Descàrregues públiques

Descàrregues públiques

  • Sol·licitud de permisos d'obres

Model d'instància emplenable per a sol·licitud presencial

Informació general

Annex documentació mínima a aportar

Relació de carreteres de titularitat provincial segons el Catàleg viari (castellà)

  • Documents de contractes d'obres / servicis

Declaració responsable subcontractació Llei Transparència

Declaració responsable subcontractació Llei contractes

Informe mensual de seguiment d'execució d'obra (castellà)

 

  • Certificat de professionalitat

Convocatòria

Relació de grups professionals

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un procedimient obert de manera permanent, per a l'evaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incluïdes  en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana, vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vias no formals de formació.

————

 

 


 

Ordenança fiscal per a l’exacció i cobrança de taxes sobre permisos per a obres i instal·lacions en carreteres i camins provincials. Pàg. 35

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de direcció i inspecció d'obres contractades per la Diputació de València Pàg. 47

Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra usats en obres contractades per la Diputació de València Pàg. 51

 

  • APP Carreteres i Infraestructures
Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere