Subvencions Associacions Juvenils 2020

2020

SUBVENCIONS

 

► ASSOCIACIONS JUVENILS

 

CONVOCATORIA

Publicat l'extract de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 117 de 19 de juny de 2020

 

ATENCIÓ: Ampliat el termini de justificació fins al dia 20 de desembre de 2020

BOP núm. 200 de 19/10/2020

 

ATENCIÓ: Publicada la resolució de concessió de subvencions desinades a ASSOCIACIONS JUVENILS,

BOP Núm. 219 DE 13/11/2020

 

 

Presentació de sol·licituds del 20/06/2020 fins al 14/07/2020 a través de la Sede Electrónica

 

Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud

a) Inscripció en el cens d'associacions juvenils o resolució de l'Institut Valencià de la Joventut. OBLIGATORI

 

b) Certificació de l'acord de l'entitat autoritzant el representant legal per a actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant. OBLIGATORI
 
c) Còpia de la Targeta d'Identificació Fiscal. OBLIGATORI
 
d) Certificat de la persona que ostente la secretària de l'entitat en el qual conste la identificació dels membres de l'òrgan de govern i representació de l'entitat, així com la data del seu nomenament i manera d'elecció. OBLIGATORI
 
e) Documentació acreditativa de l'existència de domicili social de l'entitat a la província de València. OBLIGATORI
 
S'acreditarà mitjançant còpia del contracte d'arrendament, acompanyat del justificant de pagament de l'últim rebut de lloguer, o còpia de l'escriptura de propietat a nom de l'entitat sol·licitant. Si es tracta d'una cessió de local per part d'entitat privada haurà d'estar elevada davant notari, especificant el termini i les condicions de cessió establides. Si és una cessió per part de l'Administració serà suficient un certificat emès per l'òrgan competent.
 
f) Dades bancàries de l'entitat. Únicament hauran d'aportar-los si presenten sol·licitud per primera vegada o han canviat el compte bancari, a través de l'imprès Fitxa de Tercers. 
 
g) Certificats d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè la Diputació obtinga de forma directa els certificats i els recaptarà en el termini més breu possible a la data de recepció de la sol·licitud en el servei gestor. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors les certificacions
 
h) Programa o projecte objecte de la subvenció, acompañados de:     OBLIGATORIS I NO SUBSANABLES
 
 - Anexo I - Fitxa técnica de l'associació
 - Anexo II - Desenvolupament de cadascuna de les activitats
 
 

MOLT IMPORTANT

En relació a la documentació relativa al projecte, s'haurà d'adjuntar inexcusablement a la sol·licitud, desestimant-se aquelles peticions que no l'adjunten, no sent aquest un requisit subsanable. Aquelles dades o extrems relatius al mateix que no hagen sigut aportats o no queden prou acreditats no seran requerits per a la seua esmena i no podran ser tinguts en compte a l'efecte de la seua valoració.

 


i) Pressupost detallat d'ingressos i despeses per conceptes, signat electrònicament i conforme al model disponible en el catàleg de tràmits d'esports. OBLIGATORI ÚS DEL MODEL FACILITAT

 

Imatge tornar enrere