Preguntes més freqüents

 

  • Què he de fer si no m'arriba el rebut d'una taxa municipal?

 

Si l'objecte tributari està inclòs en el padró municipal de la taxa, s'emetrà el rebut corresponent i es notificarà per exposició pública en el tauler d'anuncis municipal i el Butlletí Oficial de la Província de València. La no recepció en la vostra adreça del rebut no vos eximix de l'obligació de pagament. No obstant això, podreu sol·licitar-lo:

- Telefonant a Atenció al Contribuent: 96 300 05 00.

- Dirigint-se a qualsevol de les nostres oficines.

- Enviant un correu electrònic a: atencionalcontribuyente@dival.es

Si l'objecte tributari no està inclòs en el padró municipal de la taxa, no s'emetrà el rebut. Podreu sol·licitar l'alta en el padró dirigint-vos a l'Ajuntament o a este Servici de Gestió Tributària de la Diputació, els quals faran la liquidació relativa a l'exercici que corresponga. Esta liquidació es notificarà individualment i determinarà el còmput del termini d'acord amb l'art. 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

  • Quines actuacions he de dur a terme amb relació a les taxes locals en cas de comprar un immoble?

La gestió de les taxes és competència de l'Ajuntament, per això haureu de dirigir-vos allí per a informar d'esta circumstància i aportar les dades identificatives del nou titular i de l'immoble (nom i cognoms, DNI, adreça tributària i fiscal, document de la compravenda, etc.). L'Ajuntament, en vista de la informació facilitada, canviarà (si és procedent) la titularitat en el padró de les taxes municipals que tinga establides. El canvi de titularitat, per tant, tindrà efecte en l'exercici següent a aquell en què s'haja tramitat.

  • Ha de prorratejar-se el rebut si es transferix un bé subjecte a la taxa?

 En principi no es prorrateja perquè l'obligat al pagament de la taxa és el titular de l'objecte en la data de meritació d'esta (1 de gener); per esta raó, en cas de transferència, produïx efecte en l'exercici següent i els rebuts són anuals i generalment no prorratejables.

Imagen volver atrás