Convocatòries - Bases subvencions

2020

SUBVENCIONS

ESDEVENIMENTS

 

CONVOCATÒRIA

Publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 139 de 22 de julio 2020

Presentació de sol·licituds des del 23/07/2020 fins a 17/08/2020 a través de la seu electrònica (Sede electrónica/Catàleg de tràmits/Joventut i Esports)

 

Documentació a presentar:

a) Inscripció en el Registre de Clubs, Federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana. OBLIGATORI
 
b) Certificació de l'acord de l'entitat, autoritzant el representant legal per a actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant. OBLIGATORIO
 
c) Còpia de la Targeta d'Identificació Fiscal. OBLIGATORIO
 
d) Certificat de la persona que ostente la secretaria de l'entitat en el qual conste la identificació dels membres de l'òrgan de govern i representació de l'entitat, així com la data del seu nomenament i forma d'elecció. OBLIGATORIO
 
e) Informe de la federació esportiva corresponent, en el qual s'expresse: OBLIGATORI
- El seu reconeixement previ i conformitat a la celebració, amb indicació, si és procedent, si està confirmada o pendent la concessió d'organització de l'esdeveniment, al sol·licitant.
- Grau de participació, col·laboració o organització de la pròpia federació en la realització de l'esdeveniment.
- Caràcter nacional o internacional de l'esdeveniment. Reconeixement oficial com a Campionat d'Espanya, i, en el cas de Campionat d'Europa o Mundial, informe de la Federació Internacional corresponent amb el vistiplau de la Federació Espanyola.
 
f) Certificats d'estar al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè la Diputació obtinga de forma directa els certificats i els sol·licitarà en el termini més breu possible a la data de recepció de la sol·licitud en el servei gestor. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors les certificacions.
 
g) Programa o projecte objecte de la subvenció, que haurà d'adjuntar-se inexcusablement a la sol·licitud, desestimant-se aquelles peticions que no ho adjunten, no sent aquest un requisit subsanable.
 

MOLT IMPORTANT

Aquelles dades o extremes relatius al mateix que no hagen sigut aportats o no queden prou acreditats no seran requerits per a la seua esmena i no podran ser tinguts en compte als efectes de la seua valoració. El programa o projecte no pot incloure tota l'activitat de l'entitat.
 
 
h) Pressupost detallat d'ingressos i gastos per conceptes, firmat electrònicament i d'acord amb el model disponible en el catàleg de tràmits d'esports. OBLIGATORIO L'ÚS DEL MODEL FACILITAT
 
i) Dades bancàries del beneficiari (únicament hauran d'aportar-los si presenten sol·licitud per primera vegada o han canviat el compte bancari, a través de la Fitxa de Tercers disponible en la pàgina (www.dival.es/deportes)
 

=====================================================================================

 

CLUBS D'ELIT

 

CONVOCATÒRIA

Publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 117 de 19 de juny 2020

Presentació de sol·licituds des del 20/06/2020 fins a 14/07/2020 a través de la seu electrònica (Sede electrónica/Catàleg de tràmits/Joventut i Esports)

 

Documentació a presentar:

 

1. Certificat original expedit per la federació autonòmica o espanyola corresponent, signat pel president o secretari general, sobre la inscripció i lloc aconseguit en la classificació final de la temporada que assenyale la convocatòria, en la competició en la participació de la qual es basa la sol·licitud de l'ajuda. OBLIGATORI

 

CONTINGUT DEL CERTIFICAT
En aquest certificat s'especificarà la modalitat o especialitat esportiva, denominació de la competició, categoria en la qual participa l'equip, temporada esportiva, lloc obtingut en la classificació final, les competicions internacionals en què l'equip haja participat com a conseqüència de la seua participació en la Lliga Nacional o, #en defecte d'això, Campionat d'Espanya, per la qual se sol·licita l'ajuda i el nombre de desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana que ha hagut de realitzar l'equip amb motiu de la citada competició. El nombre de desplaçaments es referirà exclusivament a la competició, sense incloure altres desplaçaments de l'equip a altres competicions ni fases prèvies ni competicions classificatòries, podent incloure's, si escau, desplaçaments per ascensos o descensos i fases finals.


2. Inscripció en el Registre de Clubs, Federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana. OBLIGATORI

 

3.Certificació de l'acord de l'entitat autoritzant el representant legal per a actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant. OBLIGATORI

 

4.Còpia de la Targeta d'Identificació Fiscal. OBLIGATORI

 

5.Certificat de la persona que ostente la secretària de l'entitat en el qual conste la identificació dels membres de l'òrgan de govern i representació de l'entitat, així com la data del seu nomenament i manera d'elecció. OBLIGATORI

 

6. Certificats d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè la Diputació obtinga de forma directa els certificats i els recaptarà en el termini més breu possible a la data de recepció de la sol·licitud en el servei gestor. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors les certificacions. OBLIGATORI EN EL CAS QUE NO ES CONSENTA EN LA SOL·LICITUD QUE SIGUEM NOSALTRES ELS QUI EL RECAPTEM

 

7.Dades bancàries del beneficiari (únicament hauran d'aportar-los si presenten sol·licitud per primera vegada o han canviat el compte bancari, a través de l'imprès Fitxa de Tercers . LLIURAR EN CAS DE NO HAVER REBUT MAI SUBVENCIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ O EN CAS QUE LES DADES HAGEN SIGUT MODIFICATS

 

8. Projecte original de la participació en les competicions, signat electrònicament pel president del club d'acord amb el model que estarà disponible en el moment de la sol·licitud.

 

CONTINGUT PROJECTE

— La competició en la qual participa l'equip i que és objecte de la convocatòria, i les característiques d'aquesta, detallant les divisions nacionals que existeixen de categoria superior i inferior i el sistema d'ascensos i descensos entre elles.

— El nombre d'equips que participen en aquesta competició detallant els que són de la Comunitat Valenciana i els que són de fora.

— El nom dels esportistes integrants de la plantilla de l'equip.

 

 

MOLT IMPORTANT

En relació a la documentació relativa al projecte, s'haurà d'adjuntar inexcusablement a la sol·licitud, desestimant-se aquelles peticions que no l'adjunten, no sent aquest un requisit corregible. Aquelles dades o extrems relatius al mateix que no hagen sigut aportats o no queden prou acreditats no seran requerits per a la seua esmena i no podran ser tinguts en compte a l'efecte de la seua valoració.

 

9. Pressupost detallat d'ingressos i despeses per conceptes, signat electrònicament i conforme al model disponible en el catàleg de tràmits d'esports. OBLIGATORI ÚS DEL MODEL FACILITAT

 

10. Calendari esportiu de les competicions. OBLIGATORI

Imatge tornar enrere