Fase de justificació

Subvenció  per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recÀrrega 2018

 

 

FASE DE JUSTIFICACIÓ

 

A partir de la publicació en el BOP núm. 241, de 17 de desembre del 2018, de la llista de sol·licituds admeses, es poden presentar les justificacions de les compres fetes fins al 17 de juny del 2019.

 

Els documents s'enviaran telemàticament mitjançant la carpeta d'ajuntaments en www.dival.es.

 

Caldrà seguir la modalitat simplificada d'acord amb l'art. 28 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació.

 

A cada entitat li correspondrà justificar el total de la subvenció concedida per tots els conceptes de totes les línies de la present convocatòria i d'acord amb la modalitat de compte justificatiu simplificada per a totes elles.

 

MODALITAT SIMPLIFICADA. Compte justificatiu simplificada

 

Documents necessaris:

 

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció amb indicació de les activitats fetes i dels resultats obtinguts, que inclourà:

 

-         - Fitxes tècniques dels vehicles adquirits,

-         - Un breu reportatge fotogràfic dels vehicles elèctrics o punts de recàrrega amb el logotip de la Diputació per a acreditar que s'ha fet la publicitat de la subvenció,

-        - En el cas que el vehicle s'adquirisca per a substituir-ne un altre: documentació acreditativa de la baixa del vehicle substituït,

-        -  En cas de bicicletes: justificació acreditativa de la seua titularitat i del servei que es presta,

-        -  En cas de punts de recàrrega: certificat subscrit per un instal·lador autoritzat o un tècnic competent en instal·lacions elèctriques que indique que el punt de recàrrega complix amb la Instrucció Tècnica Complementària 52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (ITC-BT 52), que eixe punt és de mode 2, 3 o 4 i que té el protocol de comunicacions OCPP.

 

b) Una relació classificada dels gastos i les inversions de l'activitat amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si és el cas, la data de pagament (model 1).

 

c) Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior per import almenys de la subvenció concedida i, si és el cas, la documentació acreditativa del pagament.

 

d) Si és el cas, un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.

 

A més, i tal com s'especifica en la convocatòria, caldrà aportar:

 

e) Una declaració responsable del president de la corporació afirmant que els vehicles i els punts de recàrrega subvencionats es destinen exclusivament a desplaçaments i usos relacionats amb activitats o serveis municipals o públics.

Imatge tornar enrere