Subvencions a Entitats Culturals 2019

Ajudes dirigides a aquelles associacions de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i difusió de la cultura, llengua i patrimoni valencians), que manquen d`ànim de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds fins al 6 de maig de 2019.

BOP dimarts 09 d' abril de 2019 (veure anunci). 

El text complet de l'extracte de la convocatòria pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) 

Imatge tornar enrere