Presentació de la Memòria de l'any 2020, del Servei de construcció i Control de la qualitat

El Servei de construcció i Control de la qualitat ha preparat, un any més, la seua Memòria anual de les actuacions realitzades durant l'any 2020, amb les principals tasques, activitats, dades i indicadors econòmics gestionats pel servei.

La Memòria mostra les activitats que són resultat de les inversions realitzades amb una part del pressupost adscrit a l'Àrea d'infraestructures, alhora que fa palesa la vocació de servici d'aquesta.

Inclou fotografies, gràfics, dades  i l'evolució comparada amb altres anys.