Preguntes més freqüents

 • Si es ven el vehicle, s'ha de pagar el rebut corresponent a l'any sencer?

Sí, el canvi de titularitat tindrà efectes en l'exercici següent.

 • ¿Ha de prorratejar-se el rebut en el cas de primera adquisició o matriculació, baixa definitiva del vehicle o temporal per robatori o sostracció?

Sí, la quota es prorratejarà per trimestres naturals en el cas que es donen algunes de les circumstàncies esmentades. En el cas d’estar pagat el rebut, caldrà sol·licitar la devolució corresponent a l’Ajuntament o a la Diputació.

 • Enguany he donat de baixa el vehicle per transferència (venda). Qui ha de pagar l'impost?

L'ha de pagar el titular del vehicle a 1 de gener. Fins a l’any següent, no apareixerà l’impost a nom del nou titular.

 • M'he canviat d'adreça. Què passa amb l'impost del meu vehicle?

Cal fer un canvi d'adreça en la Direcció General de Trànsit (DGT), i s’haurà d’aportar la documentació del titular del vehicle, la del vehicle, el rebut de l’impost de vehicles de l’any en curs i un certificat d’empadronament abans del 30 de desembre perquè el rebut isca l’any següent.

 •  ¿Cal donar de baixa el vehicle en l'ajuntament?

No, per a tramitar la baixa caldrà sol·licitar cita prèvia en la web de la DGT (www.dgt.es) o el telèfon 060. La DGT s’encarregarà de comunicar-ho a l’Ajuntament.

 • He venut el meu cotxe, però el comprador no l'ha canviat de nom. Què he de fer?

Tant si teniu contracte de compravenda com si no, heu de sol·licitar cita prèvia en la web de trànsit www.dgt.es o el telèfon 060 per a notificar-ho.

 • M'han robat el cotxe. Com el done de baixa?

Heu de formular una denúncia en la Policia Nacional o la Guàrdia Civil i demanar-ne una còpia. Després, haureu de sol·licitar cita prèvia en la web de la DGT www.dgt.es o el telèfon 060 per a donar-lo de baixa temporal. La data de la baixa serà la del dia que ho vàreu comunicar a la DGT i no la de la denúncia.

 • He donat de baixa el meu vehicle en la DGT i continuen enviant-me rebuts de l'impost. Què he de fer?

Si haveu presentat la baixa en la DGT, heu de sol·licitar-los un informe en què conste la data de la baixa i presentar-lo a l’Ajuntament per a anul·lar els rebuts.

 • He entregat el meu vehicule en una casa de compravenda o a un desballestador, l'han embargat i continuen eixint rebuts al meu nom. Què he de fer? 

Segurament no vos han tramitat la baixa del vehicle en la DGT.

Supòsit 1. En el cas d’un desballestador, haureu de pagar el darrer rebut i donar-lo de baixa sota la vostra responsabilitat.

Supòsit 2. En el cas d’una casa de compravenda o concessionari, el comprador haurà de sol·licitar la transferència a la DGT al vostre nom, com qualsevol altre comprador, en el termini de deu dies, o la baixa temporal per transferència.

Supòsit 3. En el cas d’embargament del vehicle, si sou el titular, haureu de tramitar la baixa en la DGT per cita prèvia en la web www.dgt.es o en el telèfon 060. 

 

 • Què he de fer si no m'arriba el rebut de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica?

La no recepció en la vostra adreça del rebut no vos eximeix de l’obligació de pagament. Podeu sol·licitar el rebut de les maneres següents:

    - En  http://www.dival.es/gestion-tributaria/

    - Telefonant a Atenció al Contribuent:  96 300 05 00

    - Dirigint-se a qualsevol de les nostres oficines

    - Enviant un correu electrònic a l'adreça: atencionalcontribuyente@dival.es

 • ¿És necessari el rebut d'enguany per a poder transferir (canviar de titular) un vehicle?

Les Direccions Provincials de Trànsit exigeixen l’acreditació del pagament del darrer rebut posat al cobrament per a fer transferències.

 • Si quan haja començat l’exercici encara no s’ha posat al cobrament el rebut del meu vehicle, ¿bastarà la presentació del rebut de l’any anterior?, ¿o necessite el rebut d’enguany per a poder transferir un vehicle (canvi de titular)?

Les Direccions Provincials de Trànsit no tramitaran el canvi de titularitat (transferència) d’un vehicle fins que no s’acredite el pagament del darrer rebut posat al cobrament.

Si quan comence l’exercici encara no s’ha posat al cobrament el rebut del vostre vehicle, bastarà la presentació del rebut de l’any anterior.

 • Sóc minusvàlid: ¿estic exempt de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica?

L’exempció és de caràcter rogat i hi tindreu dret si sou el titular del vehicle amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, sempre que l’ús siga exclusiu del titular del vehicle, i no es podrà disfrutar simultàniament per a més d’un vehicle.

Haveu de presentar la sol·licitud corresponent acompanyada dels documents següents:

    -  Permís de circulació del vehicle (si ja està matriculat),

    -  Documentació acreditativa de la condició de minusvàlid (certificat de l’òrgan competent),

    -  Declaració o manifestació del titular sobre la destinació del vehicle per a ús exclusiu,

    -  Declaració o manifestació del titular en què conste que no té reconeguda l’exempció per a un altre vehicle de la seua propietat.

D’acord amb l’ordenança de gestió i recaptació de la Diputació de València, els efectes de l'exempció causaran efectes des del moment en que tinga lloc la meritació del tribut per primera vegada després de la data de sol.licitud del benefici fiscal.

 • ¿Tinc dret a alguna bonificació en este impost?

Les ordenances fiscals municipals podran regular les bonificacions següents:

    -  Fins a un 75 % en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle i la incidència de la combustió del carburant en el medi ambient.

    -  Fins a un 75 % en funció de les característiques dels motors dels vehicles i la seua incidència sobre el medi ambient.

    -  Fins a un 100 % per als vehicles històrics o que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys.

 • He perdut la documentció del meu vehicle i vull donar-lo de baixa per al desballestament. Què he de fer?

Cal presentar una declaració firmada pel titular del vehicle amb l’imprés oficial de baixa.

 • ¿Per què he de pagar l'impost al municipi X si ja no visc allí?

El titular del vehicle ha de comunicar el canvi d'adreça a la DGT i aportar la documentació del vehicle, el DNI i, si en este no consta l’adreça actual, un certificat d’empadronament amb l’adreça correcta.

Imagen volver atrás