Què és i qui el paga

Què és?

És un tribut directe i d'exaccció obligatòria per a tots els ajuntaments, i està regulat en els arts. 92 a 99 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

 

Qui el paga?

Els titulars dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques.

 

Per als tràmits (sol·licituds) que hagen de fer-se en la Direcció de Trànsit de València i Alzira, caldrà sol·licitar cita prèvia en la web www.dgt.es o el telèfon 060.

Imagen volver atrás