Descripció d'Intervenció

Enquadrada en l'Àrea d'Economia i Hisenda de la Diputació, és l'òrgan de control intern de la gestió economicofinancera provincial i el centre directiu i gestor de la comptabilitat pública. 

Com a òrgan de control intern és l'encarregada de verificar, per mitjà del control previ de legalitat i el control financer, que l'activitat economicofinancera de l'Entitat s'adequa als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia. Com a centre gestor i directiu de la comptabilitat pública li competix proporcionar informació comptable fiable, completa, professional i independent sobre la gestió pública i dictar les normes necessàries per al seu adequat desenrotllament.

Imatge tornar enrere