BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL XXXVII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

 

Aprovades, per la Junta de Govern de la Diputació de València celebrada el dia 18 de desembre del 2012, les BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL XXXVII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA, i en compliment del que establix l’article 49 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, queden exposades al públic, a l’efecte de presentació per part dels interessats de possibles reclamacions i/o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals; es podent-se consultar en el Servici de Cultura de la corporació (plaça de Manises, 4, 3r pis), en hores d’oficina (9-14 hores).En el ben entés que, transcorregut el dit termini sense presentar-ne cap, es consideraran definitivament aprovades.

 

 


PUBLICACIÓ AJUDES A PROGRAMES I PROJECTES ONG 2012

L’Excel·lentíssima Diputació Provincial, en la sessió de Junta de Govern celebrada el 16 d’octubre del 2012, va acordar la concessió de subvencions als projectes següents, que s’han presentat a la convocatòria d’ajudes per a la realització de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament i de sensibilització social de l’any 2012.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE CINC BEQUES DE PRÀCTIQUES D'INVESTIGACIÓ EN EL MUSEU DE PREHISTÒRIA 2013

La Junta de Govern de la corporació provincial, celebrada el dia 18 de desembre del 2012, va aprovar les «Bases per a la concessió de cinc beques de pràctiques de col·laboració en la gestió de projectes o programes del Museu de Prehistòria per a l’any 2013»; en conseqüència, s’obri un període d’informació i obertura del termini de presentació de sol·licituds, que serà de trenta dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província.

LA DIPUTACIÓ APROVA EL PLA DE RENOVACIÓ DE MOBILIARI PER A ESDEVENIMENTS MUNICIPALS

La Junta de Govern ha aprovat les bases i la convocatòria per a atorgar subvencions en l'adquisició de butaques monoblock de plàstic per a ús en l’exterior. La iniciativa naix a fi de coŀlaborar en totes les mesures que permeten als ens locals abaratir costos i reduir pressupost, i permetre que els ciutadans puguen disfrutar de les activitats lúdiques organitzades pel govern municipal.La convocatòria s'obri l'endemà de la seua publicació en el BOP i es tanca el 15 de novembre del 2012.

BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS D'INFERMERIA

 10/04/2013 LLISTAT DEFINITIU (Veure arxiu adjunt)

Convocatòria per a la formació d'una borsa de treball per a l'acompliment provisional de 50 llocs d'auxiliar d'infermeria en l'Hospital Psiquiàtric de Bétera de la Diputació de València.

El termini de presentació d'instàncies finalitza el proper dia 3 de juliol de 2012.

La Diputació impulsa un nou pla de pagament de factures als ajuntaments

 

La Diputació de València ha impulsat una nova edició del Pla de Xoc per al pagament de factures pendents dels ajuntaments amb proveïdors, amb un pressupost total de 4.950.000 euros, mitjançant l’aprovació de les seus bases en la Comissió de Cooperació Municipal i Medi Ambient que s’ha celebrat este matí, per unanimitat de tots els grups polítics.

Imatge tornar enrere