Bases Reguladores i normativa de delegació

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals


Llei 58/2003
,  de 17 de desembre, General Tributària


Reial Decret 1065/2007
, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs


Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic
 (BOP núm. 8, d' 11 de gener del 2019) 

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de la gestió tributària als ajuntaments i altres ents públics (BOP núm. 231, de 30 de novembre del 2018)

 

Bases reguladores de delegació en matèria tributària (BOP núm. 173, de 7 de setembre del 2017)

Imagen volver atrás