Descripció

TRANSCRIPCIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 24 D'OCTUBRE DE 1995, SOBRE REGULACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La regulació que conté l'art. 82 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, (d'ara endavant «la Llei»), sobre la Mesa de Contractació, i sense perjuí d'una futura regulació específica per la Generalitat Valenciana, donat el caràcter no bàsic d'este precepte legal, aconsella que esta Diputació la complete amb un desplegament normatiu concret fent ús de la potestat d'ordenança que li atorga l'art. 112.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, per a donar-li una operativitat i una eficàcia de funcionament màximes.

En esta regulació destaca la composició de l'òrgan, la qual establix que algun dels diputats podrà exercir la presidència de la Mesa a fi de facilitar-ne el funcionament —sense perjuí de la titularitat pròpia del president de la Diputació, que en qualsevol moment pot avocar-la—, ja que, si la presidència tinguera una assignació fixa, això podria impedir-ne l'actuació en més d'una ocasió.

Per este motiu i amb este objecte s'acorda:

Primer. La Mesa de Contractació, com a òrgan col·legiat que assistix l'òrgan de contractació per a l'adjudicació dels contractes, estarà constituïda pel president delegat de la Comissió d'Economia i Hisenda —o, si no n'hi ha, per algun dels diputats de l'equip de govern membre d'esta comissió—, el secretari i l'interventor, o els que reglamentàriament els substituïsquen, i un nombre de vocals no superior a quatre designats pel president de la Diputació.

Segon. La Mesa de Contractació tindrà com a missió prioritària actuar en els procediments de selecció de contractistes en els actes d'obertura de pliques i propostes d'adjudicació en els termes previstos en la Llei i els plecs tipus de condicions per a cada procediment i forma de contractació, i és necessària, perquè es constituïsca vàlidament, la presència del president en funcions i del secretari i l'interventor o els qui els substituïsquen reglamentàriament.

Tercer. Actuarà també com a òrgan permanent de consulta, informe i proposta en matèria de contractació administrativa i vetlarà pel respecte als principis que la inspiren (publicitat, concurrència, secret de les proposicions, etc.), ja siguen de la legislació de la Unió Europea o de l'Estat espanyol.

La convocarà el seu president, i el secretari o qui reglamentàriament el substituïsca alçarà acta de les seues sessions.

Quart. Els acords s'adoptaran per majoria de vots i resoldrà els empats el vot de qualitat del president de la Mesa.

Cinqué. La Mesa de Contractació podrà sol·licitar, abans de formular la seua proposta, tots els informes tècnics que considere necessaris i que tinguen relació amb l'objecte del contracte.

Com a òrgan permanent d'actuació i per al desenvolupament de les comeses que es contemplen en el punt tercer d'este acord, també podrà requerir l'assistència de tots els òrgans que siguen necessaris per a este fi.

Disposició Final. Esta norma es publicarà i entrarà en vigor d'acord amb l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Imatge tornar enrere