Funcions i Descripció

Plaça de Manises, 3, baix

46003 VALÈNCIA 

Tels. 963 882 521/23/24/26/27  

Fax: 963 882 529.El Servici de Contractació i Subministraments està enquadrat dins de l'Àrea d'Administració General. Li corresponen totes les actuacions en matèria de contractació de la Diputació Provincial de València, a excepció de la tramitació de les contractacions relatives a l'Àrea de Carreteres. 

 L'activitat del Servici s'organitza en tres àrees de treball:

   

 

I. LA CONTRACTACIÓ

 

Es gestionen els expedients remesos tant pels servicis centrals de la Diputació com pels centres dependents d'ella, com ara l'Institut Valencià d'Audiofonología, l'Hospital Psiquiàtric de Bétera, el Centre Cultural la Beneficència, l'Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja, etc.

S'elaboren els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regixen les contractacions de les obres, els servicis i el subministraments, a través de procediments oberts, restringits i negociats, adquisicions centralitzades i contractes menors, d'acord amb la normativa vigent.

Hi ha models i impresos per a facilitar la gestió de les distintes contractacions.


II. LA GESTIÓ DE COMPRES

Es gestiona l'adquisició de material d'oficina, consumibles informàtics, mobiliari, etc. per al subministrament als diferents servicis i centres de la Diputació. 

Hi ha models i impresos per a facilitar la gestió d'esta unitat. També hi ha una llista de productes de material d'oficina disponible i de consumibles informàtics, per a facilitar les peticions dels diferents departaments.

III. LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIES

Tramita la devolució de les garanties definitives exigides en tots els departaments de la corporació, no sols de les depositades com a conseqüència de la tramitació d'expedients de contractació sinó de totes les fiances depositades com a distints mitjans d'assegurament o caució. 

Imatge tornar enrere