Condicionament de traçat i carril ciclo-pedestre en la CV-429, del PK 0+220 al PK 3+000