Subvencions a ONGD per a projectes de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global

S'AMPLIA EL TERMINI DE SOL·LICITUD PER MOTIUS DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA DE LA SEU ELECTRÒNICA fins a les 23:59 h del 12 d'abril.

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

Termini final de presentació de sol·licituds: 12 d'abril del 2019

Cal fer el tràmit per la tramitació electrònica

BOP de dimarts 12 de març de 2019 (vore anunci)

 

Tipus de document

Nom en castellà

Nom en valencià

Fase

Obligatori

Sol·licitud

1. ANEXO I. Solicitud general subvención convocatoria proyect. sensibilización

1. ANNEX I. Sol.licitud general de subvenció. Convocatòria de projectes de sensibilització.

Presentació

Sol·licitud

2. ANEXO II - Formulario de identificación del proyecto.

2. ANNEX II - Formulari d'identificació del projecte

Presentació

Sol·licitud

3. ANEXO III - Presupuesto del proyecto

3. ANNEX III - Pressupost del projecte

Presentació

Sol·licitud

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE - C. ONGD 2019 - PROYECTOS SENSIBILIZACIÓN

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE - C. ONGD 2019 - PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ

Presentació

Sol·licitud

5. MODELO DE ACEPTACIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS - C. ONGD 2019 - P.S.

5. MODEL D'ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES - C. ONGD 2019 - P.S.

Presentació

Sol·licitud

6. Descripción detallada del proyecto

6. Descripció detallada del projecte

Presentació

Altres

7. Certificaciones estar al corriente obligaciones fiscales y Seg. Social

7. Certificacions d'estar al corrent d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

Presentació

Altres

8. Certificación de inscripción Registro Agentes Cooperación Valenciana

8. Certificació d'inscripció en Registre d'Agents de Cooperació Valenciana

Presentació

Altres

9. Certificación inscripción Registro Agencia Española Cooperación D.

9. Certificació d'inscripció en Registre d'Agència Espanyola de Cooperació D.

Presentació

Altres

10. Copia estatutos de la entidad

10. Còpia d'estatuts de l'entitat

Presentació

Altres

11. Copia tarjeta de identificación fiscal

11. Còpia de targeta d'identificació fiscal

Presentació

Altres

12. Organigrama de la entidad solicitante en la Comunidad Valenciana

12. Organigrama de l'entitat sol·licitant en la Comunitat Valenciana

Presentació

Altres

13. Memoria de la institución

13. Memòria de la institució

Presentació

No

Altres

14. Caso presentación proyecto grupo ONGD deberá aportarse convenio

14. En cas de presentació de projecte de grup ONGD, caldrà aportar conveni.

Presentació

No

Altres

15. Cualquier Otro tipo de documentación no incluida en los apartados anteriores

15. Qualsevol altre tipus de documentació no inclosa en apartats anteriors

Presentació

No


Imatge tornar enrere