Tarifes

Tipus d’anuncis

En particular, l’ordenança reguladora del BOP estableix dues categories d’anuncis:

 • Exempts:
  • La publicació de disposicions, resolucions i anuncis oficials d’inserció obligatòria (ex.: ordenances, pressupostos.)
  • Els edictes i els anuncis, ordenats d’ofici, provinents de Jutjats i Tribunals (ex: Jutjat Social).
  • Els instats per la Diputació de València, amb independència que posteriorment se’n puga repercutir el cost a l’interessat d’acord amb la legislació vigent.
 • No exempts:
  • Els anuncis publicats a instància de persones físiques o jurídiques (ex.: convocatòries  de les juntes de comunitats de regants).
  • Els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes (opcional des de l’entrada en vigor de la LCSP el passat 9-3-2018). Inclosa la publicació de la resolució de l’adjudicació i qualsevol anunci que se’n derive (ex.: contractes d’obra).
  • Els anuncis oficials de l’Administració de Justícia, a instàncies de particulars (ex.: declaracions d’hereus).
  • Els anuncis el cost dels quals siga repercutible als interessats segons les disposicions aplicables (ex.: llicències d’obertura, obra).
  • Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament d’una taxa, un preu públic o un altre tipus de drets econòmics (ex.: oposicions).
  • Els anuncis que poden reportar, directament o indirectament, un benefici econòmic al remetent o sol·licitant, o que tenen un contingut econòmic (ex.: subhastes privades).
  • Els anuncis de subhastes públiques de béns amb contingut econòmic (ex.: subhastes públiques de béns immobles).
  • Els anuncis d’edició immediata (celeritat), encara que siguen exempts.

Tarifes nova ordenança 2019 

A partir de l'1 de gener de 2019, els anuncis no exempts es tarifen d’acord amb els imports següents:

 • Normal: 0,07 €/caràcter. Sol·licitats per particulars, organismes oficials, Administracions Públiques, etc., fins i tot per Ajuntaments, organismes autònoms i mancomunitats municipals, en cas que hi haja possibilitat de repercussió a tercers.
 • Reduïda: 0,04 €/caràcter. Sol·licitats per Ajuntaments, organismes autònoms que en depenen i mancomunitats municipals, sempre que no siguen repercutibles a tercers.
 • Urgent: ×2. Els qualificats com a urgents pel publicador.

Import mínim: 75 €.

Import màxim: 2.000 €.

Edició immediata (celeritat). Consisteix en l’elecció d’un termini de publicació que comporta un pagament afegit una vegada calculat el preu base (amb l’import mínim)

Termini triat

Increment de taxa

4 dies

0.15 €/caràcter

3 dies

0.16 €/caràcter

2 dies

0.18 €/caràcter

 

Imatge tornar enrere