Què és i qui el paga

És un tribut de caràcter periòdic que grava el valor dels béns immobles, ja siguen urbans, rústics o de característiques especials.

El paguen (per este orde):

    1) Els concessionaris (els que tenen una concessió administrativa sobre els béns o servicis públics afectes).

    2) Els superficiaris (els que tenen un dret de superfície).

    3) Els usufructuaris (els que disfruten el bé amb caràcter vitalici).

    4) Els propietaris (els que tenen el dret de la propietat).

 

L’obligació de pagament es regeix per l’orde indicat adés, de manera que l’obligació d'un exclou la del següent (el propietari ha de pagar quan no hi haja concessionaris, superficiaris o usufructuaris).

L’obligat al pagament és la persona que siga titular d’estos drets el dia 1 de gener de cada any.

Imagen volver atrás