Subvencions a ONGD per a projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament 2019

S'AMPLIA EL TERMINI DE SOL·LICITUD PER MOTIUS DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA DE LA SEU ELECTRÒNICA fins a les 23:59 h del 12 d'abril.

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

Termini final de presentació de sol·licituds: 12 d'abril del 2019

Cal fer el tràmit per la tramitació electrònica

BOP de dimarts 12 de març del 2019 (vore anunci)

Per a presentar la sol·licitud, caldrà aportar i carregar en l'aplicació la documentació següent:

 

Tipus de document

Nom en castellà

Nom en valencià

Fase

Obligatori

Sol·licitud

1. ANEXO I - SOLICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INT.

1. ANNEX I - SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ. PROJECTES DE COOPERACIÓ INT.

Presentació

Sol·licitud

2. ANEXO II - Formulario de identificación del proyecto

2. ANNEX II - Formulari d'identificació del projecte

Presentació

Sol·licitud

3. ANEXO III - Presupuesto del proyecto

3. ANNEX III - Pressupost del projecte

Presentació

Sol·licitud

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE - C. ONGD 2019 - PROYECTOS CCOP.

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE - C. ONGD 2019 - PROJECTES CCOP.

Presentació

Sol·licitud

5. MODELO DE ACEPTACIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS - C. ONGD 2019 - P.C.

5. MODEL D'ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES - C. ONGD 2019 - P.C.

Presentació

Sol·licitud

6. Descripción detallada del proyecto

6. Descripció detallada del projecte

Presentació

Altres

7. Certificaciones estar al corriente obligaciones fiscales y Seg. Social.

7. Certificacions d'estar al corrent d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

Presentació

Altres

8. Certificación acreditativa inscripción agentes cooperación valenciana.

8. Certificació acreditativa d'inscripció com a agent de cooperació valenciana

Presentació

Altres

9. Certificación acreditativa inscripción agencia española de coop.

9. Certificació acreditativa d'inscripció en Agència Espanyola de Cooperació

Presentació

Altres

10. Copia de los estatutos de la entidad

10. Còpia dels estatuts de l'entitat

Presentació

Altres

11. Copia de la tarjeta de identificación fiscal

11. Còpia de la targeta d'identificació fiscal

Presentació

Altres

12. Organigrama de la entidad solicitante en la C. Valenciana

12. Organigrama de l'entitat sol·licitant en la Comunitat Valenciana

Presentació

Altres

13. Memoria de la institución

13. Memòria de la institució

Presentación

No

Altres

14. Caso presentación proyecto grupo ONGD deberá aportarse convenio.

14. En cas de presentació de projecte de grup d'ONGD, caldrà aportar conveni.

Presentació

No

Altres

15. Convenio colaboración entre la ONGD solicitante y el socio local.

15. Conveni de col·laboració entre l'ONGD sol·licitant i el soci local

Presentació

No

Altres

16. Otros - documentación complementaria no incluida en apartados anteriores

16. Altres: documentació complementària no inclosa en apartats anteriors

Presentació

No

 

Imatge tornar enrere