Funcions d'Intervenció

En relació amb l'execució del pressupost i la comptabilitat pública es proporciona informació sobre l'execució trimestral dels pressupostos d'ingressos i gastos de l'exercici corrent i tancats, així com l'estat de situació de la Tresoreria. 

Respecte a les actuacions de control intern, bé a través de l'exercici de la funció interventora o del control financer, a més de les normes que regulen esta actuació, s'oferixen dades estadístiques sobre l'activitat de fiscalització i control financer realitzada.

Imatge tornar enrere