Associacions Juvenils

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS JUVENILS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. ANY 2021

 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud
 
a) Inscripció en el cens d'associacions juvenils o resolució de l'Institut Valencià de la Joventut.
 
b) Certificació de l'acord de l'entitat autoritzant el representant legal per a actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.
 
c) Còpia de la Targeta d'Identificació Fiscal.
 
d) Certificat de la persona que ostente la secretària de l'entitat en el qual conste la identificació dels membres de l'òrgan de govern i representació de l'entitat, així com la data del seu nomenament i manera d'elecció.
 
e) Documentació acreditativa de l'existència de domicili social de l'entitat a la província de València.
• S'acreditarà mitjançant còpia del contracte d'arrendament, acompanyat del justificant de pagament de l'últim rebut de lloguer, o còpia de l'escriptura de propietat a nom de l'entitat sol·licitant. Si es tracta d'una cessió de local per part d'entitat privada haurà d'estar elevada davant notari, especificant el termini i les condicions de cessió establides. Si és una cessió per part de l'Administració serà suficient un certificat emès per l'òrgan competent.
 
f) Dades bancàries de l'entitat, (únicament hauran d'aportar-los si presenten sol·licitud per primera vegada o han canviat el compte bancari), Accés al tràmit d'Alta/Modificació de Tercers.
 
g) Certificats d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
• Aquests certificats es presentaran de forma preferent per les entitats sol·licitants juntament amb la resta de documents relacionats en aquest apartat i, necessàriament, quan es denegue la seua obtenció directa per la Diputació. En cas de no aportar-los, aquesta Corporació els recaptarà dins dels cinc dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els certificats recaptats que s'expedisquen amb sentit negatiu no seran objecte d'esmena i, en conseqüència, no podrà l'entitat interessada adquirir la condició de beneficiària en aquesta convocatòria.
 
h) Programa o projecte objecte de la subvenció, acompanyat de:
ANNEX I- Fitxa tècnica de l'associació.
ANNEX II- Desenvolupament de cadascuna de les activitats.
 
MOLT IMPORTAT
► En relació a la documentació relativa al programa o projecte objecte de la subvenció, les associacions hauran d'adjuntar inexcusablement a la sol·licitud aquest programa o projecte per al qual se sol·licita subvenció, desestimant-se aquelles peticions que no ho adjunten, no sent aquest un requisit corregible.
► Aquelles dades o extrems relatius al mateix que no hagen sigut aportats o no queden prou acreditats no seran requerits per a la seua esmena i no podran ser tinguts en compte a l'efecte de la seua valoració. El programa o projecte no pot incloure tota l'activitat de l'entitat.
 
i) Pressupost detallat d'ingressos i despeses per conceptes, signat electrònicament i conforme al model disponible en el catàleg de tràmits de joventut.
Imatge tornar enrere