'existent o en nous emplaçaments de desmunts amb fortes inclinacions formats per materials solts o massissos rocosos molt fracturats.
  • Sanejament i reperfilatge de talussos, on s'han produït remocions de material, quedant amb blocs rocosos aïllats o zones amb material acumulat.
D'altra banda, l'actuació es desenvolupa respectant els condicionants mediambientals existents, prenent les mesures necessàries quant als espais i espècies protegides de la zona. En aquest sentit, s'ha programat l'obra perquè els treballs previstos en la zona de possible nidificació de l'àguila cuabarrada amb presència en aquests paratges, es desenvolupin a partir de Juliol, mes en què acaba el període de reproducció d'aquesta espècie. Així mateix, es preveu la retirada de tot material considerat residu natural o generat amb la pròpia obra.
El termini d'execució de l'obra és d'11 mesos, havent complert ja el primer mes de treball efectiu d'aquest, en el qual les actuacions dutes a terme s'han desenvolupat a bon ritme, malgrat la situació d'alarma sanitària en la qual encara ens trobem.
Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere